SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

10. marts 2022

Den russiske invasion af Ukraine er et vendepunkt for Europa. Styrelsesrådet udtrykker sin fulde støtte til den ukrainske befolkning. Det vil sikre smidige likviditetsforhold og gennemføre de sanktioner, som vedtages af EU og de europæiske regeringer. Styrelsesrådet vil gøre alt, hvad der kræves, for at opfylde ECB's mandat til at fastholde prisstabilitet og sikre finansiel stabilitet.

Programmet til opkøb af aktiver (APP)

På grundlag af dets opdaterede vurdering – og under hensyntagen til de usikre forhold – reviderede Styrelsesrådet i dag planen for dets opkøb inden for APP i de kommende måneder. De månedlige nettoopkøb inden for APP vil udgøre 40 mia. euro i april, 30 mia. euro i maj og 20 mia. euro i juni. Kalibreringen af nettoopkøbene i 3. kvartal vil afhænge af dataene og afspejle udviklingen i dets vurdering af udsigterne. Hvis nye data underbygger forventningen om, at inflationsudsigterne på mellemlangt sigt ikke vil svækkes, selv efter at dets nettoopkøb er ophørt, vil Styrelsesrådet afslutte nettoopkøbene inden for APP i 3. kvartal. Hvis inflationsudsigterne på mellemlangt sigt forværres, og hvis finansieringsforholdene ikke længere er i overensstemmelse med yderligere fremskridt hen imod 2 pct. procent-målet, er Styrelsesrådet rede til at revidere sin plan for nettoopkøbene med hensyn til omfang og/eller varighed.

Det er også Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

ECB's officielle renter

Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,50 pct.

Eventuelle ændringer af ECB's officielle renter vil finde sted, et stykke tid efter at Styrelsesrådets nettokøb inden for APP er ophørt, og vil være gradvise. Udviklingen i ECB's officielle renter vil stadig være baseret på Styrelsesrådets forward guidance og dets strategiske forpligtelse til at stabilisere inflationen på 2 pct. på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet forventer derfor, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil det konstaterer, at inflationen når 2 pct. et godt stykke tid inden slutningen på dets fremskrivningsperiode, og at de – varigt – forbliver på dette niveau i resten af fremskrivningsperioden, og Styrelsesrådet vurderer, at der, for så vidt angår den underliggende inflation, er opnået tilstrækkelige fremskridt til at være i overensstemmelse med en inflation, der stabiliserer sig på 2 pct. på mellemlangt sigt.

Opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

I 1. kvartal 2022 foretager Styrelsesrådet nettoopkøb under PEPP på et lavere niveau end i det foregående kvartal. Det vil ophøre med nettoopkøbene under PEPP ved udgangen af marts 2022.

Styrelsesrådet agter at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Pandemien har vist, at fleksibilitet i udformningen og gennemførelsen af aktivopkøb i stresssituationer har bidraget til at modvirke en svækkelse af transmissionen af pengepolitikken og gjort Styrelsesrådets indsats for at opnå sit mål mere effektiv. Inden for Styrelsesrådets mandat vil fleksibilitet, i stresssituationer, fortsat være et element i pengepolitikken, når trusler mod den pengepolitiske transmission bringer prisstabiliteten i fare. Navnlig kan geninvesteringer under PEPP – såfremt der igen opstår fragmentering af markedet i forbindelse med pandemien – når som helst justeres fleksibelt med hensyn til tid, aktivklasser og jurisdiktioner. Dette kan omfatte opkøb af obligationer udstedt af Den Hellenske Republik ud over geninvesteringer af indfrielser for at undgå en afbrydelse af opkøb i denne jurisdiktion, som ville kunne hæmme transmissionen af pengepolitikken til den græske økonomi, mens den stadig er under genopretning fra pandemiens følgevirkninger. Nettoopkøbene under PEPP kan også blive genoptaget, hvis det bliver nødvendigt, for at modvirke negative stød, der er relateret til pandemien.

Markedsoperationer

Styrelsesrådet vil fortsat overvåge bankernes finansieringsforhold og sikre, at udløbet af operationer under den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) ikke hæmmer den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil også løbende vurdere, hvordan målrettede långivningstransaktioner bidrager til dets pengepolitik. Som meddelt forventer det, at de særlige betingelser, der gælder i forbindelse med TLTRO III, ophører i juni i år. Styrelsesrådet vil også vurdere, hvilken kalibrering det er hensigtsmæssigt at foretage af dets todelte system for forrentning af reserver, således at de negative pengepolitiske renter ikke begrænser bankernes formidlingskapacitet i en situation med rigeligt likviditetsoverskud.

Aftaler om likviditet med centralbanker uden for euroområdet

På baggrund af de meget usikre forhold, som skyldes den russiske invasion af Ukraine, og risikoen for regional afsmitning, som kan påvirke de finansielle markeder i euroområdet negativt, besluttede Styrelsesrådet at forlænge repofaciliteten for centralbanker i Eurosystemet (EUREP) indtil 15. januar 2023. EUREP vil derfor fortsat supplere de regelmæssige eurolikviditetstilførende ordninger for centralbanker uden for euroområdet. Tilsammen udgør disse faciliteter et omfattende sæt af bagstoppere til håndtering af eventuelle behov for eurolikviditet i tilfælde af markedsforstyrrelser uden for euroområdet, som ville kunne hæmme den smidige transmission af ECB's pengepolitik. Anmodninger fra centralbanker uden for euroområdet om individuelle aftaler om eurolikviditet vil blive vurderet af Styrelsesrådet i de konkrete tilfælde.

***

Styrelsesrådet er rede til, efter behov, at tilpasse alle sine instrumenter for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på dets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt