Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Rahapoliitilised otsused

10. märts 2022

Venemaa sissetung Ukrainasse on Euroopa jaoks pöördeline aeg. EKP nõukogu väljendab oma täielikku toetust Ukraina rahvale. Nõukogu tagab sujuvad likviidsustingimused ning rakendab Euroopa Liidu ja Euroopa valitsuste kehtestatud sanktsioone. Võtame kõik vajalikud meetmed finantsstabiilsuse kaitseks ja selleks, et täita EKP ülesannet saavutada hinnastabiilsus.

Varaostukava

EKP nõukogu vaatas täna oma ajakohastatud hinnangu alusel ja ebakindlat keskkonda silmas pidades läbi varaostukava raames lähikuudel tehtavate ostude graafiku. EKP varaostukava igakuiste netoostude maht on aprillis 40 miljardit eurot, mais 30 miljardit eurot ja juunis 20 miljardit eurot. Kolmanda kvartali netoostude mahtu kalibreeritakse andmepõhiselt, kajastades muutuvat hinnangut majandusväljavaatele. Kui laekuvad andmed toetavad ootust, et keskpika perioodi inflatsiooniväljavaade ei halvene ka pärast meie netovaraostude lõppu, lõpetab EKP nõukogu varaostukava raames tehtavad netoostud kolmandas kvartalis. Kui keskpika aja inflatsiooniväljavaade muutub ning rahastamistingimused ei ole kooskõlas edasiste edusammudega 2% eesmärgile lähenemisel, on EKP nõukogu valmis netovaraostude mahtu ja/või kestust kohandama.

EKP nõukogu kavatseb ka jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

EKP baasintressimäärad

Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,50%.

EKP baasintressimäärade võimalik muutmine toimub mõne aja jooksul pärast EKP nõukogu poolt varaostukava raames tehtavate netoostude lõppu ning seda tehakse järk-järgult. EKP baasintressimäärade areng juhindub jätkuvalt EKP nõukogu eelkommunikatsioonist ning tema võetud strateegilisest kohustusest stabiliseerida inflatsioon keskpika aja jooksul 2% tasemel. Seega eeldab EKP nõukogu, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel seni, kuni inflatsioonimäär on jõudnud aegsasti enne ettevaateperioodi lõppu ja ettevaateperioodi ülejäänud aja jooksul püsivalt 2%ni ning alusinflatsiooni areng on nõukogu hinnangul piisav selleks, et inflatsioonimäär saaks keskpikas perspektiivis 2% tasemel stabiliseeruda.

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava

2022. aasta esimeses kvartalis tehakse pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) raames netovaraoste vähemal määral kui eelmises kvartalis. Erakorralise varaostukava raames tehtavad netovaraostud lõpetatakse 2022. aasta märtsi lõpus.

EKP nõukogu kavatseb reinvesteerida erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Pandeemia on näidanud, et stressiolukorras on varaostude kavandamise ja tegemise paindlikkus aidanud toime tulla puudujääkidega rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimisel ja tõhustanud EKP nõukogu jõupingutusi seatud eesmärgi saavutamisel. Stressiolukordades jääb paindlikkus EKP nõukogu volituste piires ka edaspidi oluliseks elemendiks rahapoliitika elluviimisel, kui rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist ohustavad riskid takistavad hinnastabiilsuse saavutamist. Eelkõige juhul, kui turgudel tekib pandeemiast tulenevalt taas killustatus, saab PEPPi reinvesteeringuid vajadust mööda igal ajal paindlikult kohandada nii varaklasside kui ka jurisdiktsioonide lõikes. See võib hõlmata Kreeka Vabariigi emiteeritud võlakirjade oste lisaks lunastamise tähtaegade pikendamisele, et vältida ostude katkemist selles jurisdiktsioonis. Ostude katkemine võib häirida rahapoliitika ülekandumist Kreeka majandusse ajal, kui see ei ole veel pandeemia tagajärgedest taastunud. Vajaduse korral võib PEPPi raames netovaraoste ka jätkata, et võidelda pandeemiast tingitud negatiivsete šokkide vastu.

Refinantseerimisoperatsioonid

EKP nõukogu jätkab pankade rahastamistingimuste jälgimist ja tagab, et kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) aegumistähtajad ei takista EKP rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist. Ühtlasi hindab EKP nõukogu korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud toetavad tema rahapoliitika kurssi. Nagu teatatud, eeldab nõukogu, et TLTRO-III operatsioonide puhul kohaldatavad eritingimused lõpevad käesoleva aasta juunis. Samuti hindab nõukogu reservidelt makstavate intresside kaheastmelise süsteemi asjakohast kalibreerimist, et negatiivsed rahapoliitilised intressimäärad ei piiraks pankade vahendussuutlikkust suure ülelikviidsuse tingimustes.

Likviidsusliinid euroalaväliste keskpankadega

Pidades silmas äärmiselt suurt ebakindlust Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse ning ohtu, et mõjude piirkondlik ülekandumine kahjustab euroala finantsturge, otsustas EKP nõukogu pikendada eurosüsteemi tagasiostutehingute vahendit keskpankadele (EUREP) kuni 15. jaanuarini 2023. Seega täiendab EUREP jätkuvalt euroalaväliste keskpankadega sõlmitud korralisi likviidsust lisavaid kokkuleppeid. Need meetmed koos moodustavad tervikliku kaitsevahendi võimaliku likviidsusvajaduse täitmiseks eurodes euroalaväliste turuhäirete korral, mis võivad kahjustada EKP rahapoliitika sujuvat ülekandumist. EKP nõukogu hindab euroalaväliste keskpankade taotlusi eurodes likviidsusliinide avamise kohta igal üksikjuhul eraldi.

***

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente vajadust mööda kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% tasemel.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid