Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

10. března 2022

Ruská invaze na Ukrajinu představuje pro Evropu předěl. Rada guvernérů vyjadřuje svou plnou podporu ukrajinskému lidu. Rada guvernérů zajistí bezproblémové podmínky likvidity a provede sankce, o nichž rozhodla Evropská unie a evropské vlády. Rada guvernérů podnikne veškeré kroky potřebné k naplnění mandátu ECB v oblasti cenové stability a zajištění finanční stability.

Program nákupu aktiv (APP)

Na základě svého aktualizovaného hodnocení a s přihlédnutím k nejistému prostředí dnes Rada guvernérů revidovala harmonogram APP na nadcházející měsíce. Měsíční čisté nákupy v rámci programu APP dosáhnou v dubnu 40 mld. EUR, v květnu 30 mld. EUR a v červnu 20 mld. EUR. Nastavení čistých nákupů na třetí čtvrtletí bude závislé na údajích a bude odrážet její vyvíjející se hodnocení výhledu. Pokud aktuální údaje podpoří očekávání, že střednědobý výhled inflace neoslabí ani po skončení jejích čistých nákupů v rámci APP, Rada guvernérů čisté nákupy ve třetím čtvrtletí ukončí. Pokud se výhled inflace změní nebo podmínky financování nebudou s dalším postupem směrem k našemu 2% cíli konzistentní, Rada guvernérů je připravena svůj harmonogram čistých nákupů aktiv revidovat, pokud jde o jejich objem nebo délku trvání.

Rada guvernérů také hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Základní úrokové sazby ECB

Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

Jakékoli úpravy základních úrokových sazeb ECB proběhnou po určité době po skončení čistých nákupů v rámci APP prováděných Radou guvernérů a budou uměřené a postupné. Vývoj základních úrokových sazeb ECB bude nadále určován měnověpolitickou signalizací Rady guvernérů a jejím strategickým závazkem stabilizovat střednědobou inflaci na 2 %. Rada guvernérů tedy očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na své stávající úrovni, než zaznamená dosahování 2% inflace výrazně před koncem horizontu projekcí a trvaleji po zbytek jejich horizontu, a než usoudí, že dosažený pokrok jádrové inflace je dostatečný, aby odpovídal stabilizaci inflace na úrovni 2 % ve střednědobém horizontu.

Nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

V prvním čtvrtletí 2022 provádí Rada guvernérů čisté nákupy aktiv v rámci programu PEPP v menším objemu než v předchozím čtvrtletí. Čisté nákupy aktiv v rámci programu PEPP ukončí v závěru března 2022.

Rada guvernérů hodlá reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP alespoň do konce roku 2024. Budoucí postupné ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Pandemie ukázala, že v tíživých podmínkách napomohla flexibilita, pokud jde o koncepci a provádění nákupu aktiv, čelit dopadům zhoršené transmise měnové politiky a zefektivnila úsilí Rady guvernérů dosáhnout svého cíle. V rámci mandátu Rady guvernérů zůstane v tíživých podmínkách flexibilita jedním z prvků měnové politiky, kdykoli bude ohrožena transmise měnové politiky a tím pádem také dosažení cenové stability. Zejména v případě obnovené tržní fragmentace v souvislosti s pandemií lze reinvestice v rámci programu PEPP flexibilně kdykoli upravit, pokud jde o čas, třídy aktiv a jurisdikce. Součástí by mohl být nákup dluhopisů vydaných Řeckou republikou nad rámec ukončení splátek tak, abychom zabránili přerušení nákupů v této jurisdikci, které by mohlo ohrozit transmisi měnové politiky do řecké ekonomiky, která se stále zotavuje z dopadů pandemie. V případě potřeby lze opětovně zahájit také čisté nákupy aktiv v rámci programu PEPP s cílem čelit dopadům záporných šoků souvisejících s pandemií.

Refinanční operace

Rada guvernérů bude nadále sledovat podmínky bankovního financování a zajišťovat, aby splatnost operací v rámci třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) nenarušovala hladkou transmisi její měnové politiky. Rada guvernérů bude také pravidelně hodnotit, jak přispívají cílené zápůjční operace k nastavení její měnové politiky. Jak již bylo oznámeno, ukončení zvláštních podmínek uplatňovaných v rámci programu TLTRO III očekává v červnu tohoto roku. Rada guvernérů posoudí také vhodné nastavení svého dvoustupňového systému úročení rezerv, aby politika záporné úrokové sazby neomezovala schopnost bank zprostředkovávat financování v prostředí dostatečné úrovně přebytečné likvidity.

Likviditní linky u centrálních bank mimo eurozónu

Vzhledem k vysoce nejistému prostředí způsobenému ruskou invazí na Ukrajině a riziku regionálních vnějších efektů, jež by mohly nepříznivě ovlivnit finanční trhy v eurozóně, Rada guvernérů rozhodla prodloužit repo facilitu Eurosystému pro centrální banky (EUREP) do 15. ledna 2023. EUREP tedy bude doplňovat stálé dohody s centrálními bankami mimo eurozónu týkající poskytování likvidity v eurech. Společně tvoří komplexní soubor facilit jištění, které mají řešit možné potřeby likvidity v eurech v případě tržních disfunkcí mimo eurozónu, jež by mohly nepříznivě ovlivnit hladkou transmisi měnové politiky ECB. Žádosti centrálních bank mimo eurozónu o jednotlivé likviditní linky v eurech bude vyhodnocovat Rada guvernérů případ od případu.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, aby střednědobě zajistila stabilizaci inflace na svém 2% cíli.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média