Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

10. marca 2022

Ruská invázia na Ukrajinu je kritickým momentom pre Európu. Rada guvernérov vyjadruje plnú podporu ukrajinskému ľudu. Zabezpečí priaznivé likviditné podmienky a zavedie sankcie prijaté Európskou úniou a vládami európskych krajín. Rada guvernérov prijme všetky opatrenia potrebné na splnenie úlohy ECB zabezpečovať cenovú stabilitu a ochraňovať finančnú stabilitu.

Program nákupu aktív (Asset Purchase Programme – APP)

Na základe svojho aktualizovaného hodnotenia a so zreteľom na neisté prostredie Rada guvernérov dnes upravila harmonogram nákupu v rámci programu APP na nasledujúce mesiace. Mesačný čistý objem nákupu v rámci programu APP bude predstavovať 40 mld. € v apríli, 30 mld. € v máji a 20 mld. € v júni. Čistý nákup aktív v treťom štvrťroku bude nastavený na základe aktuálnych údajov a hodnotenia výhľadu v danom čase. Ak aktuálne údaje potvrdia očakávanie, že strednodobý inflačný výhľad je možné zachovať i po ukončení čistého nákupu aktív, Rada guvernérov čistý nákup v rámci programu APP v treťom štvrťroku ukončí. Ak dôjde k zmene strednodobého inflačného výhľadu alebo ak podmienky financovania prestanú zodpovedať ďalšiemu posunu inflácie smerom k cieľovej úrovni 2 %, je Rada guvernérov pripravená program nákupu aktív rozšíriť a/alebo predĺžiť jeho trvanie.

Rada guvernérov má tiež v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostávajú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

Akákoľvek úprava kľúčových úrokových sadzieb ECB sa uskutoční s určitým odstupom od skončenia čistého nákupu aktív v rámci programu APP Rady guvernérov a bude postupná. Vývoj kľúčových úrokových sadzieb ECB sa bude aj naďalej riadiť signalizáciou budúceho nastavenia menovej politiky Rady guvernérov a jej strategickým záväzkom stabilizovať infláciu na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Rada guvernérov v tomto smere očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej úrovni, až kým nezaznamená, že inflácia dosahuje 2 % s dostatočným predstihom pred koncom časového horizontu projekcií a trvalo počas zvyšku horizontu projekcií, a neusúdi, že zaznamenaný posun základnej inflácie je dostatočne pokročilý na ustálenie inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Núdzový pandemický program nákupu aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP)

V prvom štvrťroku 2022 Rada guvernérov realizuje čistý nákup aktív v rámci programu PEPP pomalším tempom než v predchádzajúcom štvrťroku. Čistý nákup aktív v rámci programu PEPP ukončí na záver marca 2022.

Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarušovala primerané nastavenie menovej politiky.

Ako sa ukazuje počas pandémie, za sťažených podmienok pružnosť v koncepcii a realizácii nákupu aktív pomáha neutralizovať pokles účinnosti transmisie menovej politiky a zvyšuje úspešnosť snáh Rady guvernérov o dosiahnutie jej cieľa. V rámci mandátu Rady guvernérov za sťažených podmienok pružnosť zostane jedným z prvkov menovej politiky vždy, keď bude ohrozená transmisia menovej politiky a tým aj dosiahnutie cenovej stability. Najmä v prípade obnovenej trhovej fragmentácie v dôsledku pandémie je možné reinvestície v rámci programu PEPP kedykoľvek pružne upraviť z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií. Jednou z možností je i nákup dlhopisov vydaných Helénskou republikou nad rámec revolvingu splatených dlhopisov s cieľom vyhnúť sa prerušeniu nákupu v tejto jurisdikcii, ktoré by mohlo narušiť transmisiu menovej politiky v gréckej ekonomike v čase, keď sa stále spamätáva z následkov pandémie. V prípade potreby je možné čistý nákup aktív v rámci programu PEPP obnoviť na neutralizovanie negatívnych následkov pandémie.

Refinančné operácie

Rada guvernérov bude aj naďalej pozorovať podmienky financovania bánk a zabezpečí, aby splácanie operácií v rámci tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) nebránilo v plynulej transmisii jej menovej politiky. Rada guvernérov bude zároveň pravidelne posudzovať úlohu cielených úverových operácií v nastavení jej menovej politiky. Ako už oznámila, očakáva, že zvýhodnené podmienky operácií TLTRO III prestanú platiť v júni tohto roka. Rada guvernérov tiež posúdi primeranú kalibráciu dvojstupňového systému úročenia rezerv, aby politika zápornej úrokovej sadzby neobmedzovala sprostredkovateľskú kapacitu bánk v prostredí značného prebytku likvidity.

Likviditné linky pre centrálne banky krajín mimo eurozóny

Vzhľadom na vysoko neisté prostredie zapríčinené ruskou inváziou na Ukrajinu a riziko regionálneho prenosu účinkov, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť finančné trhy v eurozóne, sa Rada guvernérov rozhodla predĺžiť platnosť repo linky Eurosystému pre centrálne banky (Eurosystem repo facility for central banks – EUREP) do 15. januára 2023. EUREP tak zostáva doplnkom bežných dohôd s centrálnymi bankami krajín mimo eurozóny o poskytovaní eurovej likvidity. Spolu predstavujú komplexný súbor podporných nástrojov na pokrytie možných potrieb eurovej likvidity v prípade nefunkčnosti trhov mimo eurozóny, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť plynulú transmisiu menovej politiky ECB. Žiadosti centrálnych bánk krajín mimo eurozóny o zriadenie jednotlivých liniek na poskytovanie eurovej likvidity bude Rada guvernérov posudzovať individuálne.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje podľa potreby upraviť, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na jej cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá