Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

10 marca 2022

Inwazja Rosji na Ukrainę to dla Europy punkt zwrotny. Rada Prezesów wyraża pełne poparcie dla narodu Ukrainy. Zapewni korzystne warunki płynnościowe i wdroży sankcje uchwalone przez Unię Europejską i rządy europejskich państw. Rada Prezesów podejmie wszelkie niezbędne działania na rzecz realizacji mandatu EBC do utrzymania stabilności cen i ochrony stabilności finansowej.

Program skupu aktywów (APP)

Na podstawie zaktualizowanej oceny i z uwzględnieniem niepewnego otoczenia Rada Prezesów zrewidowała dziś harmonogram skupu w ramach programu APP na nadchodzące miesiące. Miesięczna kwota zakupów netto w ramach programu APP w kwietniu wyniesie 40 mld EUR, w maju 30 mld EUR, a w czerwcu 20 mld EUR. Kalibracja zakupów netto na trzeci kwartał będzie zależeć od danych i odzwierciedlać ocenę perspektyw gospodarczych przez Radę w danym czasie. Jeśli napływające dane będą potwierdzać oczekiwanie, że średniookresowe perspektywy inflacji nie osłabią się nawet po zakończeniu prowadzonych przez Radę Prezesów zakupów netto aktywów, Rada zakończy zakupy netto w ramach programu APP w trzecim kwartale. Jeżeli średniookresowe perspektywy inflacji się zmienią i warunki finansowania staną się niespójne z dalszym zbliżaniem się do 2-procentowego celu Rady Prezesów, Rada jest gotowa zrewidować harmonogram zakupów netto pod względem skali lub czasu trwania.

Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%.

Jakiekolwiek zmiany podstawowych stóp procentowych EBC będą miały miejsce po pewnym czasie od zakończenia prowadzonych przez Radę Prezesów zakupów netto w ramach programu APP i będą wyważone i stopniowe. Przebieg podstawowych stóp procentowych EBC nadal będą wyznaczać zapowiedzi przyszłego nastawienia polityki pieniężnej formułowane przez Radę Prezesów i jej strategiczne zobowiązanie do ustabilizowania inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Rada Prezesów przewiduje więc, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie, aż Rada stwierdzi, że inflacja osiąga 2% znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz oceni dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2% w średnim okresie.

Nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

W pierwszym kwartale 2022 Rada Prezesów prowadzi zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP w niższym tempie niż w poprzednim kwartale. Rada zakończy zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP z końcem marca 2022.

Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Pandemia pokazała, że – w warunkach skrajnych – elastyczność przy określaniu warunków i prowadzeniu skupu aktywów ułatwiła przeciwdziałanie zakłóceniom w transmisji polityki pieniężnej i pomogła Radzie Prezesów skuteczniej realizować swój cel. W granicach mandatu Rady Prezesów, w warunkach skrajnych, elastyczność pozostanie elementem polityki pieniężnej w sytuacjach, gdy ryzyka dla transmisji polityki pieniężnej będą zagrażać zapewnieniu stabilności cen. W szczególności w razie ponownej fragmentacji rynku w związku z pandemią, reinwestycje w ramach programu PEPP będzie można w dowolnym momencie elastycznie dostosować, jeśli chodzi o czas, klasy aktywów i jurysdykcje. Może to obejmować skup obligacji wyemitowanych przez Republikę Grecką ponad ramy prolongowanych wykupów, żeby zapobiec przerwie w skupie w tej jurysdykcji, co mogłoby zakłócić transmisję polityki pieniężnej do gospodarki greckiej, w czasie gdy ta gospodarka nadal podnosi się po załamaniu spowodowanym pandemią. Zakupy netto w ramach programu PEPP będzie można wznowić, jeżeli okaże się to konieczne, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoków związanych z pandemią.

Operacje refinansujące

Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i pilnować, żeby upływanie terminów zapadalności operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie zakłócało płynnej transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie też regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej. Zgodnie z zapowiedziami Rada oczekuje, że specjalne warunki mające zastosowanie do TLTRO III przestaną obowiązywać w czerwcu bieżącego roku. Rada oceni także odpowiednią kalibrację dwupoziomowego systemu oprocentowania rezerw, tak żeby polityka ujemnych stóp procentowych nie ograniczała zdolności banków do pełnienia funkcji pośrednika finansowego w sytuacji znacznego nadmiaru płynności.

Linie płynnościowe z bankami centralnymi spoza strefy euro

Ze względu na bardzo niepewne otoczenie z powodu inwazji Rosji na Ukrainę oraz ryzyko regionalnego rozprzestrzeniania się skutków, które mogą niekorzystnie wpłynąć na rynki finansowe w strefie euro, Rada Prezesów postanowiła przedłużyć czas obowiązywania linii operacji repo oferowanych przez Eurosystem bankom centralnym (EUREP) do 15 stycznia 2023. Instrument EUREP będzie więc nadal uzupełniać standardowe mechanizmy zasilające w płynność w euro dla banków centralnych spoza strefy euro. Wspólnie te instrumenty tworzą kompleksowy zbiór mechanizmów ochronnych na wypadek potencjalnego zapotrzebowania na płynność w euro wynikającego z zaburzeń w funkcjonowaniu rynków poza strefą euro, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na płynność transmisji polityki pieniężnej EBC. Wnioski od banków centralnych spoza strefy euro o indywidualne linie płynnościowe w euro będą rozpatrywane przez Radę Prezesów dla każdego przypadku osobno.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie swoje narzędzia, żeby sprawić, że inflacja ustabilizuje się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami