Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен отчет на Европейската централна банка за годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

5 март 2009 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

За 2008 г. ЕЦБ отчита излишък в размер на 2661 млн. евро, в сравнение с излишък от 286 млн. евро през 2007 г., отразил ефекта от поскъпването на еврото спрямо щатския долар, и, в по-малка степен, спрямо японската йена.

Към 31 декември 2008 г., въз основа на оценката на Управителния съвет за експозицията на риск на ЕЦБ, сума от 1339 млн. евро от този излишък беше прехвърлена в провизиите срещу валутен, лихвен и свързан с цената на златото риск, а декларираният нетен резултат остава 1322 млн. евро. Провизиите биха намерили приложение за покриване на евентуални загуби, произтичащи от експозиция на горепосочените рискове, по-конкретно на загуби от преоценка, непокрити със сметки за преоценка. Размерът им се преразглежда ежегодно. От нетния резултат за 2008 г., съгласно решение на Управителния съвет, на 5 януари 2009 г. между националните централни банки (НЦБ) беше разпределена сума от 1206 млн. евро, включваща част от дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение. На 5 март 2009 г. Управителният съвет взе решение да разпредели между НЦБ останалата печалба от 116 млн. евро.

Постоянният доход на ЕЦБ се получава предимно от приходи от инвестиции на чуждестранните резервни активи на банката и на внесения ѝ капитал в размер на 4,1 млрд. eвpo, както и от приходи от лихви от 8-процентния ѝ дял от eвpoбанкнотите в обращение. През 2008 г. приходите от лихви се повлияха до известна степен от по-ниските лихвени проценти по деноминираните в щатски долари активи.

Общият нетен доход на ЕЦБ от лихви от всички източници възлиза на 2381 млн. eвpo спрямо 2421 млн. eвpo през 2007 г. Като се изключат приходите от лихви по дела от банкнотите в обращение на стойност 2230 млн. eвpo, нетният лихвен доход възлиза на 151 млн. eвpo спрямо 417 млн. eвpo през 2007 г. Извършените от ЕЦБ плащания на НЦБ по техните вземания, свързани с прехвърлените на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, възлизат на 1400 млн. eвpo.

През 2008 г. сметките за преоценка, произтичащи от нереализирани печалби по активи и пасиви, възлизат на 11,4 млрд. евро спрямо 6,2 млрд. евро през 2007 г. Тези печалби бяха отразени в сметките за преоценка в съответствие с общата счетоводна политика, установена от Управителния съвет за Евросистемата.

Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наем на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 364 млн. eвpo (359 млн. eвpo през 2007 г.). Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 23 млн. eвpo.

Годишният отчет заедно с доклада на ръководството за годината, която приключва на 31 декември 2008 г., ще бъде публикуван в годишния доклад на ЕЦБ на 21 април 2009 г.

Бележки за редакторите

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ); тя е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [1] Макар че като цяло тя се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие, като са взети предвид големите валутни експозиции на повечето от тези централни банки. Този принцип се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби с цел признаване на доход и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят директно в сметките за преоценка, докато нереализираните загуби в края на годината, надвишаващи салдата по сметките за преоценка, се разглеждат като разходи. От всички НЦБ от Eвpoсистемата се изисква да се придържат към тази политика на отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Eвpoсистемата. При изготвянето на собствените си годишни финансови отчети всички НЦБ доброволно прилагат като цяло счетоводната политика на ЕЦБ.
  2. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ. При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши, че тези вземания следва да бъдат деноминирани в eвpo, а плащанията по тях се извършват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент по основните операции на Eвpoсистемата по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато. През 2008 г. тези плащания доведоха до разходи за лихви в размер на 1400 млн. eвpo.
  3. Разпределяне на дохода на ЕЦБ от eвpoбанкноти в обращение: Управителният съвет взе решение, че от 2006 г. този доход е дължим на НЦБ за финансовата година, за която се отнася, но се разпределя на втория работен ден от следващата година. [2] Той се разпределя изцяло, освен в случаите, когато нетната печалба на ЕЦБ за годината е по-малка от дохода ѝ от евробанкноти в обращение, а Управителният съвет взема решение преди края на финансовата година да прехвърли част от или целия доход в провизиите срещу валутен, лихвен и свързан с цената на златото риск. Такъв беше случаят през 2008 г. в резултат на решението на Управителния съвет да прехвърли в тези провизии приблизително 1,0 млрд. евро от дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение. Вследствие на това на 5 януари 2009 г. остатъкът от дохода от евробанкноти на стойност 1,2 млрд. евро беше разпределен между НЦБ.
  1. [1] Решение ЕЦБ/2002/11 от 5 декември 2002 година относно годишния счетоводен отчет на Европейската централна банка, ОВ L 58, 3.3.2003 г., стр. 38, изменено. От 1 януари 2007 г. това решение се отменя и се заменя с Решение ЕЦБ/2006/17, ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38, изменено.

  2. [2] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки,ОВ L 311, 26.11.2005 г., стр. 41.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите