Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens årsbokslut för året som slutade den 31 december 2008

5 mars 2009

Idag godkände ECB-rådet ECB:s granskade årsredovisning för året som slutade den 31 december 2008.

Under 2008 gjorde ECB en vinst på 2 661 miljoner euro, jämfört med en vinst på 286 miljoner euro 2007, som återspeglade effekterna av eurons appreciering mot US-dollarn och i mindre utsträckning mot den japanska yenen.

Baserat på ECB-rådets bedömning av ECB:s riskexponering överfördes den 31 december 2008 ett belopp på 1 339 miljoner euro av detta överskott till reserverna mot valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Nettoresultatet blev därmed 1 322 miljoner euro. Dessa reserver ska användas för att täcka möjliga förluster från ovannämnda risker, speciellt omvärderingsförluster som inte täcks av revalueringskontona. Storleken på denna reserv granskas årligen. Efter ett beslut av ECB-rådet distribuerades ett belopp på 1 206 miljoner euro av nettoresultat för 2008, bestående av intäkter från ECB:s andel av sedlar i omlopp, till de nationella centralbankerna den 5 januari 2009. Den 5 mars 2009 beslutade ECB-rådet att dela ut återstoden av vinsten på 116 miljoner euro till de nationella centralbankerna.

ECB:s löpande intäkter härrör främst från avkastningen på valutareservinnehavet och det inbetalda kapitalet på 4,1 miljarder euro samt från ränteintäkter på ECB:s 8-procentiga andel av eurosedlar i omlopp. Ränteintäkterna 2008 påverkades i viss utsträckning av lägre räntor på tillgångar i US-dollar.

ECB hade totalt en ränteintäkt på 2 381 miljoner euro från alla källor, jämfört med 2 421 miljoner 2007. Exklusive ränteintäkter på 2 230 miljoner euro på ECB:s andel av eurosedlar i omlopp, uppgick ränteintäkterna netto till 151 miljoner euro, jämfört med 417 miljoner euro 2007. ECB betalade ersättning till de nationella centralbankerna på 1 400 miljoner euro för deras fordringar på de valutareserver som överförts till ECB.

Under 2008 uppgick värderegleringskontona från orealiserade vinster på tillgångar och skulder till 11,4 miljarder euro, jämfört med 6,2 miljarder 2007. Dessa vinster bokades på värderegleringskonton i linje med de allmänna redovisningsprinciper som ECB-rådet har upprättat för Eurosystemet.

ECB:s administrativa kostnader för personal, lokalhyra, konsultarvoden samt kostnader för andra varor och tjänster uppgick till 364 miljoner euro (359 miljoner euro 2007). Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 23 miljoner euro.

Årsredovisningen och en förvaltningsberättelse för det år som slutade den 31 december 2008 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport den 21 april 2009.

Information

  1. ECB:s redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), och dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. [1] De har i stort baserats på internationell redovisningssed men utformats speciellt med tanke på de speciella förhållanden som gäller för centralbankerna i Eurosystemet. De tar särskilt hänsyn till försiktighetsprincipen med tanke på de flesta centralbankers stora valutaexponering. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter och förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Orealiserade vinster överförs direkt till värderegleringskonton medan orealiserade förluster som överstiger saldona på värderegleringskontona vid årets slut behandlas som utgifter. Alla nationella centralbanker ska följa dessa principer i syfte att rapportera sina transaktioner som del i Eurosystemet. Dessa transaktioner ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning. Samtliga nationella centralbanker följer i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
  2. Avkastning på valutareservtillgångar som överförts till ECB: När de nationella centralbankerna går med i Eurosystemet och överför valutatillgångar till ECB får de en räntebärande fordran på ECB motsvarande värdet av beloppet de överförde. ECB-rådet har beslutat att dessa fordringar ska vara i euro och att de ska uppbära daglig ränta till den ränta som satts på Eurosystemets senaste tillgängliga marginalränta för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner justerad för att räntan är noll på guldkomponenten. Ersättningen 2008 resulterade i en räntekostnad på 1 400 miljoner euro.
  3. Fördelning av ECB:s intäkter från eurosedlar i omlopp: ECB-rådet har beslutat att från och med 2006 tillfaller denna intäkt de nationella centralbankerna under det räkenskapsår de uppstår men delas ut först under andra arbetsdagen på det nya året. [2] Den ska delas ut i sin helhet såvida inte ECB:s nettovinst för året understiger dess inkomster från eurosedlar i omlopp eller efter beslut av ECB-rådet före det finansiella årets utgång att överföra hela eller en del av denna inkomst till reserven för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Detta var fallet under 2008 beroende på beslut av ECB-rådet att till dessa reserver överföra cirka 1,0 miljarder euro från ECB:s intäkter från eurosedlar i omlopp. De återstående intäkterna från eurosedlar i omlopp, 1,2 miljarder euro, delades den 5 januari 2009 ut till de nationella centralbankerna.
  1. [1] Beslut (ECB/2002/11) av den 5 december 2002 om Europeiska centralbankens årsbokslut, EUT L 58, 3.3.2003, s. 38, i dess ändrade lydelse. Gällande fr.o.m. den 1 januari 2007 upphävdes detta beslut och ersattes med beslut ECB/2006/17, EUT L 348, 11.12.2006, s. 38, i dess ändrade lydelse.

  2. [2] Beslut ECB/2005/11 av den 17 november 2005 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker, EUT L 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media