Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile anuale ale Băncii Centrale Europene pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008

5 martie 2009

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat astăzi Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2008.

BCE a înregistrat un excedent de 2 661 de milioane EUR în anul 2008, faţă de cel de 286 de milioane EUR din anul 2007, care a reflectat efectele aprecierii monedei euro în raport cu dolarul SUA şi, într-o mai mică măsură, cu yenul japonez.

La data de 31 decembrie 2008, pe baza evaluării Consiliului guvernatorilor privind expunerea la riscuri a BCE, suma de 1 339 de milioane EUR din acest excedent a fost transferată în contul provizionului pentru riscul valutar, de dobândă şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului, rezultatul net declarat fiind de 1 322 de milioane EUR. Acest provizion ar putea fi utilizat pentru acoperirea eventualelor pierderi din expunerea la riscurile menţionate anterior, îndeosebi a pierderilor aferente evaluărilor, neacoperite de conturile de reevaluare. Volumul său este revizuit anual. Ca urmare a deciziei adoptate de Consiliul guvernatorilor, din rezultatul net pentru anul 2008, suma de 1 206 milioane EUR, care include o parte din veniturile BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie, a fost repartizată băncilor centrale naţionale (BCN) la data de 5 ianuarie 2009. Consiliul guvernatorilor a decis, la data de 5 martie 2009, ca suma rămasă de 116 milioane EUR să fie repartizată BCN.

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin în special din veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă şi plasamentelor din capitalul vărsat, în valoare de 4,1 miliarde EUR, precum şi din veniturile din dobânzi aferente cotei de 8% din bancnotele euro în circulaţie. În anul 2008, veniturile din dobânzi au fost afectate, într-o oarecare măsură, de scăderea ratelor dobânzilor la activele în USD.

BCE a realizat venituri nete totale din dobânzi în valoare de 2 381 de milioane EUR din toate sursele, faţă de 2 421 de milioane EUR în anul 2007. Excluzând veniturile din dobânzi însumând 2 230 de milioane EUR, aferente cotei din bancnotele euro în circulaţie, veniturile nete din dobânzi s-au ridicat la 151 de milioane EUR, faţă de 417 milioane EUR în anul 2007. BCE a plătit dobânzi în valoare de 1 400 de milioane EUR la creanţele BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE.

În anul 2008, conturile de reevaluare din câştiguri nerealizate aferente activelor şi pasivelor au consemnat valoarea de 11,4 miliarde EUR, faţă de 6,2 miliarde EUR în anul 2007. Câştigurile au fost evidenţiate în conturile de reevaluare, în concordanţă cu politicile contabile comune stabilite de Consiliul guvernatorilor pentru Eurosistem.

Cheltuielile administrative ale BCE cu personalul, chiriile, serviciile specializate, precum şi alte bunuri şi servicii s-au cifrat la 364 de milioane EUR, faţă de 359 de milioane EUR în anul 2007. Cheltuielile cu amortizarea activelor imobilizate s-au ridicat la 23 de milioane EUR.

Conturile anuale, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2008, vor fi publicate în Raportul anual al BCE la data de 21 aprilie 2009.

Note explicative

  1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [1]. Deşi se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, aceste politici au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem. Politicile acordă o atenţie deosebită principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al câştigurilor şi pierderilor nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, şi interdicţiei de compensare a pierderilor nerealizate aferente unui activ cu câştigurile nerealizate aferente unui alt activ. Câştigurile nerealizate sunt transferate direct în conturile de reevaluare, în timp ce pierderile nerealizate de la sfârşitul anului, care depăşesc soldurile conturilor de reevaluare, sunt considerate cheltuieli. Toate BCN care fac parte din Eurosistem trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. În procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, toate BCN aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
  2. Plata dobânzii la creanţele BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie plătite zilnic la cea mai recentă rată marginală disponibilă a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur. În anul 2008, această plată s-a materializat în cheltuieli cu dobânzile în valoare de 1 400 de milioane EUR.
  3. Repartizarea veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie: Consiliul guvernatorilor a hotărât ca, începând cu anul 2006, aceste venituri să fie calculate în contul BCN în exerciţiul financiar în care se înregistrează, fiind repartizate efectiv în a doua zi lucrătoare a anului următor [2]. Veniturile sunt repartizate integral, cu excepţia cazului în care profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior venitului realizat din bancnotele euro în circulaţie şi sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, adoptată înainte de încheierea exerciţiului financiar, de a transfera, parţial sau integral, acest venit în contul provizionului pentru riscul valutar, de dobândă şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului. O astfel de situaţie s-a înregistrat în anul 2008, ca urmare a deciziei Consiliului guvernatorilor de a vira aproximativ 1,0 miliarde EUR din venitul BCE aferent bancnotelor euro în circulaţie către acest provizion. În consecinţă, partea rămasă din venitul aferent bancnotelor euro în circulaţie, în valoare de 1,2 miliarde EUR, a fost repartizată BCN la data de 5 ianuarie 2009.
  1. [1] Decizia BCE/2002/11 din 5 decembrie 2002 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene, JO L 58, 3.3.2003, p. 38, cu modificările ulterioare. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, această decizie a fost abrogată şi înlocuită de Decizia BCE/2006/17, JO L 348, 11.12.2006, p. 38, cu modificările ulterioare.

  2. [2] Decizia BCE/2005/11 din 17 noiembrie 2005 privind distribuţia către băncile centrale naţionale din statele membre participante a venitului realizat de BCE din bancnotele euro în circulaţie, JO L 311, 26.11.2005, p. 41.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media