Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky za rok končící 31. prosince 2008

5. března 2009

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes schválila auditovanou účetní závěrku ECB za rok končící 31. prosince 2008.

V roce 2008 skončilo hospodaření ECB přebytkem 2 661 mil. EUR. Pro srovnání, hospodaření za rok 2007 skončilo přebytkem ve výši 286 mil. EUR, který odrážel vliv posilování eura vůči americkému dolaru a v menší míře vůči japonskému jenu.

Na základě vyhodnocení Rady guvernérů týkajícího se rizik, kterým je ECB vystavena, byla k 31. prosinci 2008 převedena z tohoto přebytku do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami směnných kurzů, úrokových sazeb a ceny zlata částka 1 339 mil. EUR a ECB vykázala čistý výsledek ve výši 1 322 mil. EUR. Tato rezerva se vytváří ke krytí případných ztrát vznikajících v důsledku výše uvedených rizik, a zejména k financování oceňovacích ztrát, které nejsou kryty účty přecenění. Její výše se každoročně upravuje. Z čistého výsledku za rok 2008 byla 5. ledna 2009 na základě rozhodnutí Rady guvernérů rozdělena mezi národní centrální banky částka 1 206 mil. EUR, kterou tvoří část příjmů ECB z bankovek v oběhu. Rada guvernérů 5. března 2009 rozhodla rozdělit zbývající částku 116 mil. EUR mezi národní centrální banky.

Hlavním zdrojem běžných příjmů ECB jsou výnosy z investic devizových rezerv a splaceného základního kapitálu ECB ve výši 4,1 mld. EUR a dále úrokové výnosy z 8% podílu ECB na eurobankovkách v oběhu. V roce 2008 byly úrokové výnosy do určité míry ovlivněny nižšími úrokovými sazbami z aktiv v amerických dolarech.

Ze všech zdrojů dosáhla ECB celkového čistého úrokového výnosu 2 381 mil. EUR, zatímco v roce 2007 to bylo 2 421 mil. EUR. Při nezapočtení úrokového výnosu o objemu 2 230 mil. EUR z podílu na bankovkách v oběhu dosáhl čistý úrokový výnos 151 mil. EUR, zatímco v roce 2007 činil 417 mil. EUR. Národním centrálním bankám rozdělila ECB celkem 1 400 mil. EUR jako úroky z jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB.

Za rok 2008 dosáhly zůstatky na účtech přecenění v důsledku nerealizovaných zisků z aktiv a pasiv hodnoty 11,4 mld. EUR, zatímco v roce 2007 činily 6,2 mld. EUR. Tento zisk byl zachycen na účtech přecenění v souladu se společnými účetními postupy, které Rada guvernérů stanovila pro Eurosystém.

Správní náklady ECB na zaměstnance, nájem provozních prostor, odměny za odborné práce a na další zboží a služby dosáhly 364 mil. EUR (359 mil. EUR v roce 2007). Odpisy stálých aktiv činily 23 mil. EUR.

Roční účetní závěrka bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB 21. dubna 2009 společně se zprávou o činnosti za rok končící 31. prosince 2008.

Komentář

  1. Účetní postupy ECB: Společné účetní postupy Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Statut ESCB). Tyto postupy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. [1] I když obecně vycházejí z mezinárodně přijatých účetních zásad, byly navrženy s ohledem na zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové angažovanosti většiny těchto centrálních bank věnují značnou pozornost hledisku obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovanými zisky a nerealizovanými ztrátami při zachycování výnosů a zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky se převádějí přímo na účty přecenění, kdežto nerealizované ztráty, které na konci roku přesahují zůstatky na účtech přecenění, se vykazují jako náklady. Všechny národní centrální banky jsou povinny uplatňovat tyto postupy při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v jeho týdenní konsolidované rozvaze. Všechny národní centrální banky při sestavování svých vlastních ročních finančních výkazů dobrovolně uplatňují obecně stejné zásady jako ECB.
  2. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: Každé národní centrální bance vzniká při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka vůči ECB odpovídající hodnotě převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky budou denominovány v eurech a úročeny na denním základě poslední dostupnou mezní sazbou pro hlavní refinanční operace Eurosystému upravenou tak, aby zohledňovala nulovou návratnost složky zlato. V roce 2008 představovalo toto úročení úrokový náklad ve výši 1 400 mil. EUR.
  3. Rozdělení výnosu ECB z eurobankovek v oběhu: Rada guvernérů rozhodla, že od roku 2006 bude tento výnos splatný národním centrálním bankám v účetním roce, kdy vznikl, rozdělován však bude ve druhý pracovní den následujícího roku. [2] Výnos je rozdělen v plném rozsahu, není-li čistý zisk ECB za daný rok nižší než její výnos z eurobankovek v oběhu a nerozhodne-li Rada guvernérů do konce účetního roku převést tento výnos nebo jeho část do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami směnných kurzů, úrokových sazeb a ceny zlata. K tomuto převodu došlo v roce 2008 na základě rozhodnutí Rady guvernérů převést zhruba 1,0 mld. EUR z příjmu ECB z bankovek v oběhu do uvedené rezervy. Zbývající příjem ve výši 1,2 mld. EUR byl 5. ledna 2009 rozdělen mezi národní centrální banky.
  1. [1] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2002 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2002/11), Úř. věst. L 58, 3.3.2003, s. 38, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. ledna 2007 bylo toto rozhodnutí zrušeno a bylo nahrazeno rozhodnutím ECB/2006/17, Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 38, ve znění pozdějších předpisů.

  2. [2] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2005/11), Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média