Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Európai Központi Bank éves beszámolója a 2008. december 31-ével záródó évről

2009. március 5.

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa a mai napon elfogadta az EKB 2008. december 31-ével záruló évre vonatkozó auditált éves beszámolóját.

Az EKB 2008. évi eredménye 2661 millió eurós többletet mutat szemben a 2007. évi 286 millió euro többlettel, amely az euro dollárral és kisebb mértékben japán jennel szembeni felértékelődésének hatását tükrözte.

2008. december 31-én az EKB kockázati helyzetére vonatkozó kormányzótanácsi értékelés alapján a többletből 1339 millió eurót utaltak át a devizaárfolyam-, kamat- és aranyárfolyam-kockázatra képzett céltartalékba, és ezzel a bejelentett nettó eredmény összege 1322 millió euróra csökkent. A céltartalékot az említett kockázatokból eredő esetleges veszteségek, különösen az átértékelési számlák által nem fedezett értékelési veszteség finanszírozására fordítanák, és összegét évente felülvizsgálják. A Kormányzótanács döntése alapján a 2008. évi nettó eredményből 1206 millió eurót, amely az EKB forgalomban levő eurobankjegy-állományból származó bevételének egy része, 2009. január 5-én felosztottak a nemzeti központi bankok között. A tanács 2009. március 5-én úgy döntött, hogy a fennmaradó 116 millió eurót szétosztja a nemzeti központi bankok között.

Az EKB rendes bevétele elsősorban devizatartalékának befektetési hozamából és a 4,1 milliárd euro összegű befizetett tőkéből származik. Ehhez járul még a forgalomban lévő eurobankjegy-állományból való 8%-os részesedése utáni kamatbevétel. A 2008. évi kamatbevételt bizonyos mértékig befolyásolta a dollárban denominált eszközök alacsonyabb kamatlába.

Az EKB összes nettó kamatbevétele valamennyi forrást figyelembe véve 2381 millió eurót tett ki, szemben a 2007. évi 2421 millió euróval. A forgalomban lévő bankjegyekből való részesedés utáni 2230 millió eurós kamatbevétel nélkül 151 millió euro nettó kamatbevétel keletkezett, szemben a 2007. évi 417 millió euróval. A nemzeti központi bankoknak 1400 millió euro kamatot fizetett ki az EKB az átadott devizatartalékhoz kapcsolódó követeléseik után.

Az eszközök és kötelezettségek nem realizált nyereségéből származó átértékelési számlákon 2008-ban 11,4 milliárd eurót könyveltek el, szemben a 2007. évi 6,2 milliárd eurós összeggel. A nyereséget a Kormányzótanács által az eurorendszer számára felállított közös számviteli politikával összhangban az átértékelési számlán mutatták ki.

A személyi jellegű költségek, az EKB irodaházainak bérleti díja, a szakértői honoráriumok és az egyéb áruk és szolgáltatások költsége összesen 364 millió eurót tett ki (2007-ben 359 millió eurót). A tárgyi eszközök értékcsökkenése 23 millió euro volt.

A 2008. december 31-ével záródó évre vonatkozó beszámoló és a bank gazdálkodásáról szóló jelentés 2009. április 21-én az EKB Éves jelentésében kerül közzétételre.

Szerkesztők figyelmébe

  1. Az EKB számviteli politikája: A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya (a KBER alapokmánya) 26.4 cikkével összhangban a Kormányzótanács egységes számviteli politikát dolgozott ki az eurorendszer és benne az EKB számára, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapja is közzétett. [1] Noha az EKB számviteli politikája általában véve nemzetközileg elfogadott számviteli gyakorlaton alapul, kidolgozása során megkülönböztetett figyelmet szenteltek az eurorendszerbeli központi bankok egyedi körülményeinek. Különös hangsúly került ezért az óvatosság (prudentia) elvére, mivel a központi bankok többsége nagyfokú devizakockázatnak van kitéve. A körültekintő megközelítés fokozottan érvényes a nem realizált nyereség és a nem realizált veszteség eltérő elszámolására az eredménykimutatásban, valamint az egyik eszközön keletkezett nem realizált veszteségnek egy másik eszközön keletkezett nem realizált nyereséggel történő nettósításának tilalmára. A nem realizált nyereséget közvetlenül az átértékelési számlára vezetik át, míg az átértékelési számla egyenlegét meghaladó év végi nem realizált veszteség ráfordításként kezelendő. Valamennyi nemzeti központi bank köteles ehhez az elszámolási elvhez igazodni, amikor az eurorendszer tagjaként végzett műveleteiről számol be, amelyekről az EKB az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatásában tudósít. A nemzeti központi bankok éves pénzügyi beszámolójuk elkészítése során önkéntes alapon lényegében az EKB könyvvezetési alapelveit alkalmazzák.
  2. Az EKB-nak átadott devizatartalék után fizetett kamat: A nemzeti központi banknak, amikor az eurorendszerhez való csatlakozással párhuzamosan devizatartalékot ad át az EKB-nak, az átutalt összeggel megegyező kamatkövetelése keletkezik az EKB-val szemben. A Kormányzótanács döntése értelmében a követelést euróban kell kimutatni, továbbá az eurorendszer irányadó refinanszírozási műveletének az aranykomponens nulla hozamának figyelembevételével kiigazított legutóbbi kamata alapján napi kamatot kell fizetni rá. 2008-ban mindez 1400 millió eurós kamatráfordítást eredményezett.
  3. Az EKB forgalomban levő eurobankjegyekből befolyt bevételének felosztása: A Kormányzótanács döntése alapján 2006-tól kezdve a bevételt a keletkezés pénzügyi évében számolják el a nemzeti központi bankok javára, a tényleges kiosztásra pedig a következő év második munkanapján kerül sor. [2] A bevételt teljes egészében felosztják, kivéve azt az esetet, ha az EKB tárgyévi nettó nyeresége kisebb, mint a forgalomban levő bankjegyállományból származó bevétele; továbbá ha a Kormányzótanács a pénzügyi év vége előtt úgy dönt, hogy az egész bevételt vagy annak egy részét át kell vezetni a devizaárfolyam-, kamatláb- és aranyárfolyam-kockázatra képzett céltartalékba. 2008-ban az utóbbi történt, ahogy a Kormányzótanács döntése alapján az EKB forgalomban levő bankjegyállományból származó bevételéből megközelítőleg 1,0 milliárd euro átvezetésre került a céltartalékba. A fennmaradó 1,2 milliárd euro bevételt pedig 2009. január 5-én felosztották a nemzeti központi bankok között.
  1. [1] Az EKB/2002/11 módosított határozat (2002. december 5.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról (HL L 58., 2003.3.3., 38. o). 2007. január 1-jével hatálytalanították, helyét az EKB/2006/17 módosított határozat vette át fel (HL L 348., 2006.12.11., 38. o.).

  2. [2] Az EKB/2005/11 határozat (2005. november 17.) az Európai Központi Banknak a forgalomban levő eurobankjegyekből származó jövedelme felosztásáról a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai között (HL L 311, 2005.11.26., 41. o.).

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok