Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālās bankas 2008. gada finanšu pārskati

2009. gada 5. martā

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī.

2008. gadā ECB peļņa bija 2 661 milj. euro. 2007. gadā peļņa bija 286 milj. euro, kas atspoguļoja euro kursa kāpumu attiecībā pret ASV dolāru un – mazāk – Japānas jenu.

2008. gada 31. decembrī, pamatojoties uz Padomes veikto ECB risku novērtējumu, 1 339 milj. euro no šīs peļņas tika pārskaitīti uzkrājumā valūtas kursa, procentu likmju un zelta cenas riskiem, tādējādi uzrādītā tīrā peļņa ir 1 322 milj. euro. Šis uzkrājums tiks izmantots, lai segtu iespējamos šo risku izraisītos zaudējumus, īpaši novērtēšanas zaudējumus, kurus nesedz pārvērtēšanas konti. Tā apjomu pārskata katru gadu. Saskaņā ar Padomes lēmumu no 2008. gada tīrās peļņas 1 206 milj. euro – daļa ECB ienākumu no euro banknotēm apgrozībā – 2009. gada 5. janvārī tika sadalīta nacionālajām centrālajām bankām (NCB). Padome 2009. gada 5. martā pieņēma lēmumu sadalīt atlikušos 116 milj. euro NCB.

ECB regulārie ienākumi galvenokārt ir ieguldījumu peļņa no tās ārējo rezervju aktīvu turējumiem un 4.1 mljrd. euro apmaksātā kapitāla, kā arī procentu ienākumi no savas apgrozībā esošo euro banknošu daļas (8%). 2008. gadā procentu ienākumus daļēji ietekmēja procentu likmju samazināšanās aktīviem ASV dolāros.

ECB kopējie tīrie procentu ienākumi no visiem avotiem bija 2 381 milj. euro (2007. gadā – 2 421 milj. euro). Neietverot 2 230 milj. euro procentu ienākumus, kas tika nopelnīti par apgrozībā esošo banknošu daļu, tīrie procentu ienākumi bija 151 milj. euro (2007. gadā – 417 milj. euro). ECB izmaksāja 1 400 milj. euro kā atlīdzību NCB par to prasībām attiecībā uz ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem.

2008. gadā pārvērtēšanas konti, ko veido nerealizētie guvumi no aktīvu un saistību pārvērtēšanas, veidoja 11.4 mljrd. euro (2007. gadā – 6.2 mljrd. euro). Šie guvumi tika uzrādīti pārvērtēšanas kontā atbilstoši Padomes Eurosistēmai noteiktajai vienotajai grāmatvedības politikai.

ECB administratīvie izdevumi saistībā ar personālu, telpu īri, profesionālajiem pakalpojumiem un citām precēm un pakalpojumiem bija 364 milj. euro (2007. gadā – 359 milj. euro). Pamatlīdzekļu nolietojuma atskaitījumi bija 23 milj. euro.

Finanšu pārskati kopā ar vadības ziņojumu par 2008. gadu tiks publicēti ECB gada pārskatā 2009. gada 21. aprīlī.

Skaidrojumi

  1. ECB grāmatvedības politika. Padome Eurosistēmai, t.sk. ECB, noteikusi vienotu grāmatvedības politiku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (ECBS Statūti) 26.4. pantu, un tie publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". [1] Lai gan kopumā to pamatā ir starptautiski pieņemtā grāmatvedības prakse, šo politiku izstrādāja, īpaši ņemot vērā Eurosistēmas centrālo banku unikālos apstākļus. Sevišķa uzmanība pievērsta piesardzības jautājumam, ņemot vērā ievērojamo valūtas risku, kam pakļauta lielākā daļa šo centrālo banku. Šāda piesardzīga pieeja īpaši attiecas uz nerealizēto guvumu un nerealizēto zaudējumu atšķirīgo uzskaiti, atzīstot ienākumus, kā arī uz aizliegumu savstarpēji ieskaitīt viena aktīva nerealizētos zaudējumus un cita aktīva nerealizētos guvumus. Nerealizētos guvumus pārnes tieši uz pārvērtēšanas kontiem, bet nerealizētos zaudējumus, kas gada beigās pārsniedz pārvērtēšanas konta atlikumus, uzrāda kā izdevumus. Visām NCB jāievēro šī politika, par savu darbību, ko tās veic kā Eurosistēmas sastāvdaļa, sniedzot pārskatus, kuri tiek iekļauti Eurosistēmas nedēļas konsolidētajos finanšu pārskatos. Sagatavojot savus gada finanšu pārskatus, visas NCB brīvprātīgi piemēro pamatā to pašu politiku kā ECB.
  2. Atlīdzība par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem. Katra NCB, nododot ārējo rezervju aktīvus ECB pēc pievienošanās Eurosistēmai, iegūst atlīdzības prasību pret ECB nodotās summas vērtībā. Saskaņā ar Padomes lēmumu šīs prasības jāizsaka euro un jāatlīdzina katru dienu saskaņā ar pēdējo pieejamo Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi, ko koriģē, lai atspoguļotu to, ka no zelta sastāvdaļas peļņa netiek gūta. 2008. gadā šī atlīdzība veidoja 1 400 milj. euro procentu izdevumus.
  3. Ar apgrozībā esošajām euro banknotēm saistīto ECB ienākumu sadale. Padome pieņēma lēmumu, ka ar 2006. gadu šie ienākumi pienākas NCB tajā finanšu gadā, kad tie radušies, bet sadalāmi nākamā gada otrajā darbadienā. [2] Tos sadala pilnībā, izņemot gadījumus, kad ECB tīrā peļņa attiecīgajā gadā ir mazāka par tās ienākumiem no euro banknotēm apgrozībā un ir pamats Padomes lēmumam pirms finanšu gada beigām pārvest līdzekļus uzkrājumā valūtas kursa, procentu likmju un zelta cenas riskiem. 2008. gadā Padome pieņēma lēmumu pārvest šajā uzkrājumā aptuveni 1.0 mljrd. euro no ECB ienākumiem no euro banknotēm apgrozībā. Atlikušos ienākumus no euro banknotēm (1.2 mljrd. euro) sadalīja NCB 2009. gada 5. janvārī.
  1. [1] Eiropas Centrālās bankas 2002. gada 5. decembra Lēmums ECB/2002/11 par Eiropas Centrālās bankas finanšu pārskatiem (OV L 58, 03.03.2003., 38. lpp.; ar grozījumiem). Ar 2007. gada 1. janvāri šis lēmums ir atcelts un aizstāts ar Lēmumu ECB/2006/17 (OV L 348, 11.12.2006., 38. lpp.; ar grozījumiem).

  2. [2] ECB 2005. gada 17. novembra Lēmums ECB/2005/11 par Eiropas Centrālās bankas ienākumu no euro banknotēm apgrozībā sadali starp iesaistīto dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (OV L 311, 26.11.2005., 41. lpp.).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem