Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

5 Μαρτίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε σήμερα τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 2.661 εκατ. ευρώ το 2008, έναντι πλεονάσματος ύψους 286 εκατ. ευρώ το 2007 το οποίο αντανακλούσε τις επιδράσεις της ανατίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και, σε μικρότερο βαθμό, του γιεν Ιαπωνίας.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, με βάση την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκθεση της ΕΚΤ σε κινδύνους, ποσό ύψους 1.339 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε από το ως άνω πλεόνασμα στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού, οδηγώντας σε καθαρό αποτέλεσμα ύψους 1.322 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή προορίζεται για την κάλυψη τυχόν ζημιών από την έκθεση σε τέτοιους κινδύνους, ειδικότερα ζημιών από αποτίμηση οι οποίες δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Το ύψος της επανεξετάζεται ετησίως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το καθαρό αποτέλεσμα για το 2008, ποσό ύψους 1.206 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μέρος του εισοδήματος από το μερίδιο της ΕΚΤ στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στις 5 Ιανουαρίου 2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 5 Μαρτίου 2009 να διανείμει στις ΕθνΚΤ το εναπομένον κέρδος ύψους περίπου 116 εκατ. ευρώ.

Το κανονικό εισόδημα της ΕΚΤ προέρχεται κυρίως από την επένδυση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που κατέχει και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ύψους 4,1 δισεκ. ευρώ, καθώς και από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ. Οι τόκοι-έσοδα το 2008 επηρεάστηκαν ως ένα βαθμό από τη μείωση των επιτοκίων επί περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ.

Οι συνολικοί καθαροί τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ ανήλθαν σε 2.381 εκατ. ευρώ από όλες τις πηγές, έναντι 2.421 εκατ. ευρώ το 2007. Αν εξαιρεθούν τόκοι-έσοδα ύψους 2.230 εκατ. ευρώ επί του μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια, οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν σε 151 εκατ. ευρώ, έναντι 417 εκατ. ευρώ το 2007. Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 1.400 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν.

Το 2008, οι λογαριασμοί αναπροσαρμογής που προέρχονται από μη πραγματοποιηθέντα κέρδη επί στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ανήλθαν σε 11,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 6,2 δισεκ. ευρώ το 2007. Τα εν λόγω κέρδη καταγράφηκαν σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τις κοινές λογιστικές πολιτικές που έχει θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για το Ευρωσύστημα.

Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ για το προσωπικό, τη μίσθωση κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 364 εκατ. ευρώ (359 εκατ. ευρώ το 2007). Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί θα δημοσιευθούν, μαζί με έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ στις 21 Απριλίου 2009.

Σημείωμα για τον συντάκτη

  1. Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [1] Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες από αυτές τις κεντρικές τράπεζες. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες στο τέλος της χρήσεως οι οποίες υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Όλες οι ΕθνΚΤ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος. Σε γενικές γραμμές, όλες οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν εθελουσίως τις ίδιες πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.
  2. Τόκοι από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που μεταβιβάζονται στην ΕΚΤ: Όλες οι ΕθνΚΤ, με τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ κατά την ένταξή τους στο Ευρωσύστημα, αποκτούν έντοκες απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ για το αντίστοιχο ποσό που μεταβίβασε η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και να τοκίζονται σε ημερήσια βάση με το πιο πρόσφατο οριακό επιτόκιο για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, διορθωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό μορφή χρυσού. Για το 2008 προέκυψαν έτσι τόκοι-έξοδα ύψους 1.400 εκατ. ευρώ.
  3. Διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, από το 2006 και εξής, το εισόδημα αυτό θα οφείλεται στις ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, αλλά θα διανέμεται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους. [2] Το εισόδημα αυτό διανέμεται στο ακέραιο, εκτός εάν το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το συγκεκριμένο έτος υπολείπεται του εισοδήματος της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της χρήσης για μεταφορά μέρους ή του συνόλου αυτού του εισοδήματος στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού. Αυτό συνέβη το 2008, λόγω της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταφορά στην εν λόγω πρόβλεψη ποσού ύψους 1,0 δισεκ. ευρώ περίπου από το εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, το εναπομένον εισόδημα από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ διανεμήθηκε στις ΕθνΚΤ στις 5 Ιανουαρίου 2009.
  1. [1] Απόφαση ΕΚΤ/2002/11 της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ L 58 της 3.3.2003, σ. 38, όπως τροποποιήθηκε. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, αυτή η απόφαση καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΕΚΤ/2006/17, ΕΕ L 348, της 11.12.2006, σ. 38, όπως τροποποιήθηκε.

  2. [2] Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ. 41.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου