Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Centrinio Banko 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinė ataskaita

2009 m. kovo 5 d.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas.

2008 m. ECB gavo 2 661 mln. eurų grynųjų pajamų, o 2007 m. – 286 mln. eurų, kai finansiniam rezultatui įtaką darė brangusi euro valiuta JAV dolerio ir šiek tiek mažiau Japonijos jenos atžvilgiu.

Remiantis Valdančiosios tarybos atliktu rizikos įvertinimu, 1 339 mln. eurų suma iš šių pajamų 2008 m. gruodžio 31 d. buvo pervesta atidėjiniams užsienio valiutų kursų, palūkanų normų ir aukso kainos rizikoms, dėl to deklaruotasis grynasis rezultatas sumažėjo iki 1 322 mln. eurų. Atidėjiniai būtų naudojami dėl anksčiau minėtų rizikų atsirandantiems galimiems nuostoliams dengti, o ypač dėl perkainojimo susidariusiems nuostoliams, kurių nepadengia perkainojimo sąskaitos. Jų dydis peržiūrimas kasmet. Remiantis Valdančiosios tarybos sprendimu, 2008 m. grynojo rezultato dalis – 1 206 mln. eurų suma, sudaranti dalį ECB pajamų iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų – 2009 m. sausio 5 d. paskirstyta nacionaliniams centriniams bankams. 2009 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba nusprendė paskirstyti likusius 116 mln. eurų nacionaliniams centriniams bankams.

Nuolatines pajamas ECB daugiausia gauna iš savo užsienio atsargų investicijų ir 4,1 mlrd. eurų apmokėto kapitalo, taip pat iš palūkanų už ECB 8 % dalį apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų . 2007 m. palūkanų pajamų dydį iš dalies lėmė mažesnės palūkanos už turtą JAV doleriais.

Iš visų šaltinių ECB iš viso uždirbo 2 381 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų (2007 m. – 2 421 mln. eurų). Atėmus 2 230 mln. eurų palūkanų pajamas, gautas iš apyvartoje cirkuliuojančių banknotų dalies, grynosios palūkanų pajamos sudarė 151 mln. eurų (2007 m. – 417 mln. eurų). ECB nacionaliniams centriniams bankams sumokėjo 1 400 mln. eurų kaip atlygį už jų pretenzijas, susijusias su ECB jų pervestomis užsienio atsargomis.

2008 m. perkainojimo sąskaitose parodytos turto ir įsipareigojimų nerealizuotosios pajamos sudarė 11,4 mlrd. eurų (2007 m. – 6,2 mlrd. eurų). Šios pajamos įtrauktos į perkainojimo sąskaitas vadovaujantis Valdančiosios tarybos Eurosistemai nustatyta bendra apskaitos politika.

ECB administracinės išlaidos personalui, patalpų nuomai, mokesčiams specialistams ir kitoms prekėms bei paslaugoms sudarė 364 mln. eurų (2007 m. – 359 mln. eurų). Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) atskaitymai sudarė 23 mln. eurų.

2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbtos ECB metų ataskaitoje 2009 m. balandžio 21 d.

Pastabos redaktoriams

  1. ECB apskaitos politika. Vadovaudamasi Europos centrinių bankų ir Europos Centrinio Banko statuto (ECBS statutas) 26 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba nustatė bendrą apskaitos politiką Eurosistemai, įskaitant ECB, kuri buvo paskelbta Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje [1]. Nors ši politika iš esmės pagrįsta tarptautinėje praktikoje pripažintais apskaitos standartais, ji sukurta ypač atsižvelgiant į Eurosistemos centrinių bankų specifines veiklos aplinkybes. Joje daug dėmesio skiriama atsargumo principui, turint omenyje didelę užsienio valiutų kurso riziką, su kuria susiduria dauguma šių centrinių bankų. Šis atsargumo principas taikomas nevienodai traktuojant nerealizuotąsias pajamas ir nerealizuotąjį nuostolį pripažįstant pajamomis, taip pat draudžia vieno turto nerealizuotąjį nuostolį kompensuoti kito turto nerealizuotomis pajamomis. Nerealizuotosios pajamos tiesiogiai pervedamos į perkainojimo sąskaitą, o nerealizuotasis nuostolis, kuris metų pabaigoje viršija perkainojimo sąskaitos likučius, yra laikomas išlaidomis. Visi nacionaliniai centriniai bankai privalo vadovautis šia politika rengdami savo, kaip Eurosistemos dalies, vykdomų operacijų ataskaitas, kurios įtraukiamos į Eurosistemos konsoliduotas savaitines finansines ataskaitas. Rengdami savo metines finansines ataskaitas, visi nacionaliniai centriniai bankai savanoriškai taiko tą pačią politiką kaip ir ECB.
  2. Atlyginimas už užsienio atsargas, pervestas į ECB. Po prisijungimo prie Eurosistemos kiekvienas NCB, pervedęs ECB užsienio atsargas, įgyja atlyginamą pretenziją ECB, kurios vertė lygi jo pervedamai sumai. Valdančioji taryba nusprendė, kad šios pretenzijos turėtų būti išreikštos eurais ir už jas turėtų būti atlyginama kasdien taikant turimą naujausią ribinę palūkanų normą, nustatytą Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms, kuri pakoreguota taip, kad būtų atsižvelgta į aukso dalies nulinę grąžą. 2008 m. dėl šio atlygio patirta 1 400 mln. eurų palūkanų išlaidų.
  3. ECB pajamų iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų paskirstymas. Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2006 m. šias pajamas nacionaliniai centriniai bankai turi gauti tais finansiniais metais, per kuriuos šios pajamos susikaupė, tačiau jos paskirstomos kitų metų antrą darbo dieną [2]. Paskirstomos visos šios pajamos, nebent tų metų ECB grynasis pelnas yra mažesnis negu jo pajamos, gautos iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų, atsižvelgiant į Valdančiosios tarybos sprendimą iki finansinių metų pabaigos pervesti dalį šio pelno arba visą pelną atidėjiniams užsienio valiutų kursų, palūkanų normų ir aukso kainos rizikoms. Taip įvyko 2008 m. Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą šiems atidėjiniams pervesti apie 1 mlrd. eurų ECB pelno iš apyvartoje esančių eurų banknotų. Likusi pelno iš apyvartoje esančių eurų banknotų dalis (1,2 mlrd. eurų) 2009 m. sausio 5 d. paskirstyta nacionaliniams centriniams bankams.
  1. [1] 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendimas ECB/2002/11 dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės, OL L 58, 2003 3 3, p. 38, su pakeitimais. Nuo 2007 m. sausio 1 d. šį Sprendimą pakeitė Sprendimas ECB/2006/17, OL L 348, 2006 12 11, p. 38, su pakeitimais.

  2. [2] 2005 m. lapkričio 17 d. Sprendimas ECB/2005/11 dėl Europos Centrinio Banko pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams, OL L 311, 2005 11 26, p. 41.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai