Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Ročná účtovná závierka Európskej centrálnej banky za rok končiaci sa 31. decembra 2008

5. marca 2009

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes schválila overenú ročnú účtovnú závierku ECB za rok končiaci sa 31. decembra 2008.

ECB skončila rok 2008 s prebytkom 2 661 mil. €, v porovnaní s prebytkom vo výške 286 mil. € v roku 2007, ktorý bol ovplyvnený zhodnocovaním eura voči americkému doláru a v menšej miere aj japonskému jenu.

Na základe hodnotenia Rady guvernérov týkajúceho sa miery rizika, ktorému je ECB vystavená, bola k 31. decembru 2008 do rezervy na krytie rizík súvisiacich so zmenami výmenných kurzov, úrokových mier a ceny zlata z tohto prebytku prevedená suma 1 339 mil. €. Vykázaný čistý hospodársky výsledok ECB následne predstavoval 1 322 mil. €. Táto rezerva je určená na krytie možných strát spôsobených uvedenými rizikami, a to najmä strát z ocenenia, ktoré nie sú kryté účtami precenenia. Jej výška sa každoročne prehodnocuje. Na základe rozhodnutia Rady guvernérov bola 5. januára 2009 národným centrálnym bankám z čistého hospodárskeho výsledku za rok 2008 rozdelená suma 1 206 mil. €, ktorá predstavuje časť výnosov ECB z eurových bankoviek v obehu. Rada guvernérov 5. marca 2009 rozhodla o rozdelení zostávajúcich 116 mil. € národným centrálnym bankám.

Hlavným zdrojom bežného príjmu ECB sú výnosy z investícií devízových rezerv a splateného základného imania vo výške 4,1 mld. € a úrokové výnosy z jej 8 % podielu na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu. V roku 2008 boli úrokové výnosy do istej miery nepriaznivo ovplyvnené nižšími úrokovými sadzbami aktív denominovaných v amerických dolároch.

Celkové čisté úrokové výnosy ECB zo všetkých zdrojov dosiahli 2 381 mil. € (v porovnaní s 2 421 mil. € v roku 2007). Bez započítania úrokových výnosov vo výške 2 230 mil. € z podielu na objeme bankoviek v obehu dosiahli čisté úrokové výnosy 151 mil. €, zatiaľ čo v roku 2007 to bolo 417 mil. €. ECB vyplatila národným centrálnym bankám 1 400 mil. € ako úroky z ich pohľadávok z devízových rezerv prevedených do ECB.

V roku 2008 dosiahli účty precenenia v dôsledku nerealizovaných ziskov z aktív a pasív hodnotu 11,4 mld. €, v porovnaní so 6,2 mld. € v roku 2007. Tieto zisky sú vedené na účtoch precenenia, v súlade s jednotnými účtovnými pravidlami, ktoré pre Eurosystém stanovila Rada guvernérov.

Administratívne náklady ECB na zamestnancov, nájom priestorov, honoráre za odborné služby a nákup ostatných tovarov a služieb dosiahli 364 mil. € (v porovnaní s 359 mil. € v roku 2007). Odpisy investičného majetku predstavovali 23 mil. €.

Ročná účtovná závierka bude spolu so správou o činnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2008 zverejnená vo výročnej správe ECB 21. apríla 2009.

Redakčné poznámky

  1. Účtovné pravidlá ECB: Jednotné účtovné pravidlá Eurosystému vrátane ECB stanovila Rada guvernérov v súlade s článkom 26 ods. 4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Štatútu ESCB). Pravidlá boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. [1] Hoci všeobecne vychádzajú z medzinárodne uznávaných účtovných postupov, boli vytvorené s osobitným zreteľom na špecifické postavenie centrálnych bánk Eurosystému. Vzhľadom na vysoké kurzové riziko, ktorému je väčšina týchto centrálnych bánk vystavená, sa v nich kladie osobitný dôraz na zásadu obozretnosti. Tento obozretný prístup sa týka predovšetkým rozdielneho účtovania nerealizovaných ziskov a nerealizovaných strát pri účtovaní výnosov a zákazu započítavania nerealizovaných strát z jedného aktíva voči nerealizovaným ziskom z iného aktíva. Nerealizované zisky sa prevádzajú priamo na účty precenenia, zatiaľ čo nerealizované koncoročné straty, ktoré prekračujú zostatok na účtoch precenenia, sa účtujú ako náklady. Všetky národné centrálne banky sú povinné tieto pravidlá dodržiavať pri vykazovaní svojich operácií v rámci Eurosystému, ktoré sú súčasťou týždenných konsolidovaných finančných výkazov Eurosystému. Všetky národné centrálne banky pri zostavovaní vlastnej ročnej účtovnej závierky dobrovoľne používajú v podstate rovnaké pravidlá ako ECB.
  2. Úročenie devízových rezerv prevedených do ECB: Pri prevode devízových rezerv do ECB pri vstupe do Eurosystému získava každá národná centrálna banka úročenú pohľadávku voči ECB v hodnote prevedenej sumy. Rada guvernérov rozhodla, že tieto pohľadávky budú vyjadrené v eurách a budú úročené denne aktuálnou hraničnou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému upravenou tak, aby zohľadňovala nulovú návratnosť zložky zlata. V roku 2008 vznikli v dôsledku úročenia tohto záväzku úrokové náklady vo výške 1 400 mil. €, v porovnaní s čistým úrokovým výnosom z devízových rezerv vo výške 997 mil. €.
  3. Rozdelenie výnosov ECB z eurových bankoviek v obehu: Rada guvernérov s platnosťou od roku 2006 rozhodla o tom, že národné centrálne banky síce nárok na tieto výnosy získavajú v roku, v ktorom vznikajú, ale vyplácajú sa až druhý pracovný deň nasledujúceho roka. [2] Tieto výnosy sa rozdeľujú v plnej výške, ak čistý zisk ECB za daný rok nie je nižší ako jej výnosy z eurových bankoviek v obehu a ak Rada guvernérov nerozhodne o prevode týchto výnosov, v plnej výške alebo časti z nich, do rezervy na krytie rizík súvisiacich so zmenami výmenných kurzov, úrokových mier a ceny zlata. Druhý prípad nastal v roku 2008, keď sa Rada guvernérov rozhodla do tejto rezervy previesť približne 1,0 mld. € z výnosov ECB z eurových bankoviek v obehu. Zostávajúca časť výnosov z eurových bankoviek vo výške 1,2 mld. € bola následne 5. januára 2009 rozdelená národným centrálnym bankám.
  1. [1] Rozhodnutie ECB/2002/11 z 5. decembra 2002 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky, Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2003, s. 38, v znení neskorších zmien a doplnení. S účinnosťou od 1. januára 2007 bolo toto rozhodnutie zrušené a nahradené rozhodnutím ECB/2006/17, Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 38, v znení neskorších zmien a doplnení.

  2. [2] Rozhodnutie ECB/2005/11 zo 17. novembra 2005 o rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami zúčastnených členských štátov, Ú. v. L EÚ 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá