SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbanks årsregnskab for 2008

5. marts 2009

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag godkendt ECBs reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2008.

ECBs regnskab viser et overskud på 2.661 mio. euro i 2008, sammenlignet med et overskud på 286 mio. euro i 2007, som afspejlede effekten af euroens appreciering over for den amerikanske dollar og i mindre udstrækning den japanske yen.

Pr. 31. december 2008, og på grundlag af Styrelsesrådets vurdering af ECBs risikoeksponering, er 1.339 mio. euro af dette overskud blevet hensat til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici, hvorved nettoresultatet bliver 1.322 mio. euro. Hensættelsen skal bruges til at dække eventuelle tab, som skyldes ovennævnte risikoeksponering, især værdiansættelsestab, der ikke dækkes af revalueringskontiene. Hensættelsens størrelse tages hvert år op til fornyet vurdering. I henhold til en beslutning fra Styrelsesrådet, og ud af nettoresultatet for 2008, blev et beløb på 1.206 mio. euro, som indbefatter en del af ECBs indtægter på eurosedler i omløb, 5. januar 2009 fordelt til de nationale centralbanker. Styrelsesrådet besluttede 5. marts 2009 at fordele de resterende 116 mio. euro til de nationale centralbanker.

ECBs ordinære indtægter hidrører primært fra afkastet på valutareserven og den indbetalte kapital på 4,1 mia. euro samt fra renteindtægterne fra ECBs andel på 8 pct. af euroseddelomløbet. I 2008 påvirkedes renteindtægterne i nogen grad af lavere renter på aktiver denomineret i amerikanske dollar.

ECBs samlede nettorenteindtægt var 2.381 mio. euro mod 2.421 mio. euro i 2007. Fraregnet renteindtægten på 2.230 mio. euro fra euroseddelomløbet beløb nettorenteindtægterne sig til 151 mio. euro mod 417 mio. euro i 2007. ECB udbetalte 1.400 mio. euro til de nationale centralbanker i renter på deres tilgodehavender i forbindelse med de valutareserveaktiver, som de har overført til ECB.

I 2008 udgjorde revalueringskonti, der skyldes urealiserede gevinster på aktiver og passiver, 11,4 mia. euro mod 6,2 mia. euro i 2007. Disse gevinster blev overført til revalueringskonti i overensstemmelse med den fælles regnskabspraksis, som er udarbejdet af Styrelsesrådet for eurosystemet.

ECBs administrationsomkostninger til personale, husleje, honorarer samt andre varer og tjenesteydelser udgjorde 364 mio. euro (mod 359 mio. euro i 2007). Afskrivninger på anlægsaktiver beløb sig til 23 mio. euro.

Årsregnskabet og ledelsens beretning for regnskabsåret 2008 offentliggøres den 21. april 2009 i ECBs årsberetning.

Information til pressen

  1. ECBs regnskabspraksis: I henhold til artikel 26.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten) har Styrelsesrådet udarbejdet en fælles regnskabspraksis for eurosystemet, herunder ECB, som er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. [1] Selv om den fælles regnskabspraksis generelt er baseret på internationalt anerkendt regnskabspraksis, blev der ved udarbejdelsen taget særligt hensyn til de unikke forhold, der gælder for centralbankerne i eurosystemet. Det gælder især spørgsmålet om forsigtighed, da de fleste af disse centralbanker er meget følsomme over for valutakursudviklingen. Forsigtighedsprincippet vedrører især forskelle i behandlingen af urealiserede gevinster og urealiserede tab i forbindelse med resultatføringen, samt forbuddet mod at modregne et urealiseret tab på et aktiv i en urealiseret gevinst på et andet. Urealiserede gevinster overføres direkte til revalueringskonti, hvorimod urealiserede tab ultimo året, der overstiger indeståendet på revalueringskontiene, behandles som omkostninger. De nationale centralbanker har alle pligt til at følge denne praksis, når de som en del af eurosystemet indberetter operationer, som indgår i eurosystemets ugentlige konsoliderede balance. De nationale centralbanker anvender dog alle frivilligt stort set samme praksis som ECB, når de udarbejder deres årsregnskab.
  2. Forrentning af valutareserveaktiver overført til ECB: Når de nationale centralbanker kommer med i eurosystemet, erhverver de, når de overfører valutareserveaktiver til ECB, et forrentet tilgodehavende hos ECB svarende til værdien af det overførte beløb. Styrelsesrådet har besluttet, at disse tilgodehavender skal være denomineret i euro, og at deres forrentning skal udregnes dagligt på grundlag af den senest foreliggende marginale rente ved eurosystemets primære markedsoperationer, korrigeret så der tages højde for nulafkastet på guldkomponenten. I 2008 medførte dette en renteudgift på 1.400 mio. euro. Til sammenligning var nettorenteindtægten fra valutareserveaktiverne 997 mio. euro.
  3. Fordeling af ECBs indtægt fra eurosedler i omløb: Styrelsesrådet besluttede, at disse indtægter fra og med 2006 forfalder til betaling til de nationale centralbanker i det regnskabsår, hvor indtægten optjenes, men fordeles den anden arbejdsdag det følgende år. [2] Indtægten fordeles fuldt ud, medmindre ECBs nettoårsresultat er mindre end ECBs indtægt fra eurosedler i omløb og under forudsætning af, at Styrelsesrådet inden udgangen af regnskabsåret træffer beslutning om at hensætte en del af eller hele denne indtægt til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici. Sidstnævnte var tilfældet i 2008 efter Styrelsesrådets beslutning om at foretage en hensættelse på ca. 1,0 mia. euro af ECBs indtægt fra eurosedler i omløb. Den resterende del af indtægten på eurosedler, dvs. 1,2 mia. euro, blev derfor fordelt til de nationale centralbanker den 5. januar 2009.
  1. [1] ECBs afgørelse ECB 2002/11 af 5. december 2002 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab, EUT L 58, 3.3.2003, s. 38, med senere ændringer. Denne afgørelse blev ophævet med virkning fra 1. januar 2007 og erstattet af ECBs afgørelse ECB/2006/17, EUT L 348, 11.12.2006, s. 38, med senere ændringer

  2. [2] Afgørelse ECB/2005/11 af 17. november 2005 om fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater, EUT L 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt