Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan keskuspankin tilinpäätös vuodelta 2008

5.3.2009

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi tänään EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2008.

Vuonna 2008 EKP:n jakamaton voitto oli 2 661 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 voittoa kertyi 286 miljoonaa euroa. Taustalla oli euron vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja vähäisemmässä määrin myös japanin jeniin.

EKP:n neuvoston riskiarvion perusteella voitosta siirrettiin varaukseen valuuttakurssi- ja korkoriskin sekä kullan hintariskin varalta 1 339 miljoonaa euroa 31.12.2008, joten EKP:n nettovoitto oli 1 322 miljoonaa euroa. Varauksella katetaan näistä riskeistä mahdollisesti aiheutuvia tappioita ja erityisesti sellaisia arvostustappioita, joita ei kateta arvonmuutostilien avulla. Varauksen suuruus tarkistetaan vuosittain. EKP:n neuvoston päätöksellä vuoden 2008 nettovoitosta jaettiin 5.1.2009 kansallisille keskuspankeille 1 206 miljoonaa euroa eli osa EKP:lle liikkeessä olevista euroseteleistä kertyneestä tulosta. EKP:n neuvosto päätti 5.3.2009 jakaa loput 116 miljoonaa euroa kansallisille keskuspankeille.

EKP:n säännölliset tuotot koostuvat pääasiassa sijoitustuotoista, joita pankki saa hallussaan olevista valuuttavarannoista ja 4,1 miljardin euron suuruisesta maksetusta pääomastaan, sekä korkotulosta, jota kertyy EKP:n 8 prosentin osuudelle liikkeessä olevista euroseteleistä. Korkotuottoihin vaikutti vuonna 2008 jossain määrin Yhdysvaltain dollarin määräisten varantojen korkojen lasku.

EKP:n korkokate kaikista lähteistä oli yhteensä 2 381 miljoonaa euroa (2 421 miljoonaa euroa vuonna 2007). Ilman EKP:n osuudelle liikkeessä olevista euroseteleistä kertynyttä 2 230 miljoonan euron korkotuottoa korkokate oli 151 miljoonaa euroa (417 miljoonaa euroa vuonna 2007). EKP maksoi 1 400 miljoonaa euroa korkoa kansallisten keskuspankkien saamisille, jotka perustuvat niiden EKP:lle siirtämiin valuuttavarantoihin.

Vuonna 2008 arvonmuutostileillä, jotka sisältävät saamisista ja veloista kirjatut realisoitumattomat voitot, oli 11,4 miljardia euroa (6,2 miljardia euroa vuonna 2007). Realisoitumattomat voitot kirjataan arvonmuutostilille EKP:n neuvoston hyväksymien eurojärjestelmän yhteisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

EKP:n henkilöstökulut sekä toimitilojen vuokrista, asiantuntijoiden palkkioista ynnä muista hyödykkeiden ja palvelujen ostoista aiheutuneet hallinnolliset kulut olivat 364 miljoonaa euroa (359 miljoonaa euroa vuonna 2007). Käyttöomaisuudesta tehtiin 23 miljoonan euron poistot.

Tilinpäätös ja johdon raportti vuodelta 2008 julkaistaan EKP:n vuosikertomuksessa 21.4.2009.

Lisätietoja

  1. EKP:n kirjanpitoperiaatteet: EKP:n neuvosto on hyväksynyt eurojärjestelmän (mukaan luettuna EKP) yhteiset kirjanpitoperiaatteet Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) artiklan 26.4 mukaisesti, ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. [1] Kirjanpitoperiaatteet perustuvat yleisesti ottaen kansainvälisesti hyväksyttyyn kirjanpitokäytäntöön, mutta niitä laadittaessa on otettu huomioon eurojärjestelmän keskuspankkien erityisluonne. Niissä painotetaan erityisesti varovaisuuden periaatetta, sillä useimmilla näistä keskuspankeista on suuria valuuttamääräisiä saamisia, mihin liittyy riskejä. Varovaisuusperiaatetta noudatetaan etenkin siten, että realisoitumattomia voittoja ja tappioita ei kirjata tuloslaskelmaan samalla tavalla, ja siten, että tiettyyn saamiseen liittyviä realisoitumattomia tappioita ei voi kattaa toiseen saamiseen liittyvillä realisoitumattomilla voitoilla. Realisoitumattomat voitot kirjataan suoraan arvonmuutostilille, mutta realisoitumattomia tappioita käsitellään kuluina siltä osin kuin ne ylittävät arvonmuutostilien saldon vuoden lopussa. Kaikkien kansallisten keskuspankkien on noudatettava näitä kirjanpitoperiaatteita, kun ne ilmoittavat EKP:lle eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen laatimiseksi tarvittavat tasetiedot toiminnastaan osana eurojärjestelmää. Kaikki kansalliset keskuspankit noudattavat myös omien tilinpäätöksiensä laatimisessa vapaaehtoisesti jokseenkin samoja kirjanpitoperiaatteita kuin EKP.
  2. EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantojen korollisuus: Liittyessään eurojärjestelmän jäseniksi kansalliset keskuspankit siirtävät valuuttavarantoja EKP:lle. Kullekin kansalliselle keskuspankille syntyy tuolloin sen siirtämän varannon määrää vastaava korollinen saaminen EKP:ltä. EKP:n neuvosto on päättänyt, että nämä saamiset ovat euromääräisiä ja että niille maksetaan viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa päivittäistä korkoa, lukuun ottamatta kultaa, jolle ei makseta korkoa. Vuonna 2008 näille saamisille maksettiin korkoa 1 400 miljoonaa euroa.
  3. EKP:n osuudelle liikkeessä olevista seteleistä kertyneen tulon jakaminen: EKP:n neuvoston päätöksen mukaan vuodesta 2006 alkaen tulo maksetaan kansallisille keskuspankeille sinä tilikautena, jona se on kertynyt, mutta se jaetaan seuraavan vuoden toisena työpäivänä. [2] Tulo jaetaan kokonaisuudessaan, ellei EKP:n nettovoitto vuodelta ole pienempi kuin sen liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saama tulo ja ellei EKP:n neuvosto ennen tilikauden loppua päätä siirtää tuloa kokonaan tai osittain varaukseen valuuttakurssi- ja korkoriskin sekä kullan hintariskin varalta. Vuonna 2008 EKP:n neuvosto päätti siirtää varaukseen noin 1,0 miljardia euroa EKP:n osuudelle liikkeessä olevista seteleistä kertyneestä tulosta. Loput 1,2 miljardia euroa jaettiin kansallisille keskuspankeille 5.1.2009.
  1. [1] Päätös EKP/2002/11, tehty 5 päivänä joulukuuta 2002, EKP:n tilinpäätöksestä (EUVL L 58, 3.3.2003, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna. Päätös on kumottu ja korvattu 1.1.2007 voimaan tulleella päätöksellä EKP/2006/17 (EUVL L 348, 11.12.2006), s. 38, sellaisena kuin se on muutettuna.

  2. [2] Päätös EKP/2005/11, tehty 17 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (EUVL L 311, 26.11.2005, s. 41).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle