Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Letni računovodski izkazi Evropske centralne banke za leto, ki se je končalo 31. decembra 2008

5. marec 2009

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za leto, ki se je končalo 31. decembra 2008.

V letu 2008 je ECB ustvarila presežek v višini 2.661 milijonov EUR, medtem ko je v letu 2007, ko je na finančni izid vplivala apreciacija eura v razmerju do ameriškega dolarja in v manjši meri do japonskega jena, presežek znašal 286 milijonov EUR.

Na osnovi ocene Sveta ECB o izpostavljenosti tveganjem je bil znesek v višini 1.339 milijonov EUR iz tega presežka prenesen v rezervacijo za tveganja deviznega tečaja, obrestne mere in cene zlata, tako da je izkazani neto izid znašal 1.322 milijonov EUR. Ta rezervacija bo uporabljena za pokrivanje morebitnih izgub, ki bi nastale zaradi izpostavljenosti zgoraj navedenim tveganjem, predvsem za izgube iz vrednotenja, ki se ne pokrijejo z računov prevrednotenja. Velikost rezervacije se ponovno oceni vsako leto. Iz neto izida za leto 2008 je bil s sklepom Sveta ECB znesek v višini 1.206 milijonov EUR, ki vključuje del prihodka ECB iz naslova bankovcev v obtoku, 5. januarja 2009 razdeljen nacionalnim centralnim bankam. Svet ECB je 5. marca 2009 sklenil, da nacionalnim centralnim bankam razdeli še preostali znesek v višini 116 milijonov EUR.

Redni prihodki ECB izvirajo predvsem iz donosov od naložb njenih imetij deviznih rezerv in vplačanega kapitala v višini 4,1 milijarde EUR ter iz obresti od njenega 8-odstotnega deleža eurobankovcev v obtoku. Na obrestne prihodke so leta 2008 nekoliko vplivale nižje obrestne mere za finančna sredstva v ameriških dolarjih.

Skupni neto obrestni prihodki iz vseh virov so znašali 2.381 milijonov EUR, kar je manj kot v letu 2007, ko so znašali 2.421 milijonov EUR. Brez obrestnih prihodkov od deleža bankovcev v obtoku, ki so znašali 2.230 milijonov EUR, so neto obrestni prihodki znašali 151 milijonov EUR. V letu 2007 so neto obrestni prihodki znašali 417 milijonov EUR. ECB je nacionalnim centralnim bankam izplačala 1.400 milijonov EUR obresti od njihovih terjatev iz naslova deviznih rezerv, prenesenih na ECB.

V letu 2008 so računi prevrednotenja, ki izvirajo iz nerealiziranih dobičkov od sredstev in obveznosti, znašali 11,4 milijarde EUR, v primerjavi s 6,2 milijarde EUR v letu 2007. Ti dobički so bili evidentirani na računih prevrednotenja v skladu s skupnimi računovodskimi usmeritvami, ki jih je za Eurosistem sprejel Svet ECB.

Upravni stroški ECB iz naslova dela, najema poslovnih prostorov, avtorskih honorarjev ter drugega blaga in storitev so znašali 364 milijonov EUR (359 milijonov EUR v letu 2007). Amortizacija osnovnih sredstev je znašala 23 milijonov EUR.

Računovodski izkazi bodo skupaj s poslovnim poročilom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, objavljeni v Letnem poročilu ECB, ki izide 21. aprila 2009.

Pojasnila za urednike

  1. Računovodske usmeritve ECB: skupne računovodske usmeritve za Eurosistem, vključno z ECB, je oblikoval Svet ECB v skladu s členom 26.4 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (Statut ESCB), objavljene pa so bile v Uradnem listu Evropske unije. [1] Čeprav te usmeritve na splošno temeljijo na mednarodno sprejeti računovodski praksi, so bile zasnovane ob upoštevanju posebnih okoliščin, v katerih delujejo centralne banke Eurosistema. Glede na veliko tveganje deviznega tečaja, ki mu je izpostavljena večina teh centralnih bank, usmeritve posebno pozornost namenjajo načelu preudarnosti. To se upošteva predvsem pri različnem obravnavanju nerealiziranih dobičkov in nerealiziranih izgub za namene priznavanja prihodka ter pri prepovedi pobotanja nerealiziranih izgub od enega sredstva z nerealiziranimi dobički od drugega sredstva. Nerealizirani dobički se evidentirajo neposredno na računu prevrednotenja, nerealizirane izgube ob koncu leta, ki presegajo stanje na računu prevrednotenja, pa se obravnavajo kot odhodki. Vse nacionalne centralne banke morajo slediti tem usmeritvam pri poročanju o svojih operacijah v okviru Eurosistema, ki se vključijo v konsolidirane tedenske računovodske izkaze Eurosistema. Vse nacionalne centralne banke pri pripravi svojih letnih računovodskih izkazov prostovoljno uporabljajo bolj ali manj enake usmeritve kot ECB.
  2. Obrestovanje deviznih rezerv, prenesenih na ECB: vsaka nacionalna centralna banka s prenosom deviznih rezerv na ECB ob vstopu v Eurosistem pridobi obrestovano terjatev do ECB, ki ustreza prenesenemu znesku. Svet ECB je sklenil, da morajo biti te terjatve izražene v eurih ter da se morajo obrestovati dnevno po zadnji razpoložljivi mejni obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema, ki je prilagojena tako, da upošteva ničelno stopnjo donosa na zlato. V letu 2008 so iz tega obrestovanja nastali obrestni odhodki v višini 1.400 milijonov EUR.
  3. Razdelitev prihodka ECB iz eurobankovcev v obtoku: Svet ECB je sklenil, da od leta 2006 dalje ti prihodki pripadajo nacionalnim centralnim bankam v poslovnem letu, v katerem nastanejo, razdelijo pa se drugi delovni dan naslednjega leta [2]. Razdelijo se v celoti, razen če je čisti dobiček ECB za tekoče leto manjši od njenega prihodka iz naslova eurobankovcev v obtoku, ter ob upoštevanju morebitnega sklepa Sveta ECB, sprejetega pred koncem poslovnega leta, o prenosu dela tega prihodka ali celotnega prihodka v rezervacijo za tveganja deviznega tečaja, obrestne mere in cene zlata. To se je zgodilo leta 2008 zaradi sklepa Sveta ECB, da se v to rezervacijo prenese približno 1,0 milijarde EUR prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku. Posledično je bil 5. januarja 2009 preostali prihodek od eurobankovcev v višini 1,2 milijarde EUR razdeljen nacionalnim centralnim bankam.
  1. [1] Sklep ECB/2002/11 z dne 5. decembra 2002 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke, UL L 58, 3. 3. 2003, str. 38, z vsemi spremembami. Z začetkom veljavnosti na dan 1. januarja 2007 se ta sklep razveljavi in nadomesti s Sklepom ECB/2006/17, UL L 348, 11. 12. 2006, str. 38, z vsemi spremembami.

  2. [2] Sklep ECB/2005/11 z dne 17. novembra 2005 o razdelitvi prihodka Evropske centralne banke iz naslova eurobankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic, UL L 311, 26. 11. 2005, str. 41.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije