Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.

5 marca 2009 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła dziś zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.

W roku 2008 EBC odnotował nadwyżkę w kwocie 2661 mln euro, w porównaniu z nadwyżką 286 mln euro za rok 2007, wynikającą z aprecjacji euro względem dolara amerykańskiego i – w mniejszym stopniu – względem jena japońskiego.

W dniu 31 grudnia 2008 r., na podstawie sformułowanej przez Radę Prezesów oceny stopnia ryzyka ponoszonego przez EBC, przekazano kwotę 1339 mln euro z nadwyżki do rezerwy celowej na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian ceny złota, wskutek czego zadeklarowany wynik finansowy wyniósł 1322 mln euro. Rezerwa ta służy do pokrycia ewentualnych strat wynikających z wymienionych rodzajów ryzyka, w szczególności strat z tytułu przeszacowania nieujętych w różnicach z wyceny. Poziom rezerwy podlega corocznej weryfikacji. 5 stycznia 2009 r., na podstawie decyzji Rady Prezesów, kwotę 1206 mln euro z wyniku finansowego za 2008 r., obejmującą część dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu, rozdzielono między krajowe banki centralne. 5 marca 2009 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o rozdzieleniu między krajowe banki centralne pozostałej kwoty 116 mln euro.

Stałe dochody EBC obejmują przede wszystkim zyski inwestycyjne na rezerwowych aktywach walutowych i opłaconym kapitale wynoszącym 4,1 mld euro, a także przychody odsetkowe związane z 8‑procentowym udziałem EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu. W 2008 r. niższe oprocentowanie aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich odbiło się w pewnym stopniu na przychodach odsetkowych.

Całkowity wynik z tytułu odsetek ze wszystkich źródeł wyniósł 2381 mln euro, wobec 2421 mln euro w 2007 r. Po wyłączeniu 2230 mln euro przychodów odsetkowych z tytułu udziału EBC w łącznej wartości banknotów w obiegu wynik z tytułu odsetek wyniósł 151 mln euro, wobec 417 mln euro w 2007 r. EBC przekazał krajowym bankom centralnym kwotę 1400 mln euro z tytułu należnych im odsetek od rezerwowych aktywów walutowych przekazanych EBC.

Stan różnic z wyceny, obejmujących niezrealizowane zyski z tytułu aktywów i pasywów, w 2008 r. wyniósł 11,4 mld euro, wobec 6,2 mld euro w 2007 r. Zyski te zostały ujęte w różnicach z wyceny zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości ustalonymi przez Radę Prezesów dla Eurosystemu.

Koszty administracyjne poniesione przez EBC z tytułu zatrudnienia, najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz zakupów towarów i usług wyniosły 364 mln euro (wobec 359 mln euro w 2007 r.). Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wyniosły 23 mln euro.

Sprawozdanie finansowe zostanie opublikowane wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. w Raporcie Rocznym EBC w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Informacje dla wydawców

  1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości dla Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [1]. Zasady te opierają się zasadniczo na międzynarodowej praktyce rachunkowości, ale uwzględniają szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Z uwagi na wysokie ryzyko kursowe ponoszone przez większość banków centralnych szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy szczególnie odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat dla celów ujmowania dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z aktualizacji wyceny, natomiast niezrealizowane straty powyżej salda różnic z aktualizacji wyceny na koniec roku obciążają koszty. Wszystkie krajowe banki centralne winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą do tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Ogólnie te same zasady rachunkowości stosują dobrowolnie wszystkie krajowe banki centralne przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Płatność odsetek z tytułu rezerwowych aktywów walutowych przekazanych do EBC. Po przekazaniu EBC rezerwowych aktywów walutowych w momencie przystąpienia do Eurosystemu, dany krajowy bank centralny uzyskuje oprocentowaną należność od EBC w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki są naliczane codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota. W 2008 r. koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 1400 mln euro.
  3. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu. Rada Prezesów postanowiła, że od 2006 r. dochód z tego tytułu należny krajowym bankom centralnym będzie naliczany memoriałowo w roku obrotowym, którego dotyczy, natomiast jego podział nastąpi drugiego dnia roboczego roku następnego [2]. Rozdysponowana zostaje pełna kwota, chyba że zysk netto EBC za dany rok jest niższy od jego dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu, i z zastrzeżeniem ewentualnej decyzji Rady Prezesów, podjętej przed zakończeniem roku obrotowego, dotyczącej przekazania części tego dochodu na rezerwę celową na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian ceny złota. Sytuacja taka miała miejsce w 2008 r. w wyniku decyzji Rady Prezesów o przekazaniu do wspomnianej rezerwy części dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu, wynoszącej około 1,0 mld euro. W efekcie pozostałą części dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu, wynoszącą 1,2 mld euro, rozdzielono 5 stycznia 2009 r. pomiędzy krajowe banki centralne.
  1. [1] Decyzja EBC/2002/11 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego, Dz.U. L 58, 3.3.2003, str. 38, z późniejszymi zmianami. Z dniem 1 stycznia 2007 r. powyższa decyzja została uchylona i zastąpiona decyzją EBC/2006/17, Dz.U. L 348, 11.12.2006, str. 38, z późniejszymi zmianami.

  2. [2] Decyzja EBC/2005/11 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału przychodów Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów w obiegu pomiędzy uczestniczące państwa członkowskie, Dz.U. L 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami