Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Första steget mot införande av den gemensamma listan över säkerheter som beskrivs i den reviderade versionen av Allmän dokumentation

30 maj 2005

I enlighet med pressmeddelandet den 21 februari 2005 trädde den reviderade versionen av ”Genomförandet av penningpolitiken i euroområdet – Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (oftast kallad Allmän dokumentation) i kraft idag. Den reviderade versionen tar hänsyn till alla ändringar i Eurosystemets operativa ramverk för penningpolitik som har godkänts av ECB-rådet sedan februari 2004. Dessa ändringar berör huvudsakligen reglerna för godtagbara säkerheter i samband med införandet av den första fasen av den ”gemensamma listan över säkerheter” i Eurosystemets penningpolitiska ramverk. De viktigaste ändringarna sammanfattas nedan.

På grupp ett-listan tas upp skuldinstrument denominerade i euro och utfärdade av enheter i de G10-länder som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Från och med den 1 juli 2005 kommer utvalda skuldinstrument utfärdade av enheter i de G10-länder som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (för närvarande USA, Kanada, Japan och Schweiz) att inkluderas på listan över godtagbara säkerheter. Listan publiceras på ECB:s webbplats.

Det är viktigt att notera att bara skuldinstrument som uppfyller Eurosystemets urvalskriterier för grupp ett-listan, inklusive kravet på att vara denominerade i euro samt kravet att omfattas av en rättslig bedömning av den gällande rättsliga ramen och de regler som skulle gälla vid verkställande av Eurosystemets rättigheter, kommer att inkluderas på listan fr.o.m. detta datum.

Om en motpart önskar använda skuldinstrument som ingår i den kategori som definieras här men som ännu inte är upptagen på listan över godtagbara säkerheter som gäller från den 1 juli 2005 skall motparten kontakta sin nationella centralbank för vägledning om vilka förfaranden som gäller för att skuldinstrumenten ifråga eventuellt kan tas upp på listan.

Skuldinstrument utfärdade av kreditinstitut

Kriteriet på att skuldförbindelser utan säkerhet emitterade av kreditinstitut skall ha en rating för emission eller program har nu avskaffats. Emittentens egen rating är nu tillräcklig. Skuldinstrument som godkänts i och med denna ändring tas hädanefter med på den lista över godtagbara säkerheter som publiceras på ECB:s webbplats.

Skuldinstrument som är listade, noterade eller som handlas på icke-reglerade marknader

Efter publicering av en preliminär lista över icke-reglerade marknader som godkänts av Eurosystemet eftersom de uppfyller ramverket för säkerheter (se pressmeddelandet ”Översyn av Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter: Första stegen mot en gemensam lista”, 10 maj 2004 ) publicerar ECB idag den fullständiga listan över godkända icke-reglerade marknader (se tabell 1). Tillgångar som är listade, noterade eller som handlas på godkända, icke-reglerade marknader godkänns omedelbart om alla övriga kriterier i stycke 6.2 i Allmänna dokumentationen uppfylls.

Tabell 1:

Marknadens hemvist Marknadens namn
Belgien OTC-marknaden för Belgiska statsskuldväxlar (BTB)
Tyskland Den inofficiella marknaden (”Freiverkehr”) vid en tysk börs
Den tyska MTS-marknaden för Bubills
Frankrike Marknaden för statspapper (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Marknaden för franska företagscertifikat (billets de trésorerie)
Marknaden för franska medelfristiga skuldförbindelser (BMTN)
Nederländerna OTC-marknaden för nederländska statscertifikat (DTC)
Österrike Tredje marknaden (”Dritter Markt”)
Finland Penningmarknaden för statsskuldväxlar (finska programmet för statsskuldväxlar)
MTS Finland
Storbritannien OTC-marknaden för Bank of Englands skuldförbindelser i euro

Listan i tabell 1 kommer att revideras åtminstone en gång om året. Det erinras om att tillgångar som i dagsläget är godkända och som inte uppfyller kraven på att vara listade, noterade eller som handlas på en av de icke-reglerade marknader som anges i tabell 1 kommer att vara godkända t.o.m. maj 2007. Därefter kommer sådana tillgångar som fortsätter att handlas enbart på icke-reglerade marknader inte längre att godkännas.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media