Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

"Vispārējā dokumentācijā" (jaunā redakcijā) paredzētā nodrošinājuma vienotā saraksta ieviešanas pirmais posms

2005. gada 30. maijā

Kā ziņots 2005. gada 21. februāra paziņojumā presei, šodien jaunā redakcijā stājās spēkā dokuments "Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija" (parasti dēvēta par "Vispārējo dokumentāciju"). Grozījumi ietver visas Eurosistēmas monetārās politikas darbības principu pārmaiņas, ko Padome apstiprinājusi kopš 2004. gada februāra. Šīs pārmaiņas galvenokārt attiecas uz noteikumiem par atbilstošajiem aktīviem un saistītas ar "nodrošinājuma vienotā saraksta" pirmā posma ieviešanu Eurosistēmas monetārās politikas darbības principu ietvaros. Tālāk sniegts īss svarīgāko pārmaiņu pārskats.

G10 valstīs, kuras neietilpst Eiropas Ekonomikas zonā, reģistrēto uzņēmumu emitēto euro izteikto parāda instrumentu iekļaušana pirmā līmeņa aktīvu sarakstā

No 2005. gada 1. jūlija ECB interneta lapā publicētajam atbilstošo aktīvu sarakstam tiks pievienoti atsevišķi parāda instrumenti, ko emitējuši G10 valstīs, kuras neietilpst Eiropas Ekonomikas zonā (pašlaik šādas valstis ir Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Japāna un Šveice), reģistrēti uzņēmumi.

Svarīgi, ka šajā datumā sarakstam tiks pievienoti tikai tie parāda instrumenti, kuri atbilst Eurosistēmas atbilstības kritērijiem, kas noteikti pirmā līmeņa aktīviem, t.sk. prasībai, ka tiem jābūt izteiktiem euro, un kuri turklāt ietverti tiesiskajā novērtējumā par spēkā esošo juridisko bāzi un noteikumiem, kas attiektos uz Eurosistēmas tiesību īstenošanu.

Ja darījuma partneris kā nodrošinājumu vēlas izmantot parāda instrumentu, kas ietilpst šeit definētajā kategorijā, bet vēl nav iekļauts atbilstošo aktīvu sarakstā, kas stājas spēkā 2005. gada 1. jūlijā, tam jāvēršas savā nacionālajā centrālajā bankā (NCB), lai saņemtu norādījumus par procedūrām to iespējamai iekļaušanai sarakstā.

Kredītiestāžu emitētie parāda instrumenti

Kritērijs, ka kredītiestāžu emitētajiem nesegtajiem parāda instrumentiem nepieciešams "emisijas" vai "programmas" reitings, ir atcelts. Tagad pietiek ar "emitenta" reitingu. Parāda instrumenti, kas kļuvuši atbilstoši šīs pārmaiņas dēļ, tagad iekļauti ECB interneta lapā publicētajā atbilstošo aktīvu sarakstā.

Parāda instrumenti, kas iekļauti sarakstā, kotēti vai tirgoti neregulētā tirgū

Papildus provizoriskam sarakstam, kurā norādīti neregulētie tirgi, ko Eurosistēma atzīst par atbilstošiem tās nodrošinājuma struktūrai (sk. arī 2004. gada 10. maijā publicēto paziņojumu presei "Review of the Eurosystem's Collateral Framework: First step towards a Single List" ("Pārskats par Eurosistēmas nodrošinājuma struktūru: Vienotā saraksta sagatavošanas pirmais posms"), ECB šodien publicē atzīto neregulēto tirgu pilnu sarakstu (sk. 1. tabulu). Aktīvi, kas iekļauti sarakstā, kotēti vai tirgoti atzītā neregulētā tirgū, ir atbilstoši tūlīt, ja tie atbilst visiem pārējiem "Vispārējās dokumentācijas" 6.2. sadaļā norādītajiem atbilstības kritērijiem.

1. tabula

Tirgus atrašanās vieta Tirgus nosaukums
Beļģija Beļģijas valdības parādzīmju (Belgian Treasury Bills (BTB)) ārpusbiržas tirgus
Vācija Vācijas biržas neoficiālais tirgus ("Freiverkehr")
MTS Deutschland valdības parādzīmju (Bubills) tirgus
Francija Valdības vērtspapīru (Bons du Trésor: BTF/BTAN) tirgus
Francijas īstermiņa obligāciju (billets de trésorerie) tirgus
Francijas vidējā termiņa parādzīmju (BMTN) tirgus
Nīderlande Nīderlandes valsts sertifikātu (Dutch Treasury Certificates (DTC)) ārpusbiržas tirgus
Austrija Trešais tirgus ("Dritter Markt")
Somija Valdības parādzīmju naudas tirgus (Somijas valdības parādzīmju programma – Finnish Treasury Bill Programme)
MTS Finland
Lielbritānija Anglijas Bankas euro parādzīmju (Euro Bills) ārpusbiržas tirgus

1. tabulā sniegto sarakstu pārskata vismaz reizi gadā. Tiek atgādināts, ka pašlaik atbilstošie aktīvi, kuri neatbilst kritērijam, ka tiem jābūt iekļautiem sarakstā, kotētiem vai tirgotiem vienā no 1. tabulā minētajiem neregulētajiem tirgiem, joprojām būs atbilstoši līdz 2007. gada maijam. Pēc šā datuma visi aktīvi, kuru apmaiņa joprojām notiks tikai neatzītos tirgos, vairs nebūs atbilstoši.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem