European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Prvý krok k zavedeniu jednotného zoznamu kolaterálu v zmysle upraveného znenia „Všeobecnej dokumentácie“

30. mája 2005

Ako bolo oznámené v tlačovej správe z 21. februára 2005, dnes nadobúda účinnosť novelizovaná verzia dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (ďalej len „Všeobecná dokumentácia“). Upravené znenie obsahuje všetky zmeny operačného rámca pre výkon menovej politiky Eurosystému, ktoré od februára 2004 schválila Rada guvernérov. Ide predovšetkým o zmeny pravidiel pre akceptovateľné aktíva v spojitosti so zavedením prvej etapy „jednotného zoznamu akceptovateľných kolaterálov“ v rámci menovej politiky Eurosystému. Súhrnný prehľad najvýznamnejších zmien je uvedený nižšie.

Zaradenie dlhových nástrojov denominovaných v eurách vydaných subjektmi so sídlom v krajinách G10, ktoré nie sú členmi EHP, do zoznamu akceptovateľných aktív prvého stupňa

S platnosťou od 1. júla 2005 budú do zoznamu akceptovateľných aktív zverejneného na internetovej stránke ECB zaradené vybrané dlhové nástroje vydané subjektmi so sídlom v krajinách G10, ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (v súčasnosti sú to Spojené štáty, Kanada, Japonsko a Švajčiarsko).

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že k uvedenému dátumu budú do zoznamu zaradené len tie dlhové nástroje, ktoré spĺňajú kritériá Eurosystému týkajúce sa akceptovateľnosti na zaradenie medzi aktíva prvého stupňa vrátane požiadavky denominácie v eurách a na ktoré sa zároveň vzťahuje právne posúdenie príslušného právneho rámca a pravidiel, ktoré by sa uplatňovali pri vymáhaní práv Eurosystému.

Ak chce zmluvná strana ako kolaterál použiť dlhové nástroje, ktoré patria do tejto kategórie, ale na zozname akceptovateľných aktív s účinnosťou od 1. júla 2005 ešte nie sú, mala by sa obrátiť na svoju národnú centrálnu banku so žiadosťou o informácie o postupe ich zaradenia do zoznamu.

Dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami

Podmienka, že nekryté dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami musia mať rating emisie alebo programu, bola zrušená. Odteraz stačí rating emitenta. Dlhové nástroje, ktoré sa v dôsledku tejto zmeny stali akceptovateľnými, sú uvedené v zozname akceptovateľných aktív zverejnenom na internetovej stránke ECB.

Dlhové nástroje registrované, kótované alebo obchodované na neregulovanom trhu

Po zverejnení predbežného zoznamu neregulovaných trhov, ktoré Eurosystém akceptuje na základe splnenia požiadaviek jeho kolaterálového rámca (pozri aj tlačovú správu Revízia kolaterálového rámca Eurosystému: prvý krok k jednotnému zoznamu z 10. mája 2004), ECB dnes zverejňuje úplný zoznam akceptovaných neregulovaných trhov (tabuľka 1). Aktíva, ktoré sú registrované, kótované alebo obchodované na niektorom z akceptovaných neregulovaných trhov, sú okamžite akceptovateľné, ak spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti stanovené v časti 6.2 Všeobecnej dokumentácie.

Tabuľka 1

Umiestnenie trhu Názov trhu
Belgicko mimoburzový trh (OTC) s belgickými štátnymi pokladničnými poukážkami (BTB)
Nemecko neoficiálny trh nemeckej burzy („Freiverkehr“)
trh MTS Deutschland s pokladničnými poukážkami Bubills
Francúzsko trhy so štátnymi cennými papiermi (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
trh s francúzskymi obchodnými cennými papiermi (billets de trésorerie)
trh s francúzskymi strednodobými dlhopismi (BMTN)
Holandsko mimoburzový trh (OTC) s holandskými štátnymi pokladničnými poukážkami (DTC)
Rakúsko tretí trh („Dritter Markt”)
Fínsko peňažný trh so štátnymi pokladničnými poukážkami (Finnish Treasury Bill Programme)
MTS Finland
Spojené kráľovstvo mimoburzový trh (OTC) s pokladničnými poukážkami Bank of England denominovanými v eurách

Zoznam uvedený v tabuľke 1 sa bude prehodnocovať najmenej raz za rok. Zároveň je potrebné pripomenúť, že v súčasnosti akceptovateľné aktíva, ktoré nespĺňajú podmienku registrácie, kótovania alebo obchodovania na jednom z neregulovaných trhov uvedených v tabuľke 1, budú akceptovateľné do mája 2007. Po tomto termíne sa nebudú akceptovať žiadne aktíva, ktoré sa používajú len na neakceptovaných trhoch.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá