Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Yleisasiakirjan päivitys mahdollistaa ensimmäisen askeleen kohti yhden vakuuslistan eli yhteislistan (single list) käyttöönottoa

30.5.2005

Kuten 21.2.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa ilmoitettiin, tänään astuu voimaan uusi, tarkistettu painos yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”. Mukana ovat kaikki EKP:n neuvoston helmikuun 2004 päivityksen jälkeen hyväksymät muutokset eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään. Muutokset koskevat lähinnä vakuuskelpoisia arvopapereita ja liittyvät vakuuksien yhteislistan ensivaiheen käyttöönottoon eurojärjestelmän rahapoliittisessa välineistössä. Tärkeimmät muutokset on esitelty lyhyesti alla.

Euroopan talousalueen ulkopuolisissa G10-maissa sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseen laskemien euromääräisten velkainstrumenttien ottaminen ykköslistalle

Tiettyjä Euroopan talousalueen ulkopuolisissa G10-maissa (tällä hetkellä Yhdysvallat, Kanada, Japani ja Sveitsi) sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseen laskemia velkainstrumentteja lisätään 1.7.2005 alkaen EKP:n verkkosivuilla julkaistavaan vakuuskelpoisten arvopaperien listaan.

On tärkeää huomata, että listalle hyväksytään ainoastaan sellaiset velkainstrumentit, jotka täyttävät ykköslistan arvopapereille asetetut eurojärjestelmän kelpoisuusvaatimukset (ml. euromääräisyyden vaatimus) ja joiden oikeusjärjestelmästä sekä säännöistä, joita sovellettaisiin näistä velkainstrumenteista johtuvien eurojärjestelmän oikeuksien täytäntöönpanossa, on tehty riittävä oikeudellinen arvio.

Vastapuolten halutessa käyttää vakuutena velkainstrumentteja, jotka kuuluvat tässä määriteltyyn arvopaperiluokkaan mutta eivät vielä ole 1.7.2005 voimaan tulevalla vakuuskelpoisten arvopaperien listalla, niiden tulisi ottaa yhteys kansalliseen keskuspankkiinsa saadakseen tietoa mahdolliseen listalle hyväksymiseen liittyvistä menettelyistä.

Luottolaitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit

Kriteeri, jonka mukaan luottolaitosten liikkeeseen laskemilla vakuudettomilla velkainstrumenteilla tulee olla liikkeeseenlaskun luottokelpoisuusluokitus tai lainaohjelman luokitus, on poistettu – nykyisin liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuusluokitus riittää. Tämän muutoksen seurauksena vakuuskelpoisiksi hyväksytyt velkainstrumentit on lisätty EKP:n verkkosivuilla julkaistavaan vakuuskelpoisten arvopaperien listaan.

Ei-säännellyillä markkinoilla listatut, noteeratut tai kaupattavat velkainstrumentit

Alustava lista ei-säännellyistä markkinoista, joiden eurojärjestelmä katsoo olevan hyväksyttäviä ja vakuuskäytännön mukaisia, julkaistiin 10.5.2004 (ks. myös 10.5.2004 julkaistu tiedote Eurojärjestelmän vakuuskäytännön arviointi: Yhden vakuuslistan käyttöönoton ensimmäinen vaihe), ja tänään EKP julkaisee hyväksyttävien ei-säänneltyjen markkinoiden täydellisen listan. Hyväksyttävillä ei-säännellyillä markkinoilla listatut, noteeratut tai kaupattavat arvopaperit ovat välittömästi vakuuskelpoisia, jos ne täyttävät kaikki muut yleisasiakirjan kohdassa 6.2. esitetyt kelpoisuusvaatimukset.

Taulukko 1

Markkinoiden sijainti Markkinoiden nimi
Belgia Belgian valtion velkasitoumusten (BTB) OTC-markkinat
Saksa Saksalaisen pörssin puoliviralliset markkinat (ns. Freiverkehr)
Saksan valtion velkasitoumusten MTS-markkinat
Ranska Valtion velkasitoumusten (Bons du Trésor: BTF/BTAN) markkinat
Ranskan yritystodistusten (billets de trésorerie) markkinat
Ranskan keskipitkien joukkolainojen (BMTN) markkinat
Alankomaat Alankomaiden valtion sijoitustodistusten (DTC) OTC-rahamarkkinat
Itävalta ”Dritter Markt” (kolmannet markkinat)
Suomi Valtion velkasitoumusten rahamarkkinat (Suomen valtion velkasitoumusohjelma)
MTS Finland
Iso-Britannia Englannin pankin euromääräisten velkasitoumusten OTC-markkinat

Taulukon 1 listaa arvioidaan uudelleen vähintään kerran vuodessa. Tällä hetkellä vakuuskelpoisten arvopaperien listalla olevat arvopaperit, joita ei ole listattu tai noteerattu joillakin taulukossa 1 luetelluista ei-säännellyistä markkinoista ja joilla ei myöskään käydä kauppaa millään näistä markkinoista, hyväksytään toukokuuhun 2007 asti. Sen jälkeen arvopaperit eivät enää ole vakuuskelpoisia, jos niitä vaihdetaan edelleen ainoastaan sellaisilla markkinoilla, joita ei ole hyväksytty.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle