Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Prvi korak k uvedbi enotnega seznama zavarovanj, predvidenega v novi različici »Splošne dokumentacije«

30. maj 2005

Kot je bilo napovedano v sporočilu za javnost z dne 21. februarja 2005, je danes stopila v veljavo dopolnjena različica dokumenta »Izvajanje monetarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih monetarne politike Eurosistema« (v nadaljevanju: Splošna dokumentacija). Dopolnitve obsegajo vse spremembe operativnega okvira denarne politike Eurosistema, ki jih je od februarja 2004 dalje potrdil Svet ECB. Spremembe se v glavnem nanašajo na pravila o ustreznem finančnem premoženju za zavarovanje terjatev in so povezane z izvajanjem prve faze »enotnega seznama zavarovanj« v okviru denarne politike Eurosistema. Najpomembnejše spremembe so na kratko opisane v nadaljevanju.

Dolžniški instrumenti v eurih, ki jih izdajajo subjekti iz držav članic G10 zunaj Evropskega gospodarskega prostora, vključeni na seznam finančnega premoženja z liste 1

S 1. julijem 2005 bodo posamezni dolžniški instrumenti, ki jih izdajajo subjekti iz držav članic skupine G10 zunaj Evropskega gospodarskega prostora (trenutno so to Združene države Amerike, Kanada, Japonska in Švica), dodani na seznam ustreznega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, ki je objavljen na spletni strani ECB.

Ob tem je treba opozoriti, da bodo s tem dnem vključeni samo tisti dolžniški instrumenti, ki izpolnjujejo merila primernosti za listo 1, skupaj z zahtevo, da so denominirani v eurih, ter da so poleg tega zajeti v pravno oceno pravnega okvira, ki velja za te instrumente, in pravil, ki naj bi se uporabljala v primeru uveljavljanja pravic Eurosistema.

Če bi nasprotna stranka kot zavarovanje želela uporabiti dolžniške instrumente, ki sodijo v tu opredeljeno skupino, vendar s 1. julijem 2005 še niso na seznamu ustreznega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, potem naj nasprotna stranka pri svoji nacionalni centralni banki pridobi navodila o postopkih za morebitno vključitev teh instrumentov na seznam.

Dolžniški instrumenti, ki jih izdajajo kreditne institucije

Odpravljen je bil pogoj, da morajo imeti dolžniški instrumenti brez kritja, ki jih izdajajo kreditne institucije, oceno »izdaje« ali »programa«; zadoščala bo ocena »izdajatelja«. Dolžniški instrumenti, ki so postali ustrezni kot posledica te spremembe, so sedaj vključeni v seznam ustreznega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, ki je objavljen na spletni strani ECB.

Dolžniški instrumenti, ki so uvrščeni na neorganizirani trg, tam kotirajo oziroma se z njimi trguje

Potem ko je bil objavljen začasni seznam neorganiziranih trgov, ki jih Eurosistem sprejema glede na njihovo upoštevanje sistema zavarovanj v Eurosistemu (gl. tudi sporočilo za javnost »Pregled sistema zavarovanj v Eurosistemu: prvi korak k enotnemu seznamu« z dne 10. maja 2004), ECB danes objavlja celoten seznam sprejetih neorganiziranih trgov (gl. tabelo 1). Finančno premoženje, ki je uvrščeno na enega od sprejetih neorganiziranih trgov, tam kotira ali se z njim trguje, takoj postane ustrezno, če izpolnjuje vsa druga merila primernosti, ki so navedena v poglavju 6.2 Splošne dokumentacije.

Tabela 1

Država trga Ime trga
Belgija Trg OTC za belgijske zakladne menice (BTB)
Nemčija Neuradni trg nemške borze (»Freiverkehr«)
Trg MTS Deutschland za zakladna potrdila Bubills
Francija Trgi državnih vrednostnih papirjev (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Francoski trg komercialnih zapisov (billets de trésorerie)
Francoski trg srednjeročnih zapisov (BMTN)
Nizozemska Denarni trg OTC za nizozemska zakladna potrdila (DTC)
Avstrija Tretji trg (»Dritter Markt«)
Finska Denarni trg za zakladne menice (finski program zakladnih menic)
Trg MTS Finland
Velika Britanija Trg OTC za blagajniške zapise v eurih, ki jih izdaja Bank of England

Seznam v tabeli 1 bo ponovno ocenjen vsaj enkrat na leto. Ponovno opozarjamo na dejstvo, da bo finančno premoženje, ki trenutno velja kot ustrezno za zavarovanje terjatev, vendar ne izpolnjuje pogoja, da je uvrščeno na enega od neorganiziranih trgov iz tabele 1, tam kotira ali se z njim trguje, še naprej ostalo ustrezno do maja 2007. Po tem datumu finančno premoženje, s katerim se trguje le na nesprejetih trgih, ne bo več veljalo kot ustrezno za zavarovanje terjatev.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije