Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρώτο βήμα προς την εισαγωγή του ενιαίου καταλόγου ασφαλειών ο οποίος προβλέπεται στην αναθεωρημένη έκδοση της "Γενικής Τεκμηρίωσης"

30 Μαΐου 2005

Όπως είχε ανακοινωθεί με δελτίο τύπου στις 21 Φεβρουαρίου 2005, τέθηκε σήμερα σε ισχύ η αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου με τίτλο "Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος" (η οποία αναφέρεται γενικώς ως "Γενική Τεκμηρίωση"). Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής τις οποίες έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Φεβρουάριο του 2004. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τους κανόνες για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία και συνδέονται με την υλοποίηση της πρώτης φάσης του "ενιαίου καταλόγου των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων" στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές συνοψίζονται κατωτέρω.

Ένταξη στην πρώτη βαθμίδα των χρεογράφων σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από φορείς εγκατεστημένους στις χώρες της Ομάδας των 10 (G 10) εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Από 1ης Ιουλίου 2005, στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων ο οποίος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ θα προστεθούν επιλεγμένα χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από φορείς εγκατεστημένους στις εκτός ΕΟΧ χώρες της Ομάδας των 10 (επί του παρόντος ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία και Ελβετία).

Σημειώνεται ότι από την εν λόγω ημερομηνία θα προστεθούν μόνο εκείνα τα χρεόγραφα τα οποία πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του Ευρωσυστήματος για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης η ονομαστική τους αξία να είναι διατυπωμένη σε ευρώ, και τα οποία επιπλέον συνοδεύονται από νομική αξιολόγηση όσον αφορά το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που θα ίσχυαν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση απαιτήσεων του Ευρωσυστήματος.

Εάν ένας αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως ασφάλεια χρεόγραφα της παραπάνω κατηγορίας τα οποία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων που θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2005, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) της χώρας του για να λάβει οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες ενδεχόμενης ένταξής τους στον εν λόγω κατάλογο.

Χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα

Καταργήθηκε το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο τα μη καλυμμένα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν λάβει διαβάθμιση "ανά έκδοση" ή "ανά πρόγραμμα" (από οργανισμό αξιολόγησης) και αρκεί πλέον να υπάρχει αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη. Τα χρεόγραφα που έχουν γίνει αποδεκτά εξαιτίας αυτής της αλλαγής περιλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων ο οποίος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρεόγραφα που είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη ρυθμιζόμενη αγορά

Μετά τη δημοσίευση προσωρινού καταλόγου των μη ρυθμιζόμενων αγορών τις οποίες το Ευρωσύστημα θεωρεί αποδεκτές ως σύμφωνες με το πλαίσιο που διέπει τη σύσταση ασφαλειών (βλ. επίσης το δελτίου Τύπου της 10ης Μαΐου 2004 με τίτλο "Αναθεώρηση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών: πρώτο βήμα προς έναν ενιαίο κατάλογο"), η ΕΚΤ δημοσιεύει σήμερα πλήρη κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών (βλ. Πίνακα 1). Τα περιουσιακά στοιχεία που είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αποδεκτή μη ρυθμιζόμενη αγορά θεωρούνται αμέσως αποδεκτά, εφόσον πληρούν όλα τα λοιπά κριτήρια καταλληλότητας όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6.2 της "Γενικής Τεκμηρίωσης".

Πίνακας 1

Χώρα Αγορά
Βέλγιο Εξωχρηματιστηριακή αγορά έντοκων γραμματίων του Βελγικού Δημοσίου (BTB)
Γερμανία Η ανεπίσημη αγορά ("Freiverkehr") ενός γερμανικού χρηματιστηρίου
Γερμανική αγορά MTS για βραχυπρόθεσμους τίτλους του Γερμανικού Δημοσίου (Bubills)
Γαλλία Αγορές τίτλων του Δημοσίου (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Αγορά γαλλικών εμπορικών χρεογράφων (billets de trésorerie)
Αγορά μεσοπρόθεσμων γαλλικών γραμματίων (BMTN)
Ολλανδία Εξωχρηματιστηριακή αγορά χρήματος για γραμμάτια του Ολλανδικού Δημοσίου (DTC)
Αυστρία Τρίτη αγορά ("Dritter Markt")
Φινλανδία Αγορά χρήματος για έντοκα γραμμάτια (πρόγραμμα έντοκων γραμματίων του Φινλανδικού Δημοσίου)
Αγορά MTS της Φινλανδίας
Ηνωμένο Βασίλειο Εξωχρηματιστηριακή αγορά έντοκων γραμματίων σε ευρώ που εκδίδονται από την Τράπεζα της Αγγλίας

Ο κατάλογος του Πίνακα 1 θα επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θεωρούνται επί του παρόντος αποδεκτά και δεν πληρούν το κριτήριο του να είναι εισηγμένα ή να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις μη ρυθμιζόμενες αγορές που αναγράφονται στον Πίνακα 1 θα εξακολουθήσουν να είναι αποδεκτά έως και το Μάιο του 2007. Εν συνεχεία, όσα περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής μόνο σε μη αποδεκτές αγορές δεν θα είναι πλέον αποδεκτά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου