Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Pierwszy krok w kierunku wprowadzenia wspólnej listy zabezpieczeń przewidzianej w nowej wersji „Dokumentacji ogólnej”

30 maja 2005 r.

Jak ogłoszono w komunikacie prasowym z dnia 21 lutego 2005 r., w dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowa wersja dokumentu „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” (zwana w skrócie „Dokumentacją ogólną”). Nowelizacja obejmuje całość zmian ram operacyjnych polityki pieniężnej Eurosystemu wprowadzanych przez Radę Prezesów od lutego 2004 r. Zmiany te dotyczą głównie zasad dotyczących aktywów kwalifikowanych i wiążą się z rozpoczęciem pierwszego etapu tworzenia tzw. wspólnej listy zabezpieczeń w ramach polityki pieniężnej Eurosystemu. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Wprowadzenie na listę pierwszą denominowanych w euro instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty z siedzibą w krajach grupy G10 spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Z dniem 1 lipca 2005 r. wybrane instrumenty dłużne emitowane przez podmioty z siedzibą w krajach grupy G10 spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (aktualnie są to Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Szwajcaria) zostaną dodane do listy aktywów kwalifikowanych publikowanej na stronach internetowych EBC.

Należy zauważyć, że na datę wymienioną powyżej dołączone zostaną tylko te instrumenty dłużne, które spełniają kryteria kwalifikacyjne Eurosystemu dla aktywów listy pierwszej – w tym wymóg, by były one denominowane w euro – i które ponadto zostały ujęte w ocenie prawnej dotyczącej właściwych przepisów oraz zasad, które będą miały zastosowanie przy egzekwowaniu praw Eurosystemu.

Kontrahenci zamierzający przedstawić jako zabezpieczenie instrumenty dłużne należące do kategorii zdefiniowanej powyżej, lecz nieujęte jeszcze na liście aktywów kwalifikowanych na dzień 1 lipca 2005 r., powinni zwrócić się do właściwego krajowego banku centralnego o wskazówki w sprawie procedury ewentualnego umieszczenia tych instrumentów na liście.

Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje kredytowe

Zniesione zostało kryterium posiadania ratingu programu lub ratingu emisji przez niezabezpieczone gwarancjami instrumenty dłużne emitowane przez instytucje kredytowe; obecnie wystarczy rating emitenta. Instrumenty dłużne, które w wyniku tej zmiany stały się aktywami kwalifikowanymi, znajdują się obecnie na liście aktywów kwalifikowanych publikowanej na stronach internetowych EBC.

Instrumenty dłużne notowane, kwotowane lub będące w obrocie na rynku nieregulowanym

Po ogłoszeniu wstępnego wykazu rynków nieregulowanych akceptowanych przez Eurosystem jako spełniające wymogi jego systemu zabezpieczeń (zob. też komunikat prasowy „Przegląd systemu zabezpieczeń Eurosystemu – pierwszy krok w kierunku wspólnej listy z dnia 10 maja 2004 r.), w dniu dzisiejszym EBC publikuje pełną listę akceptowanych rynków nieregulowanych (zob. Tabela 1). Aktywa notowane, kwotowane lub będące w obrocie na rynku nieregulowanym stają się automatycznie aktywami kwalifikowanymi, jeśli spełniają pozostałe kryteria określone w rozdziale 6.2 „Dokumentacji ogólnej”.

Tabela 1

Państwo Nazwa rynku
Belgia Pozagiełdowy rynek belgijskich bonów skarbowych (BTB)
Niemcy Nieurzędowy rynek giełdy niemieckiej (Freiverkehr)
Rynek niemieckich bonów skarbowych (Bubills) na platformie MTS Deutschland
Francja Rynki rządowych papierów wartościowych (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Rynek francuskich bonów komercyjnych (billets de trésorerie)
Rynek francuskich średnioterminowych papierów dłużnych (BMTN)
Holandia Pozagiełdowy rynek pieniężny holenderskich certyfikatów skarbowych (DTC)
Austria Trzeci rynek (Dritter Markt)
Finlandia Rynek pieniężny bonów skarbowych (fiński program bonów skarbowych)
Platforma transakcyjna MTS Finland
Wielka Brytania Pozagiełdowy rynek eurobonów Banku Anglii

Lista przedstawiona w Tabeli 1 będzie podlegać weryfikacji co najmniej raz na rok. Należy przypomnieć, że aktywa, które obecnie są aktywami kwalifikowanymi, ale nie spełniają kryterium notowania, kwotowania lub obrotu na jednym z nieregulowanych rynków wymienionych w Tabeli 1 zachowają swój status do maja 2007 r. Po tej dacie aktywa pozostające w obrocie jedynie na rynkach nieakceptowanych przestaną być aktywami kwalifikowanymi.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami