SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Første skridt hen imod indførelsen af en samlet liste over belånbare aktiver som anført i den reviderede udgave af "Dokumentationsgrundlaget"

30. maj 2005

Som meddelt i en pressemeddelelse den 21. februar 2005 er bestemmelserne i den reviderede udgave af publikationen "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet – Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (normalt benævnt "Dokumentationsgrundlaget") i dag trådt i kraft. Den reviderede udgave indeholder alle de ændringer i de operationelle rammer for Eurosystemets pengepolitik, som Styrelsesrådet har vedtaget siden februar 2004. Ændringerne vedrører hovedsagelig reglerne for belånbare aktiver og er forbundet med gennemførelsen af første skridt hen imod den "samlede liste over belånbare aktiver" i Eurosystemets pengepolitiske rammer. De vigtigste ændringer er opsummerede nedenfor.

Optagelse på liste 1 af eurodenominerede gældsinstrumenter udstedt af enheder etableret i G10-lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Pr. 1. juli 2005 optages udvalgte gældsinstrumenter, der udstedes af enheder etableret i de G10-lande, som ikke er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (for tiden Canada, Japan, Schweiz og USA), på listen over belånbare aktiver, der offentliggøres på ECBs websted.

Det er vigtigt at bemærke, at kun gældsinstrumenter, der opfylder Eurosystemets belånbarhedskriterier for liste 1-papirer, herunder kravet om at de skal være denomineret i euro, optages på denne dato. Desuden skal de være støttet af en juridisk vurdering af det anvendelige retsgrundlag og af de regler, som vil gælde for håndhævelsen af Eurosystemets rettigheder.

En modpart, der som sikkerhed ønsker at stille gældsinstrumenter, der tilhører denne kategori, men som pr. 1. juli 2005 endnu ikke er opført på listen over belånbare aktiver, bør kontakte sin nationale centralbank, som kan vejlede om, hvilke procedurer der skal følges, for at aktiverne eventuelt kan blive optaget på listen.

Gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter

Kriteriet om, at udækkede gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter skal have en "udstedelses"- eller "program"-rating (fra et kreditvurderingsbureau), er blevet ophævet. Det er nu tilstrækkeligt med en udstedelsesrating. De gældsinstrumenter, der som følge af denne ændring er blevet belånbare, står nu opført på listen over belånbare aktiver, der offentliggøres på ECBs websted.

Gældsinstrumenter noteret eller handlet på et ikke-reguleret marked

Efter offentliggørelsen af en foreløbig liste over ikke-regulerede markeder, som ifølge Eurosystemet overholder rammerne for sikkerhedsstillelse (se også Revision af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse: Første skridt hen imod en samlet liste, der blev offentliggjort den 10. maj 2004), offentliggør ECB i dag den endelige liste over godkendte ikke-regulerede markeder (se tabel 1). Aktiver, der er noteret eller handlet på et godkendt ikke-reguleret marked, bliver med det samme belånbare, hvis de opfylder alle de øvrige belånbarhedskriterier i afsnit 6.2 i "Dokumentationsgrundlaget".

Tabel 1

Land Marked
Belgien OTC-markedet for kortfristede belgiske statspapirer (Belgian Treasury Bills - BTB)
Tyskland Det uofficielle marked ("Freiverkehr") på en tysk børs
MTS Deutschlands handelsplatform for tyske skatkammerbeviser (Bubills)
Frankrig Markeder for franske statspapirer (bons du Trésor: BTF/BTAN)
Markedet for franske virksomhedsobligationer (billets de trésorerie)
Markedet for franske mellemfristede obligationer (BMTN)
Holland OTC-pengemarkedet for hollandske skatkammerbeviser (Dutch Treasury Certificates - DTC)
Østrig Det tredje marked ("Dritter Markt")
Finland Pengemarkedet for finske skatkammerbeviser (det finske program for skatkammerbeviser)
MTS Finland
Storbritannien OTC-markedet for Bank of Englands skatkammerbeviser denomineret i euro (Bank of England Euro Bills)

Listen i tabel 1 tages op til fornyet vurdering mindst én gang om året. Det skal nævnes, at belånbare aktiver, der er godkendt på nuværende tidspunkt, men som ikke opfylder kriteriet om at være noteret eller handlet på et af de uregulerede markeder, der er anført i tabel 1, forbliver belånbare indtil maj 2007, hvorefter alle aktiver, der fortsat udelukkende handles på ikke-godkendte markeder, ikke længere vil være belånbare.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt