SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Revision af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse: Første skridt hen imod en samlet liste

10. maj 2004

Den 11. juni 2003 iværksatte Eurosystemet en offentlig høring med det formål at indsamle markedsdeltagernes synspunkter om foranstaltninger til forbedring af rammerne for Eurosystemets sikkerhedsstillelse. Som følge af den positive modtagelse, som initiativet fik, har Styrelsesrådet efterfølgende i princippet godkendt indførelsen af en "samlet liste" inden for Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. Formålet med den samlede liste er at fremme lige konkurrenceforhold i euroområdet, lige behandling af modparter og udstedere samt generelt at gøre rammerne for sikkerhedsstillelse mere gennemsigtige. Styrelsesrådet har besluttet, at den samlede liste skal indføres gradvist, og at den i sidste ende skal erstatte det nuværende system med to lister.

I det nuværende system består liste 1-papirer udelukkende af gældsinstrumenter, der opfylder ensartede kriterier for euroområdet. Liste 2-papirer består, ud over aktier og ikke-omsættelige aktiver som fx banklån, af aktiver, der er godkendt af nationale centralbanker, og omfatter gældsinstrumenter, der ikke opfylder ensartede kriterier, der gælder for euroområdet. Første etape af indførelsen af den samlede liste omfatter følgende to foranstaltninger:

 • På liste 1 optages en ny kategori af aktiver, der ikke hidtil har været belånbar, nemlig eurodenominerede gældsinstrumenter, der er udstedt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af udstedere etableret i G10-lande uden for EØS.
 • Belånbarhedskriterierne for visse omsættelige gældsinstrumenter ændres.

Første etape vil være gennemført i maj 2005. For at Styrelsesrådets beslutning kan blive gennemført i sin helhed, er der forsat en del implementeringsarbejde, som Eurosystemet skal have udført. Markedsdeltagerne vil regelmæssigt blive underrettet om de fremskridt, der sker i gennemførelsen af de ændrede regler for belånbarhed, så de får tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige operationelle ændringer.

Når første etape er gennemført, vil de fleste af de nuværende belånbare omsættelige gældsinstrumenter fortsat være belånbare på den samlede liste. Et begrænset antal af de nuværende belånbare aktiver vil miste deres status som belånbart aktiv og vil blive udfaset over en periode på 36 måneder.

Som følge af de ændringer, der skyldes indførelsen af den samlede liste i rammerne for sikkerhedsstillelse, vil der blive foretaget en revision af belånbarhedskriterierne. Disse ændringer vil fremgå af en revideret udgave af ECBs publikation "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet - dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer", der forventes offentliggjort ca. april 2005. Nærmere oplysninger om de præcise ændringer af belånbarhedskriterierne vil blive givet, når datoen for ændringernes ikrafttræden nærmer sig.

Yderligere foranstaltninger vedrørende optagelsen af flere liste 2-papirer på den samlede liste vil kræve, at ECBs Styrelsesråd træffer nye beslutninger. Det vil i denne forbindelse blive sikret, at der er overensstemmelse mellem tidligere og fremtidige beslutninger. Nærmere oplysninger om disse beslutninger vil blive givet på et senere tidspunkt.

PLANLAGTE ÆNDRINGER I FØRSTE ETAPE AF INDFØRELSEN AF DEN SAMLEDE LISTE

EURODENOMINEREDE GÆLDSINSTRUMENTER UDSTEDT I G10-LANDE UDEN FOR EØS OPTAGES PÅ LISTE 1

For at være belånbare skal disse aktiver være

 • gældsinstrumenter
 • denomineret i euro
 • udstedt af enheder etableret i et af de G10-lande, der ikke deltager i EØS (på nuværende tidspunkt USA, Canada, Japan og Schweiz)
 • udstedt i EØS, men afviklet (dvs. opbevaret) i euroområdet
 • støttet af en passende juridisk vurdering af det retsgrundlag og de bestemmelser, som Eurosystemet kan anvende til at håndhæve rettigheder, som stammer fra disse gældsinstrumenter.

BELÅNBARHEDSKRITERIERNE FOR VISSE OMSÆTTELIGE GÆLDSINSTRUMENTER ÆNDRES

Gældsinstrumenter noteret eller handlet på et reguleret marked

De regulerede markeder, der findes på den liste, som Europa-Kommissionen har opstillet i henhold til investeringsservicedirektivet[1] (ISD), er allerede godkendt. Er et marked optaget på ISD-listen, anses det for sikkert, gennemsigtigt og tilgængeligt. Disse markeder er fortsat godkendte. En yderligere vurdering er ikke nødvendig[2].

Gældsinstrumenter noteret eller handlet på et ikke-reguleret marked

Eurosystemet har opstillet tre grundlæggende principper – sikkerhed, gennemsigtighed og tilgængelighed[3] – der skal anvendes til at vurdere, om et marked er velfungerende. ECB har i hvert enkelt tilfælde og på baggrund af forslag stillet af Eurosystemets nationale centralbanker foretaget en praktisk vurdering af de ikke-regulerede markeder i forhold til ovennævnte tre principper. De markeder, der er blevet godkendt som følge af denne vurdering, fremgår af tabel 1. I tabel 2 findes en fortegnelse over de ikke-regulerede markeder, der for øjeblikket ikke anses at overholde de tre principper.

I den ovenfor beskrevne udvælgelsesproces er det "markeder", der udvælges, ikke "aktiver". Et markeds organisation og funktion kan dog ændre sig. Hvis det vurderes, at et marked, der er godkendt på nuværende tidspunkt, ikke kan godkendes efter de nye regler, er der stadig mulighed for, at markedet kan omorganiseres, så det opfylder de tre grundlæggende principper. Listen over godkendte markeder er således ikke "lukket". Det er Eurosystemets hensigt at tage listen over ikke-regulerede markeder op til fornyet vurdering og at offentliggøre listen over godkendte markeder mindst én gang om året. Hertil kommer, at aktiver, der udstedes eller udveksles på et marked, der ikke er godkendt, kan "flytte" til et godkendt marked og derved bibeholde deres status som belånbare aktiver.

Da ændringerne af reglerne for godkendte markeder forventes at medføre, at et (begrænset) antal aktiver fjernes fra listen over belånbare aktiver, er der opstillet regler for, hvordan disse aktiver udfases. For at give modparterne tilstrækkelig tid til at tilpasse sammensætningen af deres balance og finde alternative belånbare aktiver, er udfasningsperioden blevet fastsat til 36 måneder fra dagen for denne pressemeddelelses offentliggørelse. Indfasningen/udfasningen kommer til at ske i tre etaper:

 1. Principbeslutningen er i dag blevet meddelt markedsdeltagerne sammen med den foreløbige liste over markeder, der godkendes i henhold til de nye kriterier (jf. tabel 1). Ikke-regulerede markeder, der skal udfases (jf. tabel 2), er fortsat godkendt indtil maj 2007.
 2. I maj 2005 offentliggøres en endelig liste over godkendte markeder, og første etape af indførelsen af den samlede liste gennemføres. Markeder, der er opført på den endelige liste, vil umiddelbart kunne optages på den samlede liste[4].
 3. I maj 2007 slutter udfasningsperioden, og aktiver, der udveksles på markeder, som ikke bygger på kriterierne for den samlede liste, er ikke længere belånbare.

Tabel 1. Foreløbig liste over ikke-regulerede markeder, der vurderes at opfylde de tre grundlæggende principper, og derfor er berettigede til optagelse på den samlede liste

Land Markedets navn
Belgien OTC-markedet for belgiske statsgældsbeviser
Tyskland Det regulerede uofficielle marked ("Freiverkehr") på en tysk børs
Det tyske MTS-marked for Bu-Bills
Frankrig Markeder for statspapirer (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Markedet for franske virksomhedsobligationer (billets de trésorerie)
Markedet for franske mellemfristede statsgældsbeviser (BMTN)
Nederlandene OTC-pengemarkedet for nederlandske statsgældsbeviser
Finland Pengemarkedet for statsgældsbeviser (det finske program for statsgældsbeviser)
MTS Finland

Tabel 2. Foreløbig liste over ikke-regulerede markeder, der ikke vurderes at opfylde de tre grundlæggende principper for den samlede liste, og som bliver udfaset fra listen over godkendte markeder

Land Markedets navn
Tyskland OTC-markeder for Bu-Bills
OTC-markedet for virksomhedsobligationer
Italien OTC-markedet for gældsinstrumenter udstedt af lokale myndigheder i Italien
Nederlandene OTC-pengemarkedet for virksomhedsobligationer og indskudsbeviser
OTC-markedet for mellemfristede statsgældsbeviser
Finland OTC-markedet for virksomhedsobligationer og indskudsbeviser udstedt af banker

Gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter

Belånbarheden af udækkede gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter er for tiden underlagt en række særlige restriktioner. Et forenklet sæt af restriktioner vil fortsat gælde for den samlede liste. For at blive opført på den samlede liste skal udækkede gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter stadig være noteret eller handlet på et reguleret marked i henhold til definitionen i ISD. Kravet om, at hver udstedelse skal have en udstedelses- eller programrating, vil blive lempet.

Det forenklede sæt af restriktioner træder i kraft, når første etape af indførelsen af den samlede liste er blevet gennemført (maj 2005). Da ændringerne af belånbarhedskriterierne for disse aktiver ikke forventes at gøre nogen af de nuværende belånbare aktiver ikke-belånbare, er der ikke behov for udfasningsregler.

Omsættelige gældsinstrumenter, der ikke opfylder liste 1-kriteriet vedrørende udsteders finansielle soliditet

Et antal omsættelige gældsinstrumenter er for tiden opført på liste 2, fordi vurderingen af udsteders finansielle soliditet er foretaget i henhold til andre metoder end dem, der er godkendt for liste 1-papirer.[5] Disse aktiver forbliver på liste 2, i hvert fald indtil de overordnede rammer for kreditvurderingen inden for Eurosystemet, der vil blive anvendt i forbindelse med den samlede liste over sikkerhed, er endelig udarbejdet (dette er planlagt som en senere etape af indførelsen af den samlede liste). For øjeblikket er der derfor ikke behov for udfasningsregler for disse aktiver.

Markedsdeltagerne vil få yderligere oplysninger om den praktiske gennemførelse af første etape af indførelsen af den samlede liste, når datoen for foranstaltningernes ikrafttræden nærmer sig.

 1. [1] Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer. Det bør bemærkes, at et revideret direktiv er under vedtagelse, men endnu ikke gennemført. Det nye direktiv vil blive omtalt som direktivet om markedet for finansielle instrumenter (FIM).

 2. [2] Listen over de markeder, der opfylder kriterierne i ISD, er offentliggjort på Europa-Kommissionens websted: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/index.htm

 3. [3] "Sikkerhed", "gennemsigtighed" og "tilgængelighed" er udelukkende defineret af Eurosystemet med henblik på Eurosystemets sikkerhedsstyring. Udvælgelsesprocessen sigter ikke mod at vurdere de forskellige markeders kvalitet. Princippernes betydning: Sikkerhed forstås som transaktionssikkerhed og især sikkerhed med hensyn til, om transaktionerne er gyldige og kan håndhæves.Gennemsigtighed forstås som uhindret adgang til oplysninger om: regler for markedets procedurer og dets funktion aktivernes finansielle karakteristika prisdannelsesmekanismen relevante priser og mængder (noteringer, renter, omsætning, udestående beløb osv.).Tilgængelighed refererer til Eurosystemets mulighed for at deltage på og have adgang til markedet. Ud fra et sikkerhedsstyringssynspunkt er et marked tilgængeligt, hvis dets procedurer og funktion giver Eurosystemet mulighed for at opnå information og likviditet fra det, når det er nødvendigt til disse formål.

 4. [4] De aktiver, der skal udfases har en kort løbetid. Indtil maj 2007 får modparterne derfor tilladelse til at indskyde nye aktiver med tilknytning til de markeder, der udfases på de nationale lister over liste 2-papirer.

 5. [5] Afsnit 6.2 i "Dokumentationsgrundlaget" fastslår, at liste 1-papirer skal have en "… høj kreditkvalitet. ECBs bedømmelse af gældsinstrumenters kreditkvalitet bygger bl.a. på foreliggende ratings foretaget af kreditvurderingsbureauer, garantier stillet af økonomisk velfunderede garanter samt visse institutionelle kriterier, som vil sikre indehaverne af instrumenterne særlig høj beskyttelse."

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt