Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översyn av Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter Första stegen mot en gemensam lista

10 maj 2004

Den 11 juni 2003 utlyste Eurosystemet ett offentligt samrådsförfarande för att inhämta marknadsdeltagarnas åsikter om åtgärder för att förbättra Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter. Efter de positiva reaktionerna till detta inititativ har ECB-rådet i princip godkänt att en gemensam lista för Eurosystemets ramverk för godtagabara säkerheter införs. Syftet med en gemensam lista är att förbättra kunkurrensen i euroområdet, att främja likabehandling av motparter och emittenter och att öka den allmänna transparensen i ramverket för godtagbara säkerheter. ECB-rådet har beslutat att den gemensamma listan ska införas gradvis och att den slutligen ska ersätta det nuvarande systemet med två grupper godtagbara säkerheter.

Under det nuvarande systemet innehåller grupp ett (tier one) bara skuldinstrument som uppfyller godtagbarhetskriterier för hela euroområdet, grupp två (tier two) innehåller tillgångar som har godkänts av nationella centralbanker och inkluderar skuldinstrument som inte uppfyller godtagbarhetskriterier för hela euroområdet samt aktier och ej omsättbara tillgångar som banklån. Det första steget mot att upprätta en gemensam lista kommer att innebära följande två åtgärder:

 • En ny kategori av tidigare ej godtagbara säkerheter införs i grupp ett-listan, dvs. skuldinstrument denominerade i euro utfärdade av enheter etablerade i de G10-länder som inte är del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 • De godtagbarhetskriterier som rör vissa omsättbara skuldinstrument ändras.

Första steget ska vara genomfört i maj 2005. För att ECB-rådets beslut ska bli helt klart för verkställande behöver ytterligare visst förberedande arbete utföras av Eurosystemet före datumet för genomförande. Marknadsdeltagarna kommer regelbundet att få aktuell information om hur genomförandet av de reviderade godtagbarhetsreglerna fortskrider så att de har tillräckligt med tid för att införa de operativa ändringar som krävs.

När det första steget har genomförts kommer de vanligaste godtagbara omsättbara skuldinstrumenten att finnas kvar på den gemensamma listan. Ett mindre antal av de nuvarande godtagbara tillgångarna kommer att förlora sin ställning som godtagbara och fasas ut under en period av 36 månader.

Till följd av de ändringar som orsakades av införandet av den gemensamma listan i ramverket för godtagbara säkerheter kommer kriterierna för godtagbarhet att ses över. Dessa ändringar kommer att återspeglas i en reviderad version av ECB-dokumentet ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden”. Nästa version väntas ges ut omkring april 2005. Mer detaljerad information om de exakta förändringarna i godtagbarhetskriterierna kommer att ges närmare datumet för genomförande.

Ytterligare åtgärder rörande godtagbarheten av andra grupp två-tillgångar i den gemensamma listan kommer att kräva nya beslut av ECB-rådet. Samstämmigheten mellan tidigare och framtida beslut kommer att säkerställas. Detaljerad information om dessa beslut lämnas vid en senare tidpunkt.

FÖRÄNDRINGAR SOM PLANERAS I FÖRSTA STEGET FÖR INFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA LISTAN

1) skuldinstrument denominerade i euro emitterade i de G10-länder som inte är en del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Införs i grupp ett-listan

För att vara godtagbara skall sådana tillgångar vara:

 • skuldinstrument
 • denominerade i euro
 • emitterade av enheter etablerade i G10-länder utanför EES (för närvarande USA, Kanada, Japan och Schweiz)
 • emitterade i EES men avvecklade (dvs. hållna) i euroområdet
 • underbyggda med en lämplig rättslig bedömning (t.ex. ett ”motiverat rättsutlåtande”) av den
 • tillämpliga rättsramen och de regler som gäller för genomförande av Eurosystemets rättigheter från
 • sådana skuldinstrument.

2) ändringar av de godtagbarhetskriterier som rör vissa omsättbara skuldinstrument.

Skuldinstrument listade eller noterade på en reglerad marknad

Reglerade marknader som är upptagna på Europeiska kommissionens lista som sammanställts i enlighet med direktivet om investeringstjänster[1] är godtagbara för närvarande. Att direktivet om investeringstjänster efterlevs kommer att betraktas som tillräckligt för att en marknad ska vara säker, transparent och tillgänglig. Dessa marknader kommer även fortsättningsvis att vara godtagbara utan att någon ytterligare bedömning behövs[2].

Skuldinstrument som är listade eller noterade på en icke reglerad marknad

Eurosystemet har utformat tre ”högnivå-principer”: säkerhet, transparens och tillgänglighet[3]. De ska användas vid bedömningen av väl fungerande marknader. Baserat på förslag från de nationella centralbankerna i Eurosystemet har ECB gjort en praktisk bedömning av de icke reglerade marknaderna från fall till fall utifrån högnivå-principerna. De marknader som anses godtagbara efter denna bedömning finns i tabell 1. I tabell 2 finns de icke reglerade marknader som för närvarande inte anses uppfylla högnivå-principerna.

I urvalsprocessen som beskrivs ovan väljs ”marknader” ut, inte ”tillgångar”. Hur en marknad är organiserad och fungerar kan dock förändras. Om en marknad som för närvarande är godtagbar bedöms vara icke godtagbar enligt de nya reglerna kan den organiseras om för att se till att den uppfyller högnivå-principerna. Detta innebär att listan över godtagbara marknader inte är ”stängd”: Eurosystemet avser att ompröva listan över icke reglerade marknader och publicera listan över godtagara marknader minst en gång om året. Dessutom kan tillgångar utfärdade eller utbytta på en icke godtagbar marknad ”migrera” till en godtagbar marknad och på så sätt behålla sin ställning som godtagbara.

Eftersom ändringarna i reglerna för godtagbara marknader väntas medföra ett (begränsat) tillbakadragande av tillgångar från listan över godtagbara säkerheter har regler för utfasning av tillgångar från den listan utformats. För att ge motparterna tillräckligt med tid att justera strukturen i sina balansräkningar och finna alternativa godtagbara säkerheter förutses en utfasningsperiod på 36 månader från och med publiceringen av detta pressmeddelande. In- och utfasningen kommer att göras i tre etapper:

 1. Beslutet om principerna har meddelats marknadsdeltagarna idag tillsammans med den preliminära listan över marknader som är godtagbara enligt de nya kriterierna (se tabell 1), icke reglerade marknader som ska fasas ut (se tabell 2) kommer att fortsätta att vara godtagbara till maj 2007.
 2. I maj 2005 kommer en slutlig lista över godtagbara marknader att publiceras och första steget av den gemensamma listan att genomföras. Marknader på den slutliga listan kommer omedelbart att vara godtagbara för den gemensamma listan[4].
 3. I maj 2007 avslutas utfasningsperioden och tillgångar som använts på marknader som inte uppfyller kriterierna för den gemensamma listan blir icke godtagbara.

Tabell 1 Preliminär lista över icke reglerade marknader som bedöms uppfylla högnivå-principerna och alltså vara godtagbara för den gemensamma listan

Land Marknadens benämning
Belgien OTC-marknaden för belgiska statsskuldväxlar
Tyskland Den reglerade inofficiella marknaden (”Freiverkehr”) på en tysk börs
Tyska MTS-marknaden för s.k. Bu-Bills (skuldcertifikat emitterade av Bundesbank)
Frankrike Marknaden för statspapper (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Marknaden för franska företagscertifikat (CP) (billets de trésorerie)
Marknaden för franska medelfristiga skuldförbindelser (BMTN)
Nederländerna OTC-marknaden för nederländska statscertifikat
Finland Penningmarknaden för statsskuldväxlar (programmet för finska statsskuldväxlar)
MTS Finland

Tabell 2 Preliminär lista över icke reglerade marknader som inte anses uppfylla högnivå-principerna för den gemensamma listan och ska fasas ut ur listan över godtagbara marknader

Land Marknadens benämning
Tyskland OTC-marknaden för s.k. Bu-Bills (skuldcertifikat emitterade av Bundesbank)
OTC-marknaden för CP
Italien OTC-marknaden för skulförbindelser utfärdade av lokala myndigheter i Italien
Nederländerna OTC-penningmarknaden för CP och CD
OTC-marknaden för medelfristiga statsskuldväxlar
Finland OTC penningmarknaden för CP och bank-CD

Skuldinstrument utfärdade av kreditinstitut

För närvarande finns det vissa speciella restriktioner när det gäller godtagbarheten för skuldinstrument utan säkerhet utfärdade av kreditinstitut. En förenklad uppsättning restriktioner kommer att gälla för den gemensamma listan. Det kriterium som kräver att skuldinstrument utan säkerhet utfärdade av kreditinstitut som ska listas eller noteras på en reglerad marknad som den definieras i direktivet om investeringstjänster kommer att behållas i den gemensamma listan. Kriteriet att varje emission ska ha en rating för emission eller program kommer att mjukas upp.

Denna förenklade uppsättning restriktioner träder i kraft när det första steget av den gemensamma listan har genomförts (maj 2005). Eftersom ändringarna av de godtagbarhetskriterier som gäller dessa tillgångar inte väntas göra nuvarande godtagbara tillgångar icke godtagbara, behövs inga regler för utfasning.

Omsättbara skuldinstrument som inte uppfyller grupp ett-kriteriet om emittentens finansiella stabilitet

För närvarande är några skuldinstrument inkluderade i grupp två eftersom bedömningen av emittentens finansiella stabilitet utförs med metoder som inte förutsetts för andra än grupp ett-tillgångar.[5] Sådana tillgångar kommer att finnas kvar på grupp två-listan tills Eurosystemets övergripande ramverk för kreditbedömning som ska användas för den gemensamma listan över säkerheter är färdig (detta planeras som ett senare steg i införandet av den gemensamma listan). Därför behövs inga regler för utfasning för dessa tillgångar just nu. Marknadsdeltagarna kommer att få ytterligare information om det praktiska genopmförandet av den gemensamma listan närmare det datum då åtgärderna träder i kraft.

 1. [1] Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet. Det bör noteras att en reviderad version av direktivet har antagits, men ännu inte genomförts. Det nya direktivet kommer att benämnas direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Financial Instruments Markets (FIM)).

 2. [2] Listan över marknader som uppfyller kraven i direktivet om investeringstjänster publiceras på Europeiska kommissionens webbplats: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/index.htm

 3. [3] ”Säkerhet”, ”transparens” och ”tillgänglighet” definieras av Eurosystemet endast med hänsyn till verkställandet av Eurosystemetsfunktion som förvaltare av säkerheter. Urvalsprocessen syftar inte till att bedöma den inneboende kvaliteten i de olika marknadernas speciella egenskaper. Principernas innehåll: ( Säkerhet avser säkerhet vad gäller transaktioner, speciellt säkerhet om transaktioners giltighet och genomförbarhet.( Transparens avser fri tillgång till information om: marknadens regler för förfaranden och verksamhet tillgångarnas finansiella kännetecken prisbildningsmekanismen relevanta priser och kvantiteter (noteringar, räntor, handelsvolymer, utestående belopp osv.). ( Tillgänglighet avser Eurosystemets möjlighet att delta i och ha tillgång till marknaden En marknad är tillgänglig för hantering av säkerheter om dess regler för förfaranden och verksamhet ger Eurosystemet möjlighet att skaffa sig information från den och få likviditet från den när det behövs för dessa ändamål

 4. [4] Med hänsyn till den korta löptiden för de säkerheter som ska fasas ut kommer motparter att tillåtas lämna nya tillgångar relaterade till de utfasade marknaderna på de nationella grupp två-listorna fram till maj 2007.

 5. [5] I avsnitt 6.2 i ”Allmän dokumentation” anges att grupp ett-tillgångar ska uppfylla ”… höga krav på kreditvärdighet. Vid bedömning om skuldförbindelserna uppfyller kreditvärdighetskraven beaktar ECB bl.a. den rating som tillhandahålls av ratinginstitut, garantier som ställts av finansiellt sunda borgensmän och vissa institutionella kriterier som skulle garantera innehavarna av värdepapperen ett särskilt starkt skydd…”.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media