Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Ülddokumentatsiooni uuendatud versioonis ettenähtud tagatisvara ühtse nimekirja kasutuselevõtu esimene etapp

30. mai 2005

Nagu 2005. aasta 21. veebruari pressiteates kinnitati, jõustus täna uuendatud versioon dokumendist “Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon” (nimetatakse tavaliselt ülddokumentatsiooniks). Ülddokumentatsiooni muudatused hõlmavad kõiki muutusi eurosüsteemi rahapoliitika tegevusraamistikus, mille EKP nõukogu on alates 2004. aasta veebruarist heaks kiitnud. Kõnealused muutused puudutavad eelkõige kõlblikke varasid käsitlevaid eeskirju ning on seotud tagatisvara ühtse nimekirja esimese etapi lülitamisega eurosüsteemi rahapoliitika tegevusraamistikku. Järgnevalt esitatakse kokkuvõte olulisimatest muudatustest.

Esimese astme varade nimekirja lülitatakse eurodes väljendatud võlakohustused, mille on välja andnud Euroopa Majanduspiirkonna välistes G-10 riikides asutatud üksused.

Alates 1. juulist 2005 lülitatakse kõlblike varade nimekirja teatud võlakohustused, mille on välja andnud Euroopa Majanduspiirkonna välistes G-10 riikides (praegu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan ja Šveits) asutatud üksused. Nimekiri avaldatakse EKP kodulehel.

Tuleb silmas pidada, et kõnealusel kuupäeval lülitatakse nimekirja ainult sellised võlakohustused, mis vastavad eurosüsteemi esimese astme varade kõlblikkuskriteeriumidele, sealhulgas nõudele, et võlakohustused peavad olema väljendatud eurodes, ning mille puhul on ühtlasi antud õiguslik hinnang kohaldatavale õiguslikule raamistikule ja eeskirjadele, mis kehtivad eurosüsteemi õiguste jõustamisel.

Kui osapool soovib tagatisvarana kasutada käesolevas pressiteates määratletud kategooriasse kuuluvaid võlakohustusi, mis ei kuulu 2005. aasta 1. juuli seisuga kõlblike varade nimekirja, peaks ta võtma ühendust oma riigi keskpangaga, et saada juhiseid selliste kohustuste võimaliku nimekirja lülitamise kohta.

Krediidiasutuste emiteeritud võlakohustused

Tühistati kriteerium, mille kohaselt krediidiasutuste emiteeritud tagatiseta võlakohustuste kohta tuleb esitada väljalaskmise või laenuprogrammi reiting – nüüdsest piisab emiteerija reitingust. Selle muudatuse tulemusel kõlblikuks peetavad võlakohustused lülitatakse EKP kodulehel avaldatud kõlblike varade nimekirja.

Reguleerimata turgudel börsinimekirja kantud, noteeritud või kaubeldavad võlakohustused

Lisaks varem avaldatud esialgsele nimekirjale reguleerimata turgudest, mida eurosüsteem peab oma tagatisvara raamistiku seisukohalt vastuvõetavaks (vt ka 2004. aasta 10. mai pressiteadet “Review of the Eurosystem’s Collateral Framework: First step towards a Single List”), avaldab EKP täna vastuvõetavate reguleerimata turgude täieliku nimekirja (vt tabel 1). Vastuvõetavatel reguleerimata turgudel börsinimekirja kantud, noteeritud või kaubeldavad varad on koheselt kõlblikud, kui need vastavad kõigile muudele ülddokumentatsiooni jaos 6.2 sätestatud kriteeriumidele.

Tabel 1

Turu asukoht Turu nimetus
Belgia Belgia riigikassa võlakirjade (BTB) börsiväline turg
Saksamaa Saksa börsi mitteametlik turg (Freiverkehr)
Saksa riigi võlakirjade MTS-turg (MTS Deutschland)
Prantsusmaa Riigi võlakirjade turg (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Prantsuse kommertspaberiturg (billets de trésorerie)
Prantsuse keskmise tähtajaga võlaväärtpaberite turg (BMTN)
Madalmaad Hollandi riigikassa võlakirjade (DTC) börsiväline rahaturg
Austria Dritter Markt (kolmas turg)
Soome Riigikassa võlakirjade rahaturg (Finnish Treasury Bill Programme)
MTS Finland
Ühendkuningriik Inglise Panga eurovõlakirjade börsiväline turg

Tabelis 1 avaldatud nimekiri vaadatakse läbi vähemalt kord aastas. Praegu kõlblikud varad, mis ei vasta tabelis 1 loetletud reguleerimata turgudel börsinimekirja kandmise, noteerimise või kauplemise kriteeriumidele, on kõlblikud kuni 2007. aasta maini. Pärast seda muutuvad kõlbmatuks kõik varad, mida vahetatakse jätkuvalt ainult vastuvõetamatutel turgudel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid