Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Eerste stap naar de invoering van de uniforme onderpandlijst zoals voorzien in de herziene versie
van de “Algemene Documentatie”

30 mei 2005

Zoals aangekondigd in een persbericht van 21 februari 2005, is vandaag de herziene versie van het document “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem” (dat algemeen bekend staat als de “Algemene Documentatie”) in werking getreden. De wijzigingen omvatten alle veranderingen in het door het Eurosysteem gehanteerde operationele kader voor het monetaire beleid die sinds februari 2004 door de Raad van Bestuur zijn bekrachtigd. Deze veranderingen betreffen voornamelijk de regels ten aanzien van beleenbare activa en houden verband met het in gang zetten, binnen het monetaire-beleidskader van het Eurosysteem, van de eerste fase van de “uniforme onderpandlijst”. De belangrijkste veranderingen worden hieronder samengevat.

Het in Lijst Een opnemen van in euro luidende schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in de G10-landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte

Vanaf 1 juli 2005 zullen bepaalde schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in de G10-landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (momenteel de Verenigde Staten, Canada, Japan en Zwitserland) worden toegevoegd aan de lijst van beleenbare activa die wordt gepubliceerd op de website van de ECB.

Het is van belang hierbij aan te tekenen dat per voornoemde datum in de lijst zullen worden opgenomen uitsluitend die schuldinstrumenten die voldoen aan de beleenbaarheidscriteria van het Eurosysteem voor activa van Lijst Een (met inbegrip van het vereiste dat zij dienen te luiden in euro) en die tevens worden ondersteund door een juridische beoordeling van het toepasselijke juridische kader en van de regels die van toepassing zouden zijn op de afdwingbaarheid van de rechten van het Eurosysteem.

Indien een tegenpartij schuldinstrumenten die tot de hierboven omschreven categorie behoren maar die nog niet zijn opgenomen in de lijst van beleenbare activa die op 1 juli 2005 in werking treedt, als onderpand wenst te gebruiken, dan dient zij contact op te nemen met haar nationale centrale bank voor aanwijzingen over de procedures voor mogelijke opname van deze schuldinstrumenten in de lijst.

Door kredietinstellingen uitgegeven schuldinstrumenten

Het criterium dat ongedekte schuldinstrumenten die door kredietinstellingen zijn uitgegeven een “uitgifte”- of “programma”-beoordeling dienen te hebben, komt te vervallen; een “emittent”-beoordeling is nu voldoende. De schuldinstrumenten die als gevolg van deze verandering beleenbaar zijn geworden, zijn nu opgenomen in de lijst van beleenbare activa op de website van de ECB.

Op een niet-gereguleerde markt genoteerde of verhandelde schuldinstrumenten

Na de eerdere publicatie van een voorlopige lijst van niet-gereguleerde markten die door het Eurosysteem worden geacht te voldoen aan het onderpandskader (zie ook het persbericht Herziening van het onderpandskader van het Eurosysteem: een eerste stap naar een Enkele Lijst van 10 mei 2004), maakt de ECB vandaag de volledige lijst van geaccepteerde niet-gereguleerde markten bekend (zie Tabel 1). Op een geaccepteerde niet-gereguleerde markt genoteerde of verhandelde activa zijn onmiddellijk beleenbaar als zij voldoen aan alle andere beleenbaarheidscriteria zoals die zijn neergelegd in paragraaf 6.2 van de “Algemene Documentatie”.

Tabel 1

Locatie van de markt Naam van de markt
België De OTC-markt voor “Belgian Treasury Bills” (BTB)
Duitsland De onofficiële markt (“Freiverkehr”) van een Duitse beurs
De MTS Deutschland-markt voor “Bubills”
Frankrijk De markten voor overheidswaardepapieren (“Bons du Trésor”: “BTF”/”BTAN”)
De markt voor Frans commercieel paper (“billets de trésorerie”)
De markt voor Franse “Medium-Term Notes” (BMTN)
Nederland De OTC-geldmarkt voor “Dutch Treasury Certificates” (DTC)
Oostenrijk De derde markt (“Dritter Markt”)
Finland De geldmarkt voor “Treasury Bills” (Fins “Treasury Bill”-programma)
MTS Finland
Verenigd Koninkrijk De OTC-markt voor “Euro Bills” van de Bank of England

De lijst in Tabel 1 zal ten minste eenmaal per jaar worden herbeoordeeld. Er zij hier nog eens op gewezen dat de activa die thans als beleenbaar worden geaccepteerd maar die niet voldoen aan het criterium dat zij op een van de in Tabel 1 genoemde niet-gereguleerde markten zijn genoteerd of worden verhandeld, tot mei 2007 beleenbaar zullen blijven. Na mei 2007 zullen activa die dan nog uitsluitend op niet-geaccepteerde markten worden verhandeld, niet langer beleenbaar zijn.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media