Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

První krok k zavedení jednotného seznamu zajištění podle novelizovaného znění „Obecné dokumentace“

30. května 2005

Jak bylo oznámeno na tiskové konferenci 21. února 2005, vstupuje dnes v platnost nové znění dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému” (který se zkráceně označuje jako „Obecná dokumentace“). Nové znění obsahuje všechny změny v operačním rámci měnové politiky Eurosystému, které od února 2004 přijala Rada guvernérů. Tyto změny se týkají především pravidel pro způsobilá aktiva a souvisejí s realizací první etapy tzv. jednotného seznamu aktiv přijímaných jako zajištění v rámci měnové politiky Eurosystému. Nejvýznamnější změny jsou popsány níže.

Zařazení dluhových nástrojů denominovaných v eurech a vydaných subjekty usazenými v zemích G10, jež nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, na seznam aktiv řádu 1

S platností od 1. července 2005 budou na seznam způsobilých aktiv, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB, zařazeny vybrané dluhové nástroje vydané subjekty usazenými v zemích G10, jež nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru (v současnosti se jedná o Spojené státy, Kanadu a Japonsko).

Je třeba poznamenat, že k uvedenému dni budou na seznam zařazeny pouze ty dluhové nástroje, které splňují kritéria způsobilosti pro aktiva řádu 1, včetně požadavku denominace v eurech, a u nichž bylo navíc provedeno právní posouzení příslušného právního rámce a pravidel, která by se vztahovala na vymáhání práv Eurosystému.

Pokud by si protistrana přála používat jako zajištění dluhové nástroje, jež spadají do této kategorie, avšak nebyly zatím zařazeny na seznam způsobilých aktiv, který platí od 1. července 2005, měla by se s žádostí o informace o postupech pro případné zahrnutí těchto nástrojů do seznamu obrátit na svou národní centrální banku.

Dluhové nástroje vydané úvěrovými institucemi

Kritérium, že nekryté dluhové nástroje vydané úvěrovými institucemi musí získat rating „emise“ nebo „programu“, bylo zrušeno a nově postačí rating „emitenta“. Dluhové nástroje, které se v důsledku této změny staly způsobilými aktivy, jsou nyní zařazeny na seznam způsobilých aktiv zveřejněný na internetových stránkách ECB.

Dluhové nástroje registrované, kótované nebo obchodované na neregulovaném trhu

Po zveřejnění předběžného seznamu neregulovaných trhů, které Eurosystém považuje za vyhovující v rámci systému zajištění (viz také Změny systému zajištění používaného v Eurosystému: první krok k zavedení jednotného seznamu, tisková zpráva z 10. května 2004), zveřejňuje dnes ECB úplný seznam přijatých neregulovaných trhů (viz Tabulka 1). Pokud aktiva registrovaná, kótovaná nebo obchodovaná na přijatém neregulovaném trhu splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti popsaná v kapitole 6.2 Obecné dokumentace, stávají se okamžitě způsobilými aktivy.

Tabulka 1

Umístění trhu Specifikace trhu
Belgie Mimoburzovní (OTC) trh belgických pokladničních poukázek (BTB)
Německo Neoficiální trh německé burzy (tzv. Freiverkehr)
Trh MTS Deutschland pro pokladniční poukázky Bubills
Francie Trhy státních dluhopisů (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Trh francouzských obchodních cenných papírů (billets de trésorerie)
Trh francouzských střednědobých dluhopisů (BMTN)
Nizozemsko Mimoburzovní (OTC) trh nizozemských pokladničních poukázek (DTC)
Rakousko Třetí trh (tzv. Dritter Markt)
Finsko Peněžní trh pokladničních poukázek (Finnish Treasury Bill Programme)
MTS Finland
Spojené království Mimoburzovní (OTC) trh eurových pokladničních poukázek Bank of England

Seznam uvedený v Tabulce 1 bude revidován nejméně jednou za rok. Je vhodné připomenout, že aktiva, která jsou v současnosti způsobilá, avšak nesplňují podmínku, že musejí být registrována, kótována nebo obchodována na jednom z neregulovaných trhů uvedených v Tabulce 1, zůstanou způsobilá do května 2007. Následně se veškerá aktiva používaná pouze na nepřijatých trzích, stanou nezpůsobilými aktivy.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média