Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2017 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 15:00 ч. централноевропейско време в петък, 17 февруари 2017 г.

Пазарни операции

Доклад за използването на инструментите и оперативната рамка на паричната политика

На 2 февруари 2017 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклада „Използване на инструментите и оперативната рамка на паричната политика на Евросистемата от 2012 г.“. Докладът, който ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ в раздела за тематични материали, представя задълбочен обзор на използването на инструментите и оперативната рамка на паричната политика на Евросистемата от третото тримесечие на 2012 г. до първото тримесечие на 2016 г. Той включва преглед на контекста на пазарните операции на Евросистемата, рамката за допустимост на контрагенти и обезпечения, участието в тръжни операции, използването на ликвидните улеснения с постоянен достъп, закономерностите при изпълнението на изискванията за минимални резерви, програмите за окончателни покупки, както и ефекта от прилагането на паричната политика на ЕЦБ върху баланса на Евросистемата и условията на ликвидност в еврозоната.

Платежни системи

Мандат и членове на Съвета за пазарна инфраструктура

На 25 януари 2017 г. Управителният съвет потвърди мандата на Съвета за пазарна инфраструктура, създаден през март 2016 г. с цел да подпомага Евросистемата в предоставянето и развитието на нейните услуги, свързани с пазарната инфраструктура, и одобри удължаването на мандата на членовете му от 1 февруари 2017 г. до 31 януари 2019 г. За този период Управителният съвет реши да (пре)назначи Марк Бейл дьо Жесе, генерален директор на генерална дирекция „Пазарна инфраструктура и плащания“, за председател на Съвета за пазарна инфраструктура, Мария Тереза да Коща Кавако Герейро Валерио (Португалия) за заместник-председател; Щефан Аугустин (Австрия), Рон Берндсен (Нидерландия), Мариус Юргилас (Литва), Йохен Мецгер (Германия), Иван Одона (Франция), Карлос Конеса (Испания), Майъл Пауър (Ирландия) и Паоло Маруло Редз (Италия) за членове – представители на централните банки от еврозоната; Карстен Билтофт (Дания) за член – представител на централните банки извън еврозоната, Йоханес Люф и Жоел Мерер като консултанти на високо равнище по T2S и Корнелия Холтхаузен (ЕЦБ) и Марк Рубенс (Белгия) като членове без право на глас по въпроси, свързани с услугите на Евросистемата по управление на обезпечения. Повече информация за Съвета за пазарна инфраструктура е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Десето проучване на кореспондентските отношения между банки в евро

На 25 януари 2017 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Десети преглед на кореспондентските отношения между банки в евро – 2016 г.“. Проучването потвърждава, че кореспондентските отношения между банки продължават да бъдат важен канал за обработване на платежни транзакции в евро. Поради значението им за гладкото функциониране на платежните системи услугите посредством кореспондентски отношения между банки са обект на наблюдение от Евросистемата още от създаването на ЕЦБ. Управителният съвет взе решение да публикува проучването с цел да повиши прозрачността на дейността на Евросистемата по наблюдение в областта на кореспондентските отношения между банки и да предостави резултатите от него на другите заинтересовани страни. Проучването ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Оценка на потребителите на нови връзки между системи за сетълмент на ценни книжа

На 2 февруари 2017 г. Управителният съвет одобри две нови преки връзки (между Euroclear Bank и LuxCSD и между Clearstream Banking AG-system и LuxCSD) и една нова релейна връзка (Clearstream Banking AG-C през Clearstream Banking S.A. към LuxCSD). Те ще бъдат използвани при предоставяне на обезпечения по кредитни операции на Евросистемата. Пълният списък на всички допустими преки и релейни връзки също е достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор в Италия

На 3 февруари 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/1 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно платежните сметки в Кипър

На 15 февруари 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/2 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Статистика

Актуализиране на рамката на Евросистемата по отношение на неизпълнението на изискванията по паричната и финансовата статистика

На 26 януари 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/5 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност. Рамката за неизпълнение по паричната и финансовата статистика подпомага процеса, гарантиращ съобразяване с изискванията за отчетност от страна на отчетните единици, и дава възможност на ЕЦБ да наложи в случай на необходимост санкции за нарушаването на тези изисквания. Измененията в решението са свързани с началото на събирането на статистически данни съгласно Регламент ЕЦБ/2014/48 относно статистиката на паричните пазари от 1 април 2016 г. и с усъвършенстване на рамката за неизпълнение по отношение на статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции. Решението е налично на уебсайта на ЕЦБ и ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Административно управление

Председател на Комитета по паричната политика (MPC)

На 31 януари 2017 г. Управителният съвет назначи г-н Франк Сметс, генерален директор на генерална дирекция „Икономика“, за председател на Комитета по паричната политика от 1 февруари 2017 г. до 31 декември 2019 г., когато изтичат мандатите на председателите на всички останали комитети на Евросистемата/Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), (пре)назначени от Управителния съвет на 14 декември 2016 г.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2016 г.

На 15 февруари 2017 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2016 година. Годишният отчет, както и прессъобщение по темата, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 16 февруари 2017 г. Докладът на ръководството за 2016 година е публикуван като част от годишния отчет на ЕЦБ.

Банков надзор

Публична консултация по изменения на регламента на ЕЦБ относно отчитането на надзорна финансова информация

На 13 февруари 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да проведе публична консултация по изменения в регламента на ЕЦБ относно отчитането на надзорна финансова информация. Документацията, свързана с тази обществена консултация, е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите