Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2017

EMBARGO

Får ej publiceras före 15:00 centraleuropeisk tid fredagen den 17 februari 2017

Marknadsoperationer

Rapport om användningen av penningpolitiska instrument och det operativa ramverket

Den 2 februari 2017 godkände ECB-rådet publiceringen av rapporten “The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012”. Denna rapport kommer att publiceras på ECB:s webbplats under ”Occasional paper series” och ger en omfattande överblick av användningen av Eurosystemets penningpolitiska instrument och operativa ramverk från och med tredje kvartalet 2012 till första kvartalet 2016. Den granskar Eurosystemets marknadsoperationer, ramverket för motparter och säkerheter, deltagande i anbudsförfaranden, utnyttjade av stående faciliteter, mönster i uppfyllandet av kassakrav, program för direkta köp samt hur genomförandet av ECB:s penningpolitik påverkar Eurosystemets balansräkning och likviditetsförhållanden i euroområdet.

Betalningssystem

Mandat och ledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 27 januari godkände ECB-rådet mandatet för styrelsen för marknadsinfrastruktur (Market Infrastructure Board, MIB), som inrättades i mars 2016 om att stödja Eurosystemet i driften och utvecklingen av Eurosystemets marknadsinfrastrukturtjänster. Det godkände även en förlängning av mandatet för ledamöterna från den 1 februari 2017 till den 31 januari 2019. För denna period har ECB-rådet beslutat att (åter)tillsätta: Marc Bayle de Jessé, generaldirektör för GD marknadsinfrastruktur och betalningar, som ordförande för MIB, Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugal) som vice ordförande, Stefan Augustin (Österrike), Ron Berndsen (Nederländerna), Marius Jurgilas (Litauen), Jochen Metzger (Tyskland), Ivan Odonnat (Frankrike), Carlos Conesa (Spanien), Michael Power (Irland) och Paolo Marullo Reedtz (Italien) som ledamöter från centralbanker i euroområdet, Karsten Biltoft (Danmark) som ledamot från en centralbank utanför euroområdet, Johannes Luef och Joel Merere som T2S-högnivåkonsulter och Cornelia Holthausen (ECB) och Marc Rubens (Belgien) som ledamöter utan rösträtt för frågor rörande tjänster för förvaltning av säkerheter i Eurosystemet. Ytterligare information om MIB finns på ECB:s webbplats.

Tionde undersökningen om korrespondentbankverksamhet i euro

Den 25 januari 2017 godkände ECB-rådet publicering av den tionde undersökningen om korrespondentbankverksamhet i euro – 2016. Undersökningen bekräftar att korrespondentbankverksamheten fortfarande är en viktig kanal för hanteringen av betalningstransaktioner i euro. Med tanke på hur viktigt det är att betalningssystemen fungerar väl, har korrespondentbankstjänster varit föremål för Eurosystemets övervakning sedan ECB upprättades. ECB-rådet har beslutat att publicera denna undersökning för att öka transparensen i Eurosystemets övervakning avseende korrespondentbankstjänster och att dela med sig av resultaten med andra aktörer. Undersökningen kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Användarbedömning om nya länkar mellan värdepappersavvecklingssystem

Den 2 februari 2017 godkände ECB-rådet två nya direktlänkar (från Euroclear Bank till LuxCSD och från Clearstream Banking AG-system till LuxCSD) och en ny relälänk (Clearstream Banking AG-C REATION via Clearstream Banking S.A. till LuxCSD) att användas vid ställande av säkerhet i Eurosystemets kredittransaktioner. Listan med alla godtagna direkta länkar och relälänkar finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn i Italien

Den 3 februari 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/1 på begäran av den italienska ekonomi- och finansministern.

ECB:s yttrande om betalningskonton på Cypern

Den 15 februari 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/2 på begäran av finansministeriet på Cypern.

Statistik

Uppdatering av Eurosystemets ramverk om ej uppfyllda rapporteringskrav för monetär och finansiell statistik

Den 26 januari 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/5 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls. Ramverket om ej uppfyllda rapporteringskrav för monetär och finansiell statistik stöder processen att försäkra att uppgiftslämnare uppfyller sina rapporteringskrav och möjliggör för ECB att, om det anses nödvändigt, förelägga sanktioner för överträdelser av dessa krav. Ändringarna i beslutet är avser starten av insamlingen av det statistiska underlaget inom ramen för förordning ECB/2014/48 om penningmarknadsstatistik från och med den 1 april 2016 och förbättringar av ramverket om ej uppfyllda rapporteringskrav för statistiken över MFI:s räntor. Beslutet finns på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Organisationsstyrning

Ordförande för penningpolitiska kommittén (MPC)

Den 31 januari 2017 tillsatte ECB-rådet Frank Smets, generaldirektör för GD Ekonomi, som ordförande för penningpolitiska kommittén (MPC) från den 1 februari 2017 till den 31 december 2019, så att det sammanfaller med utgången av mandaten för Eurosystemets/ECBS samtliga övriga kommittéordförande, vilka (åter-)tillsattes av ECB-rådet den 14 december 2016.

ECB:s årsbokslut 2016

Den 15 februari 2017 godkände ECB-rådet ECB:s granskade årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsbokslutet publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 16 februari 2017. Förvaltningsberättelsen för 2016 publicerades som en del av ECB:s årsbokslut.

Banktillsyn

Offentligt samråd om ändringar i ECB:s förordning om rapportering av finansiell tillsynsinformation

Den 13 februari 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om ändring av ECB:s förordning om rapportering av finansiell tillsynsinformation (”Finrep”-förordningen). Dokumentationen som rör detta offentliga samråd finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media