Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2017

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi, reedel, 17. veebruaril 2017

Turuoperatsioonid

Aruanne rahapoliitika instrumentide ja tegevusraamistiku kasutamise kohta

2. veebruaril 2017 andis EKP nõukogu loa avaldada aruanne „The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012”. Aruanne avaldatakse EKP veebilehel ja EKP üldtoimetistes. See annab tervikliku ülevaate eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja tegevusraamistiku kasutamisest ajavahemikus 2012. aasta kolmandast kvartalist kuni 2016. aasta esimese kvartalini. Aruandes käsitletakse eurosüsteemi turuoperatsioonide tausta, vastaspoolte ja tagatiste raamistikku, osalemist pakkumisoperatsioonides, püsivõimaluste kasutamist, reservide täitmise mudeleid, otseostukavu ning EKP rahapoliitika rakendamise mõju eurosüsteemi bilansile ja likviidsusele euroalal.

Maksesüsteemid

Turuinfrastruktuuri nõukogu volitused ja liikmed

25. jaanuaril 2017 kinnitas EKP nõukogu 2016. aasta märtsis eurosüsteemi turuinfrastruktuuri teenuste toimimise ja arendamise toetuseks loodud turuinfrastruktuuri nõukogu volitused ning kiitis heaks selle liikmete volituste pikendamise alates 1. veebruarist 2017 kuni 31. jaanuarini 2019. EKP nõukogu tegi otsuse nimetada selleks perioodiks (uuesti) turuinfrastruktuuri nõukogu esimeheks EKP turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi peadirektor Marc Bayle de Jessé, aseesimeheks Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugal), euroala keskpankadest valitud liikmeteks Stefan Augustin (Austria), Ron Berndsen (Madalmaad), Marius Jurgilas (Leedu), Jochen Metzger (Saksamaa), Ivan Odonnat (Prantsusmaa), Carlos Conesa (Hispaania), Michael Power (Iirimaa) ja Paolo Marullo Reedtz (Itaalia), euroalavälistest keskpankadest valitud liikmeks Karsten Biltoft (Taani), T2Si kõrgetasemelisteks konsultantideks Johannes Luef ja Joel Merere ning hääleõiguseta liikmeteks eurosüsteemi tagatiste juhtimise teenustega seotud küsimustes Cornelia Holthausen (EKP) ja Marc Rubens (Belgia). Lisateavet turuinfrastruktuuri nõukogu kohta saab EKP veebilehelt.

Kümnes küsitlus eurodes toimiva korrespondentpanganduse kohta

25. jaanuaril 2017 andis EKP nõukogu loa avaldada küsitlus „Tenth survey on correspondent banking in euro – 2016”. Küsitluse tulemused kinnitavad, et korrespondentpangandus on jätkuvalt tähtis kanal eurodes tehtavate maksetehingute töötlemiseks. Arvestades korrespondentpanganduse teenuste olulisust maksesüsteemide tõrgeteta toimimisel, on eurosüsteem teostanud nende järelevaatamist alates EKP asutamisest. Nõukogu otsustas avaldada nimetatud küsitluse, et suurendada korrespondentpanganduse järelevaatamise läbipaistvust ja jagada küsitluse tulemusi teiste osapooltega. Küsitlus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Väärtpaberiarveldussüsteemide vaheliste uute ühenduste hindamine

2. veebruaril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks kaks uut otseühendust (Euroclear Banki ja LuxCSD vahel ning Clearstream Banking AG-system’i ja LuxCSD vahel) ja ühe uue kaudühenduse (Clearstream Banking AG-Creation’i ja LuxCSD vahel Clearstream Banking S.A. kaudu) kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonidega seotud tagatiste seadmisel. Kõlblike otse- ja kaudühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus likviidsust toetavate meetmete, ennetava rekapitaliseerimise ja muude pangandussektori kiireloomuliste sätete kohta Itaalias

3. veebruaril 2017 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2017/1.

EKP arvamus maksekontode kohta Küprosel

15. veebruaril 2017 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/2.

Statistika

Eurosüsteemi rahandus- ja finantsstatistikaga seotud nõuete eiramist käsitleva raamistiku ajakohastamine

26. jaanuaril 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/5, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta. Rahandus- ja finantsstatistikaga seotud nõuete eiramist käsitlev raamistik aitab tagada, et andmeesitajad järgivad aruandlusnõudeid, ja võimaldab EKP-l vajaduse korral kehtestada sanktsioone nende nõuete eiramise eest. Otsuse muudatused seonduvad statistiliste andmete kogumise alustamisega määruse EKP/2014/48 (rahaturgude statistika kohta) kohaselt alates 1. aprillist 2016 ja nõuete eiramist käsitleva raamistiku täiendamisega rahaloomeasutuste intressimäärade statistika osas. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Üldjuhtimine

Rahapoliitika komitee esimees

31. jaanuaril 2017 nimetas EKP nõukogu majanduse peadirektoraadi peadirektori Frank Smetsi rahapoliitika komitee esimeheks alates 1. veebruarist 2017 kuni 31. detsembrini 2019. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõikidel teistel eurosüsteemi/ Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 14. detsembril 2016.

EKP raamatupidamise aastaaruanne 2016

15. veebruaril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2016. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 16. veebruaril 2017. Raamatupidamise aastaaruande osana avaldati ka 2016. aasta tegevusaruanne.

Pangandusjärelevalve

Avalik konsultatsioon järelevalvealase finantsteabe aruandlust käsitleva EKP määruse muutmise kohta

13. veebruaril 2017 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon järelevalvealase finantsteabe aruandlust käsitleva EKP määruse (finantsaruandluse määrus) muutmise kohta. Avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Kontaktandmed