Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2017

EMBARGO

Embargo până vineri, 17 februarie 2017, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operațiuni de piață

Raport privind utilizarea instrumentelor de politică monetară și a cadrului operațional

La data de 2 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea unui raport privind utilizarea instrumentelor de politică monetară ale Eurosistemului și a cadrului operațional începând cu anul 2012 (The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012). Acest raport, care va fi publicat pe website-ul BCE în seria ECB Occasional Papers, oferă o prezentare exhaustivă a utilizării instrumentelor de politică monetară ale Eurosistemului și a cadrului operațional în perioada cuprinsă între trimestrul III 2012 și trimestrul I 2016. Raportul analizează contextul operațiunilor de piață ale Eurosistemului, cadrul privind contrapartidele și garanțiile, participarea la operațiuni de licitație, apelul la facilitățile permanente, modelele de îndeplinire a cerințelor privind rezervele minime obligatorii, programele de achiziții definitive, precum și impactul implementării politicii monetare a BCE asupra bilanțului Eurosistemului și a condițiilor de lichiditate din zona euro.

Sisteme de plăți

Mandatul și membrii Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 25 ianuarie 2017, Consiliul guvernatorilor a confirmat mandatul Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB), înființat în luna martie 2016 pentru a sprijini Eurosistemul în ceea ce privește operarea și dezvoltarea serviciilor legate de infrastructura pieței ale Eurosistemului, și a aprobat extinderea mandatelor membrilor acestuia de la 1 februarie 2017 la 31 ianuarie 2019. Pentru perioada menționată, Consiliul guvernatorilor a decis următoarele (re)numiri: Marc Bayle de Jessé, director general al DG Infrastructura pieței și plăți din cadrul BCE, în funcția de președinte al MIB; Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugalia) în funcția de președinte adjunct; Stefan Augustin (Austria), Ron Berndsen (Țările de Jos), Marius Jurgilas (Lituania), Jochen Metzger (Germania), Ivan Odonnat (Franța), Carlos Conesa (Spania), Michael Power (Irlanda) și Paolo Marullo Reedtz (Italia) în funcțiile membri din partea băncilor centrale din zona euro; Karsten Biltoft (Danemarca) în funcția de membru din partea unei bănci centrale din afara zonei euro; Johannes Luef și Joel Merere în funcția de consultanți de nivel superior în materie de T2S; și Cornelia Holthausen (BCE) și Marc Rubens (Belgia) în funcțiile de membri fără drept de vot pentru chestiuni legate de serviciile de gestionare a garanțiilor în cadrul Eurosistemului. Informații mai detaliate privind MIB pot fi consultate pe website-ul BCE.

Cel de-al zecelea sondaj privind activitățile de bănci corespondente în euro

La data de 25 ianuarie 2017, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al zecelea sondaj privind activitățile de bănci corespondente în euro – 2016 (Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016). Sondajul confirmă faptul că activitățile de bănci corespondente reprezintă în continuare un canal important de procesare a operațiunilor de plăți în euro. Având în vedere importanța acestora pentru buna funcționare a sistemelor de plăți, serviciile oferite de băncile corespondente au fost incluse în sfera de cuprindere a activității de monitorizare a Eurosistemului încă de la înființarea BCE. Consiliul guvernatorilor a decis să publice sondajul pentru a spori transparența activităților de monitorizare ale Eurosistemului cu privire la activitățile de bănci corespondente și pentru a împărtăși rezultatele acestuia și altor părți interesate. Sondajul va fi disponibil în curând pe website-ul BCE.

Evaluarea de către utilizatori a noilor conexiuni între sistemele de decontare a titlurilor de valoare

La data de 2 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat utilizarea a două noi conexiuni directe (de la Euroclear Bank la LuxCSD și de la Clearstream Banking AG-system la LuxCSD), precum și a unei conexiuni prin intermediar (Clearstream Banking AG-CREATION via Clearstream Banking S.A. la LuxCSD) pentru garantarea operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista completă a conexiunilor directe și prin intermediar eligibile este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la măsuri de sprijin de lichiditate, o recapitalizare preventivă și alte dispoziții urgente pentru sectorul bancar din Italia

La data de 3 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/1, la solicitarea ministrului economiei și finanțelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la conturile de plăți în Cipru

La data de 15 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/2, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Cipru.

Statistică

Actualizarea cadrului Eurosistemului privind nerespectarea cerințelor în materie de statistici monetare și financiare

La data de 26 ianuarie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/5 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică. Cadrul privind nerespectarea cerințelor în materie de statistici monetare și financiare sprijină procesul de asigurare a respectării, de către agenții raportori, a cerințelor de raportare care li se aplică și permite BCE să impună sancțiuni pentru încălcarea cerințelor respective, dacă este necesar. Modificările aduse deciziei se referă la demararea colectării de date statistice începând cu 1 aprilie 2016, în conformitate cu Regulamentul BCE/2014/48 privind statisticile referitoare la piețele monetare, precum și la optimizări ale cadrului privind nerespectarea cerințelor în materie de statistici referitoare la ratele dobânzilor IFM. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE și va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Președintele Comitetului de politică monetară

La data de 31 ianuarie 2017, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Frank Smets, director general al DG Economie, în funcția de președinte al Comitetului de politică monetară, începând cu data de 1 februarie 2017 și până la 31 decembrie 2019, astfel încât data încetării mandatului său să coincidă cu data expirării mandatelor tuturor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), care au fost (re)numiți în funcții de Consiliul guvernatorilor la 14 decembrie 2016.

Conturile anuale 2016 ale BCE

La data de 15 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2016. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă pe această temă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 16 februarie 2017. Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2016 a fost publicat ca parte a Conturilor anuale ale BCE.

Supraveghere bancară

Consultare publică referitoare la modificările aduse Regulamentului BCE privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere

La data de 13 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la modificările aduse Regulamentului BCE privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (Regulamentul „FINREP”). Documentația aferentă acestei consultări publice este disponibilă pe website-ul BCE.

Contacte media