Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada februāris

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2017. gada 17. februārim, plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Pārskats par monetārās politikas instrumentu izmantošanu un darbības regulējumu

Padome 2017. gada 2. februārī atļāva publicēt pārskatu par "Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu izmantošanu un darbības regulējumu kopš 2012. gada". Šis pārskats, kas tiks publicēts ECB interneta vietnē kā ECB speciālais pētījums, sniedz visaptverošu pārskatu par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu izmantošanu un darbības regulējumu no 2012. gada 3. ceturkšņa līdz 2016. gada 1. ceturksnim. Tajā aplūkots Eurosistēmas tirgus operāciju konteksts, darījumu partneru un nodrošinājuma sistēma, dalība izsoles operācijās, pastāvīgo iespēju izmantošana, rezervju prasību izpildes tendences, tiešās iegādes programmas, kā arī ECB monetārās politikas īstenošanas ietekme uz Eurosistēmas bilanci un euro zonas likviditāti.

Maksājumu sistēmas

Tirgus infrastruktūras valdes pilnvaras un locekļi

Padome 2017. gada 25. janvārī apstiprināja Tirgus infrastruktūras valdes pilnvaras, kuru izveidoja 2016. gada martā atbalsta sniegšanai Eurosistēmai tās tirgus infrastruktūras pakalpojumu darbībā un attīstīšanā, un nolēma pagarināt tās locekļu pilnvaras no 2017. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. janvārim. Uz šo periodu Padome nolēma atkārtoti iecelt ECB Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Marku Beilu De Žesē (Marc Bayle de Jessé) par Tirgus infrastruktūras valdes priekšsēdētāju, Mariju Terēzi Da Kostu Kavako Gereiro Valerio (Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério; Portugāle) par priekšsēdētāja vietnieci, Stefanu Augustīnu (Stefan Augustin; Austrija), Ronu Berndsenu (Ron Berndsen; Nīderlande), Mariusu Jurgilu (Marius Jurgilas; Lietuva), Johenu Mecgeru (Jochen Metzger; Vācija), Ivanu Odonā (Ivan Odonnat; Francija), Karlosu Konesu (Carlos Conesa; Spānija), Maiklu Paueru (Michael Power; Īrija) un Paolo Marullo Rēcu (Paolo Marullo Reedtz; Itālija) par euro zonas centrālo banku locekļiem, Karstenu Biltoftu (Karsten Biltoft; Dānija) par ārpus euro zonas esošo valstu centrālo banku locekli, Johanesu Lefu (Johannes Luef) un Žoelu Mererē (Joel Merere) par T2S augsta līmeņa konsultantiem un Kornēliju Holthausenu (Cornelia Holthausen; ECB) un Marku Rubensu (Marc Rubens; Beļģija) par biedriem bez balsstiesībām jautājumos par Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumiem. Sīkāka informācija par Tirgus infrastruktūras valdi atrodama ECB interneta vietnē.

Desmitais apsekojums par korespondentattiecību izmantošanu euro maksājumiem

Padome 2017. gada 25. janvārī atļāva publicēt 2016. gada "Desmito apsekojumu par korespondentattiecību izmantošanu euro maksājumiem". Apsekojums apstiprina, ka korespondentattiecības joprojām ir svarīgs euro maksājumu darījumu apstrādes kanāls. Ņemot vērā korespondentattiecību pakalpojumu nozīmi raitai maksājumu sistēmu darbībai, uz tiem jau kopš ECB dibināšanas brīža attiecināti Eurosistēmas pārraudzības pasākumi. Padome nolēma publicēt apsekojumu, lai vairotu Eurosistēmas pārraudzības pasākumu caurredzamību attiecībā uz korespondentattiecībām un darītu pieejamus tā rezultātus pārējām ieinteresētajām pusēm. Apsekojums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Jauno saikņu starp vērtspapīru norēķinu sistēmām lietotāju novērtējums

Padome 2017. gada 2. februārī apstiprināja divas jaunas tiešās saiknes (no Euroclear Bank uz LuxCSD un no Clearstream Banking AG-system uz LuxCSD) un vienu jaunu daudzpusējo saikni (Clearstream Banking AG-C saikni caur Clearstream Banking S.A. uz LuxCSD), kuras varēs izmantot Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošināšanā. ECB interneta vietnē pieejams pilns visu atbilstošo tiešo un daudzpusējo saikņu saraksts.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par likviditātes atbalsta pasākumiem, rekapitalizāciju piesardzības apsvērumu dēļ un citiem steidzamiem pasākumiem attiecībā uz banku sektoru Itālijā

Padome 2017. gada 3. februārī pieņēma Atzinumu CON/2017/1 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par maksājumu kontiem Kiprā

Padome 2017. gada 15. februārī pieņēma Atzinumu CON/2017/2 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

Aktualizēts Eurosistēmas monetārās un finanšu statistikas neatbilstības regulējums

Padome 2017. gada 26. janvārī pieņēma Lēmumu ECB/2017/5, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu. Monetārās un finanšu statistikas neatbilstības regulējums sekmē procesu, kas nodrošina, ka pārskatu sniedzēji ievēro pārskatu sniegšanas prasības un nepieciešamības gadījumā ļauj ECB piemērot sankcijas par šo prasību neievērošanu. Grozījumi lēmumā attiecas uz statistikas datu vākšanas sākumu saskaņā ar Regulu ECB/2014/48 par naudas tirgu statistiku, sākot ar 2016. gada 1. aprīli, un uzlabojumiem neatbilstības regulējumā attiecībā uz MFI procentu likmju statistiku. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē un tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Korporatīvā pārvaldība

Monetārās politikas komitejas (MPC) priekšsēdētājs

Padome 2017. gada 31. janvārī MPC priekšsēdētāja amatā iecēla Ekonomikas direktorāta ģenerāldirektoru Franku Smetsu (Frank Smets) ar termiņu no 2017. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim atbilstoši visu pārējo Eurosistēmas/Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) komiteju priekšsēdētāju, kurus Padome iecēla vai atkārtoti iecēla amatā 2016. gada 14. decembrī, pilnvaru termiņa beigām.

ECB 2016. gada finanšu pārskati

Padome 2017. gada 15. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2016. finanšu gadu. Finanšu pārskati kopā ar attiecīgo paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2017. gada 16. februārī. Vadības ziņojums par 2016. gadu tika publicēts kā daļa no ECB finanšu pārskatiem.

Banku uzraudzība

Sabiedriskā apspriešana par grozījumiem ECB regulā par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu

Padome 2017. gada 13. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz grozījumiem ECB regulā par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (FINREP Regula). Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija pieejama ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei