Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2017

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse fredag den 17. februar 2017, kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Rapport om anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter og de operationelle rammer

Den 2. februar 2017 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre en rapport med titlen "The use of the Eurosystem's monetary policy instruments and operational framework since 2012". Rapporten, der bliver offentliggjort på ECB's websted som ECB Occasional Paper giver et samlet billede af anvendelsen af Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og de operationelle rammer fra 3. kvartal 2012 til 1. kvartal 2016. Rapporten gennemgår konteksten for Eurosystemets markedsoperationer, rammerne for modparter og belånbarhed, deltagelse i auktioner, anvendelse af stående faciliteter, mønstre for opfyldelse af reservekrav, programmer til direkte opkøb samt effekten af implementeringen af ECB's pengepolitik på Eurosystemets balance og likviditetsforholdene i euroområdet.

Betalingssystemer

Markedsinfrastrukturudvalgets mandat og medlemmer

Den 25. januar 2017 bekræftede Styrelsesrådet Markedsinfrastrukturudvalgets mandat. Markedsinfrastrukturudvalget (Market Infrastructure Board eller MIB) blev nedsat i marts 2016 med det formål at støtte Eurosystemet i driften og udviklingen af markedsinfrastrukturtjenester. Styrelsesrådet godkendte samtidig, at mandatet for udvalgets medlemmer blev forlænget fra 1. februar 2017 til 31. januar 2019. Styrelsesrådet besluttede at (gen)udnævne, for den samme periode, generaldirektør i ECB, Marc Bayle de Jessé, Generaldirektoratet for Markedsinfrastruktur og Betalinger, som formand for Markedsinfrastrukturudvalget, Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugal) som næstformand, Stefan Augustin (Østrig), Ron Berndsen (Holland), Marius Jurgilas (Litauen), Jochen Metzger (Tyskland), Ivan Odonnat (Frankrig), Carlos Conesa (Spanien), Michael Power (Irland) og Paolo Marullo Reedtz (Italien) som repræsentanter for centralbankerne i euroområdet, Karsten Biltoft (Danmark) som repræsentant for centralbankerne uden for euroområdet, Johannes Luef og Joel Merere som T2S-konsulenter på højt plan og Cornelia Holthausen (ECB) og Marc Rubens (Belgien) som medlemmer uden stemmeret i spørgsmål med relation til Eurosystemets forvaltning af sikkerhedsstillelse. Yderligere information om udvalget findes på ECB's websted.

Tiende undersøgelse af korrespondentbankvirksomheden i euro

Den 25. januar 2017 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016". Undersøgelsen bekræfter, at korrespondentbankvirksomhed fortsat er vigtig for behandlingen af betalingstransaktioner i euro. På grund af korrespondentbankydelsernes betydning for betalingssystemernes smidige funktion har de været en del af Eurosystemets overvågningsaktivitet siden etableringen af ECB. Styrelsesrådet har besluttet at offentliggøre undersøgelsen for at gøre Eurosystemets overvågning af korrespondentbankvirksomheden mere gennemsigtig og udveksle resultaterne med andre interessenter. Undersøgelsen vil snart blive offentliggjort på ECB's websted.

Brugervurdering af nye links mellem værdipapirafviklingssystemer

Den 2. februar 2017 godkendte Styrelsesrådet to nye direkte links (fra Euroclear Bank til LuxCSD og fra Clearstream Banking AG-system til LuxCSD) og et nyt indirekte link (Clearstream Banking AG-CREATION via Clearstream Banking S.A. to LuxCSD) til at blive anvendt ved sikkerhedsstillelse i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer. Den samlede fortegnelse over godkendte direkte og indirekte links findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om likviditetsstøtteforanstaltninger, en forebyggende rekapitalisering og andre bestemmelser af hastende karakter for banksektoren i Italien

Den 3. februar 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/1 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om betalingskonti i Cypern

Den 15. februar 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/2 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

Statistik

Opdatering af Eurosystemets rammer for manglende overholdelse af kravene til indberetning af monetær og finansiel statistik

Den 26. januar 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/5 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav. Rammerne for manglende overholdelse af kravene til indberetning af monetær og finansiel statistik understøtter den proces, der skal sikre, at respondenterne overholder indberetningskravene, og gør det muligt for ECB, om nødvendigt, at pålægge sanktioner ved manglende overholdelse af disse krav. Ændringerne i afgørelsen vedrører begyndelsen af indsamlingen af statistiske data i henhold til forordning ECB/2014/48 om pengemarkedsstatistik pr. 1. april 2016 og en styrkelse af rammerne i forbindelse med manglende opfyldelse af indberetningen af MFI-rentestatistik. Afgørelsen findes på ECB's websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Corporate governance

Formand for Den Pengepolitiske Komite (MPC)

Den 31. januar 2017 udnævnte Styrelsesrådet generaldirektør Frank Smets, Generaldirektoratet for Økonomi, som formand for MPC med virkning fra 1. februar 2017 og indtil 31. december 2019. Afslutningen på hans embedsperiode falder dermed sammen med udløbet af embedsperioden for alle øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komiteer, der blev (gen)udnævnt af Styrelsesrådet 14. december 2016.

ECB's årsregnskab 2016

Den 15. februar 2017 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet er sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted 16. februar 2017. Ledelsesberetningen om året 2016 er offentliggjort som en del af ECB's årsregnskab.

Banktilsyn

Offentlig høring om ændringer af ECB's forordning om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed

Den 13. februar 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om ændringer af ECB's forordning om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed ("FINREP"-forordningen). Høringsdokumenterne er offentliggjort på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser