Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2017

EMBARGO

Embargo do godz. 15.00 CET w piątek 17 lutego 2017

Operacje rynkowe

Raport o wykorzystaniu instrumentów polityki pieniężnej i ram operacyjnych

2 lutego 2017 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012 (Wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej i ram operacyjnych Eurosystemu od 2012 roku). Raport ten stanowi kompleksowy przegląd wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu i jego ram operacyjnych od III kw. 2012 do I kw. 2016. Zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC w ramach Occasional Paper Series. W raporcie omówiono następujące zagadnienia: kontekst operacji rynkowych Eurosystemu, zasady ramowe dotyczące kwalifikowania kontrahentów i zabezpieczeń, udział w operacjach przetargowych, wykorzystanie operacji kredytowo-depozytowych, tendencje w zakresie rezerwy obowiązkowej, programy bezpośredniego skupu aktywów oraz wpływ realizacji polityki pieniężnej EBC na bilans Eurosystemu i sytuację płynnościową w strefie euro.

Systemy płatności

Mandat i skład Rady ds. Infrastruktury Rynku

25 stycznia 2017 Rada Prezesów potwierdziła mandat Rady ds. Infrastruktury Rynku (Market Infrastructure Board, MIB), utworzonej w marcu 2016 z zadaniem wspierania Eurosystemu w świadczeniu i rozwijaniu usług związanych z infrastrukturą rynkową, oraz potwierdziła przedłużenie kadencji członków od 1 lutego 2017 do 31 stycznia 2019. Na ten okres decyzją Rady Prezesów zostały nowo lub ponownie mianowane następujące osoby: Marc Bayle de Jessé (Dyrektor Generalny ds. Infrastruktury Rynku i Płatności EBC) – przewodniczący; Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugalia) – wiceprzewodnicząca; Stefan Augustin (Austria), Ron Berndsen (Holandia), Marius Jurgilas (Litwa), Jochen Metzger (Niemcy), Ivan Odonnat (Francja), Carlos Conesa (Hiszpania), Michael Power (Irlandia) i Paolo Marullo Reedtz (Włochy) – przedstawiciele banków centralnych ze strefy euro; Karsten Biltoft (Dania) – przedstawiciel banku centralnego spoza strefy euro; Johannes Luef i Joel Merere – konsultanci wysokiego szczebla do spraw T2S; Cornelia Holthausen (EBC) i Marc Rubens (Belgia) – członkowie do spraw usług zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie, bez prawa głosu. Więcej szczegółowych informacji o Radzie ds. Infrastruktury Rynku można znaleźć w serwisie internetowym EBC.

Dziesiąte badanie dotyczące bankowości korespondenckiej w euro

25 stycznia 2017 Rada Prezesów zatwierdziła publikację dokumentu Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016 – dziesiątego badania dotyczącego bankowości korespondencyjnej w euro za rok 2016. Wyniki badania potwierdzają, że bankowość korespondencka nadal jest istotnym kanałem przetwarzania transakcji płatniczych w euro. Ze względu na znaczenie tych transakcji dla sprawnego funkcjonowania systemów płatności usługi bankowości korespondenckiej od początku istnienia EBC były objęte nadzorem Eurosystemu. Rada Prezesów postanowiła opublikować powyższe badanie, aby zwiększyć przejrzystość działań nadzorczych Eurosystemu w tej dziedzinie oraz udostępnić uzyskane wyniki innym zainteresowanym. Dokument ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Ocena użytkowa nowych połączeń między systemami rozrachunku papierów wartościowych

2 lutego 2017 Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu dwa nowe połączenia bezpośrednie (od Euroclear Bank do LuxCSD i od Clearstream Banking AG-system do LuxCSD) oraz jedno nowe połączenie pośrednie (od Clearstream Banking AG-CREATION przez Clearstream Banking S.A. do LuxCSD). Wykaz wszystkich kwalifikowanych połączeń bezpośrednich i pośrednich jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie środków wsparcia płynnościowego, zapobiegawczego dokapitalizowania oraz innych pilnych rozwiązań dla sektora bankowego we Włoszech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/1 w dniu 3 lutego 2017 na wniosek włoskiego ministra gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie rachunków płatniczych na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/2 w dniu 15 lutego 2017 na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Zmiana ramowych zasad Eurosystemu dotyczących nieprzestrzegania wymogów w zakresie statystyki monetarnej i finansowej

26 stycznia 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/5 zmieniającą decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej. Ramowe zasady dotyczące nieprzestrzegania wymogów w zakresie statystyki monetarnej i finansowej są podstawą do egzekwowanie obowiązków sprawozdawczych od podmiotów sprawozdających oraz umożliwiają EBC nakładanie sankcji w razie niespełnienia wymogów. Zmiany w decyzji EBC/2010/10 wiążą się z rozpoczęciem z dniem 1 kwietnia 2016 zbierania danych statystycznych na podstawie rozporządzenia EBC/2014/48 w sprawie statystyki rynków pieniężnych oraz uzupełnieniem zasad ramowych dotyczących nieprzestrzegania wymogów w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe. Decyzja jest dostępna w serwisie internetowym EBC i zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Pieniężnej (MPC)

31 stycznia 2017 Rada Prezesów powołała Franka Smetsa, dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomii, na stanowisko przewodniczącego MPC. Jego kadencja rozpoczęła się 1 lutego 2017, a zakończy 31 grudnia 2019, czyli wraz z upływem kadencji przewodniczących wszystkich pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC, którzy zostali nowo lub ponownie powołani przez Radę Prezesów 14 grudnia 2016.

Roczny raport finansowy EBC za rok 2016

15 lutego 2017 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2016. Roczny raport finansowy wraz z komunikatem prasowym został opublikowany na stronie internetowej EBC 16 lutego 2017. Raport obejmuje także sprawozdanie z działalności EBC za rok 2016.

Nadzór bankowy

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rozporządzenia EBC w sprawie przekazywania nadzorczych informacji finansowych

13 lutego 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rozporządzenia EBC w sprawie przekazywania nadzorczych informacji finansowych (rozporządzenie FINREP). Dokumentacja dotycząca konsultacji jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami