Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2017

EMBARGO

Julkaisuvapaa perjantaina 17.2.2017 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Raportti rahapolitiikan välineistöstä ja ohjausjärjestelmästä

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.2.2017 julkaistavaksi raportin ”The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012”. EKP:n verkkosivuilla Occasional Paper ‑sarjassa julkaistavassa raportissa käydään kattavasti läpi eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmän ja välineistön käyttöä vuoden 2012 kolmannen ja vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen välisenä aikana. Siinä arvioidaan eurojärjestelmän markkinaoperaatioiden toteutusjärjestelyjä, vastapuolisääntöjä ja vakuushallintaa, huutokauppaoperaatioihin osallistumista, maksuvalmiusjärjestelmän käyttöä, varantovelvoitteiden täyttämistä, rahapoliittisia osto-ohjelmia sekä EKP:n rahapolitiikan toteutuksen vaikutusta eurojärjestelmän taseeseen ja euroalueen likviditeettitilanteeseen.

Maksujärjestelmät

Markkinainfrastruktuurilautakunnan mandaatti ja jäsenet

EKP:n neuvosto vahvisti 25.1.2017 markkinainfrastruktuurilautakunnan mandaatin. Maaliskuussa 2016 perustetun lautakunnan tehtävänä on tukea eurojärjestelmän markkinainfrastruktuuripalvelujen toimintaa ja kehittämistä. EKP:n neuvosto myös jatkoi lautakunnan jäsenten toimikautta ja nimitti sen jäsenet (uudelleen) ajaksi 1.2.2017–31.1.2019. Puheenjohtajana toimii EKP:n markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston johtaja Marc Bayle de Jessé, varapuheenjohtajana Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugali) ja euroalueen keskuspankkien edustajina Stefan Augustin (Itävalta), Ron Berndsen (Alankomaat), Marius Jurgilas (Liettua), Jochen Metzger (Saksa), Ivan Odonnat (Ranska), Carlos Conesa (Espanja), Michael Power (Irlanti) ja Paolo Marullo Reedtz (Italia). Karsten Biltoft (Tanska) on lautakunnassa euroalueen ulkopuolisen keskuspankin edustajana ja Johannes Luef ja Joel Merere korkean tason T2S-asiantuntijoina, ja Cornelia Holthausen (EKP) ja Marc Rubens (Belgia) osallistuvat lautakuntaan äänioikeudettomina jäseninä eurojärjestelmän vakuushallintapalveluihin liittyviä asioita käsiteltäessä. Markkinainfrastruktuurilautakunnasta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla.

Selvitys kirjeenvaihtajatoiminnasta euromääräisten maksujen käsittelyssä

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.1.2017 julkaistavaksi kymmenennen selvityksen kirjeenvaihtajapankkitoiminnasta euromääräisten maksujen käsittelyssä (”Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016”). Selvityksen perusteella kirjeenvaihtajapankkipalvelut ovat edelleen tärkeä euromääräisten maksujen käsittelyväylä. Palvelut ovat kuuluneet eurojärjestelmän yleisvalvonnan piiriin EKP:n perustamisesta lähtien, sillä niillä on suuri merkitys maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta. EKP:n neuvosto päätti julkaista selvityksen, jotta eurojärjestelmän harjoittamasta kirjeenvaihtajapankkipalvelujen yleisvalvonnasta olisi saatavilla kattavammin tietoa ja jotta kaikki sidosryhmät voisivat tutustua selvityksen tuloksiin. Selvitys julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset uudet linkit

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.2.2017 suorat linkit Euroclear Bankista LuxCSD:hen ja Clearstream Banking AG-systemistä LuxCSD:hen käytettäviksi vakuuksien toimittamisessa eurojärjestelmän luotto-operaatioita varten. Lisäksi se hyväksyi ketjutetun linkin Clearstream Banking AG-Creationista Clearstream Banking S.A.:n kautta LuxCSD:hen. EKP:n verkkosivuilla on luettelo kaikista hyväksyttävistä linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksuvalmiustukitoimenpiteistä, pääomapohjan vahvistamisesta varotoimenpiteenä sekä muista pankkisektoria koskevista kiireellisistä toimenpiteistä Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 3.2.2017 Italian talous- ja valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2017/1.

EKP:n lausunto maksutileistä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 15.2.2017 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/2.

Tilastot

Muutoksia raha- ja rahoitustilastoja koskevien tiedonantovaatimusten rikkomiseen sovellettaviin sääntöihin

EKP:n neuvosto antoi 26.1.2017 päätöksen EKP/2017/5. Sillä muutetaan tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä annettua päätöstä EKP/2010/10, johon kirjattujen sääntöjen avulla EKP voi helpommin varmistaa, että raha- ja rahoitustilastoja koskevia tiedonantovaatimuksia noudatetaan, sekä määrätä tarvittaessa seuraamuksia vaatimusten rikkomisesta. Päätökseen tehdyt muutokset liittyvät rahamarkkinatilastoja koskevaan tiedonkeruuseen, joka aloitettiin asetuksen EKP/2014/48 nojalla 1.4.2016. Niillä myös tehostetaan menettelyjä, joita sovelletaan rahalaitosten korkotilastoihin liittyvien tiedonantovaatimusten rikkomistapauksissa. Muutospäätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Hallinto ja valvonta

Rahapolitiikan komitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 31.1.2017 rahapolitiikan komitean puheenjohtajaksi EKP:n kansantalouden pääosaston johtajan Frank Smetsin. Toimikausi komitean puheenjohtajana alkoi 1.1.2017, ja se päättyy 31.12.2019 eli samaan aikaan kuin niiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) 14.12.2016.

EKP:n tilinpäätös 2016

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.2.2017 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 16.2.2017. EKP:n tilinpäätöksen yhteydessä julkaistiin myös johdon raportti vuodelta 2016.

Pankkivalvonta

Julkinen kuuleminen valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto jätti 13.2.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annettuun EKP:n asetukseen kaavailluista muutoksista. Kuulemisasiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt