European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2017

EMBARGO

Nezverejňovať do 15.00 hod. SEČ v piatok 17. februára 2017

Operácie na trhu

Správa o používaní menovopolitických nástrojov a operačného rámca

Dňa 2. februára 2017 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o používaní menovopolitických nástrojov a operačného rámca Eurosystému od roku 2012 (The use of the Eurosystem's monetary policy instruments and operational framework since 2012). Správa, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke ECB v rámci série ECB Occassional Papers, obsahuje ucelený prehľad používania menovopolitických nástrojov a operačného rámca Eurosystému od tretieho štvrťroka 2012 do prvého štvrťroka 2016. Zaoberá sa otázkami kontextu trhových operácií Eurosystému, rámca zmluvných strán a kolaterálového rámca, účasti na tendrových operáciách, využívania automatických operácií, plnenia povinných minimálnych rezerv, programov priamych nákupov, ako aj vplyvu realizácie menovej politiky ECB na súvahu Eurosystému a stav likvidity v eurozóne.

Platobné systémy

Mandát a zloženie Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 25. januára 2017 Rada guvernérov potvrdila mandát Rady pre trhovú infraštruktúru (Market Infrastructure Board – MIB), ktorá bola založená v marci 2016 na podporu Eurosystému pri poskytovaní a vývoji služieb Eurosystému v oblasti trhovej infraštruktúry, a zároveň schválila predĺženie funkčného obdobia jej členov od 1. februára 2017 do 31. januára 2019. Na uvedené obdobie boli na základe rozhodnutia Rady guvernérov do funkcie vymenované, resp. opätovne vymenované nasledujúce osoby: Marc Bayle de Jessé, generálny riaditeľ ECB pre infraštruktúru trhu a platobný styk, ako predseda MIB; Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valériová (Portugalsko) ako podpredsedníčka; Stefan Augustin (Rakúsko), Ron Berndsen (Holandsko), Marius Jurgilas (Litva), Jochen Metzger (Nemecko), Ivan Odonnat (Francúzsko), Carlos Conesa (Španielsko), Michael Power (Írsko) a Paolo Marullo Reedtz (Taliansko) ako predstavitelia centrálnych bánk krajín eurozóny; Karsten Biltoft (Dánsko) ako predstaviteľ centrálnej banky mimo eurozóny; Johannes Luef a Joel Merere ako poradcovia pre systém TS2; a Cornelia Holthausenová (ECB) a Marc Rubens (Belgicko) ako členovia bez hlasovacieho práva zaoberajúci sa otázkami súvisiacimi so službami Eurosystému v oblasti správy kolaterálu. Podrobnejšie informácie o MIB sa nachádzajú na internetovej stránke ECB.

Desiaty prieskum o korešpondenčnom bankovníctve v eurách

Dňa 25. januára 2017 Rada guvernérov schválila zverejnenie desiateho prieskumu o korešpondenčnom bankovníctve v eurách (Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016). Prieskum potvrdzuje, že korešpondenčné bankovníctvo je aj naďalej dôležitým kanálom spracovania platobných transakcií v eurách. Služby korešpondenčného bankovníctva sú vzhľadom na svoj význam pre plynulé fungovanie platobných systémov predmetom dohľadu Eurosystému už od založenia ECB. Rada guvernérov sa rozhodla prieskum zverejniť v záujme zvýšenia transparentnosti činnosti Eurosystému v oblasti dohľadu nad korešpondenčným bankovníctvom a sprístupnenia jeho výsledkov ďalším zainteresovaným stranám. Prieskum bude onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Používateľské hodnotenie nových prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Dňa 2. februára 2017 Rada guvernérov schválila dve nové priame prepojenia (medzi Euroclear Bank a LuxCSD a medzi Clearstream Banking AG-system a LuxCSD) a jedno nové nepriame prepojenie (medzi Clearstream Banking AG-CREATION a LuxCSD prostredníctvom Clearstream Banking S.A.), ktoré sa majú používať na kolateralizáciu úverových operácií Eurosystému. Zoznam všetkých akceptovateľných priamych a nepriamych prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/1 dňa 3. februára 2017 na žiadosť talianskeho ministra hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB o platobných účtoch na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/2 dňa 15. februára 2017 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Štatistika

Aktualizácia rámca Eurosystému týkajúceho sa nedodržiavania požiadaviek na štatistické vykazovanie

Dňa 26. januára 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/5, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie. Rámec týkajúci sa nedodržiavania požiadaviek na vykazovanie menovej a finančnej štatistiky pomáha zaistiť plnenie vykazovacích povinností zo strany vykazujúcich subjektov a zároveň v prípade ich nedodržania ECB umožňuje ukladať sankcie. Zmeny tohto rozhodnutia súvisia so začiatkom zberu štatistických údajov podľa nariadenia ECB/2014/48 o štatistike peňažných trhov od 1. apríla 2016 a zároveň zdokonaľujú rámec týkajúci sa nedodržiavania vykazovacích povinností v prípade úrokovej štatistiky peňažných finančných inštitúcií (MIR). Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB a bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Správa a riadenie

Predseda Výboru pre menovú politiku (Monetary Policy Committee – MPC)

Dňa 31. januára 2017 Rada guvernérov vymenovala generálneho riaditeľa pre ekonomiku ECB Franka Smetsa za predsedu MPC s účinnosťou od 1. februára 2017 do 31. decembra 2019, pričom jeho funkčné obdobie sa končí zároveň s funkčným obdobím predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/Európskeho systému centrálnych bánk, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala 14. decembra 2016.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2016

Dňa 15. februára 2017 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2016. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 16. februára 2017 na internetovej stránke ECB. Ako súčasť ročnej účtovnej závierky ECB bola zverejnená aj správa o činnosti za rok 2016.

Bankový dohľad

Verejná konzultácia o zmenách nariadenia ECB o vykazovaní finančných informácií v oblasti dohľadu

Dňa 13. februára 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o zmenách nariadenia ECB o vykazovaní finančných informácií v oblasti dohľadu (nariadenia FINREP). Dokumentácia, ktorá je predmetom verejnej konzultácie, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá