Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. vasario mėn.

EMBARGO

Draudimas skelbti iki 2017 m. vasario 17 d., penktadienio, 15:00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Pinigų politikos priemonių ir operacinės sistemos naudojimo ataskaita

2017 m. vasario 2 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti ataskaitą „Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir operacinės sistemos naudojimas nuo 2012 m.“ (angl. „The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012“). Šioje ataskaitoje – ji bus paskelbta ECB interneto svetainėje kaip ECB nereguliarusis straipsnis – išsamiai apžvelgiamas Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir operacinės sistemos naudojimas nuo 2012 m. trečiojo ketvirčio iki 2016 m. pirmojo ketvirčio. Joje aprašomas Eurosistemos rinkos operacijų kontekstas, sandorio šalies ir įkaito sistema, dalyvavimo konkurse ir naudojimosi nuolatinėmis galimybėmis tvarka, privalomųjų atsargų reikalavimo įvykdymo variantai, vienakrypčių pirkimų programos, taip pat ECB pinigų politikos įgyvendinimo poveikis Eurosistemos balansui ir euro zonos likvidumo sąlygoms.

Mokėjimo sistemos

Rinkos infrastruktūros valdybos įgaliojimai ir narystė joje

2017 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba patvirtino Rinkos infrastruktūros valdybos įgaliojimus. Ši Valdyba įkurta 2016 m. kovo mėn., kad teiktų pagalbą Eurosistemai kuriant ir plėtojant Eurosistemos rinkos infrastruktūros paslaugas. Valdančioji taryba taip pat patvirtino šios Valdybos narių kadencijos pratęsimą nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. Minėtam laikotarpiui Valdančioji taryba nusprendė (dar vienai) kadencijai skirti ECB Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato vadovą Marc Bayle de Jessé Rinkos infrastruktūros valdybos pirmininku, Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugalija) pirmininko pavaduotoja, Stefan Augustin (Austrija), Ron Berndsen (Nyderlandai), Marių Jurgilą (Lietuva), Jochen Metzger (Vokietija), Ivan Odonnat (Prancūzija), Carlos Conesa (Ispanija), Michael Power (Airija) ir Paolo Marullo Reedtz (Italija) valdybos nariais iš euro zonos centrinių bankų; Karsten Biltoft (Danija) valdybos nariu iš ne euro zonos centrinio banko; Johannes Luef ir Joel Merere aukšto lygio konsultantais T2S klausimais ir Cornelia Holthausen (ECB) bei Marc Rubens (Belgija) balsavimo teisės neturinčiais nariais klausimams, susijusiems su Eurosistemos įkaito valdymo paslaugomis. Daugiau informacijos apie Rinkos infrastruktūros valdybą pateikta ECB interneto svetainėje.

Dešimta apklausa apie korespondentinę bankininkystę eurais

2017 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Dešimtoji apklausa apie korespondentinę bankininkystę eurais – 2016 m.“ (angl. „Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016“). Apklausos rezultatai patvirtina, kad korespondentinė bankininkystė tebėra svarbus kanalas vykdant mokėjimo operacijas eurais. Atsižvelgiant į korespondentinės bankininkystės paslaugų svarbą užtikrinant sklandų mokėjimo sistemų veikimą, šios paslaugos patenka į Eurosistemos vykdomos priežiūros sritį nuo ECB įsteigimo. Valdančioji taryba nusprendė paskelbti apklausos rezultatus siekdama padidinti Eurosistemos vykdomos korespondentinės bankininkystės priežiūros skaidrumą ir pasidalyti apklausos rezultatais su kitais suinteresuotaisiais subjektais. Apklausa netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Naujos jungtys tarp vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų – naudotojų vertinimas

2017 m. vasario 2 d. Valdančioji taryba patvirtino dvi naujas tiesiogines jungtis (iš Euroclear Bank į LuxCSD ir iš Clearstream Banking AG-system į LuxCSD) ir vieną naują daugiašalę jungtį (iš Clearstream Banking AG-CREATION per Clearstream Banking S.A. į LuxCSD) kaip tinkamas naudoti teikiant įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms. Išsamus tinkamų tiesioginių ir daugiašalių jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui Italijoje

2017 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/1 Italijos ekonomikos ir finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų Kipre

2017 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/2 Kipro finansų ministerijos prašymu.

Statistika

Atnaujinta pinigų ir finansų statistikos reikalavimų nevykdymo atvejais Eurosistemos taikoma tvarka

2017 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/5, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo. Tvarka, taikoma pinigų ir finansų statistikos reikalavimų nevykdymo atveju, padeda užtikrinti, kad atskaitingieji agentai vykdytų jiems nustatytus atskaitomybės reikalavimus. Pagal ją ECB, jeigu reikia, gali taikyti sankcijas už šių reikalavimų nesilaikymą. Sprendimo pakeitimai susiję su statistinių duomenų rinkimo pagal Reglamentą ECB/2014/48 dėl pinigų rinkos statistikos pradžia 2016 m. balandžio 1 d. ir tvarkos, taikomos, kai nesilaikoma su PFĮ palūkanų normų statistika susijusių reikalavimų, pagerinimu. Sprendimas jau paskelbtas ECB interneto svetainėje, o vėliau bus paskelbtas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB valdymas

Pinigų politikos komiteto (angl. MPC) pirmininkas

2017 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba paskyrė Ekonomikos generalinio direktorato vadovą Frank Smets MPC pirmininku kadencijai nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., kad jo kadencijos pabaiga sutaptų su visų kitų Eurosistemos ir (arba) Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) komitetų pirmininkų, kuriuos 2016 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba (iš naujo) skyrė eiti pareigas, kadencijų pabaiga.

ECB 2016 metų finansinės ataskaitos

2017 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2016 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės finansinės ataskaitos ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2017 m. vasario 16 d. Kartu su ECB metinėmis finansinėmis ataskaitomis paskelbta ir 2016 m. vadovybės ataskaita.

Bankų priežiūra

Viešos konsultacijos dėl ECB reglamento dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo dalinio pakeitimo

Iki 2017 m. vasario 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl ECB reglamento dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo dalinio pakeitimo. Viešoms konsultacijoms pateikti dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai