Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2017

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 15.00 SEČ v pátek 17. února 2017

Tržní operace

Zpráva o používání měnověpolitických nástrojů a provozního rámce

Rada guvernérů schválila 2. února 2017 zveřejnění zprávy „The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012“. Tato zpráva, která bude zveřejněna na internetových stránkách ECB jako publikace ECB Occasional Paper, poskytuje komplexní přehled používání měnověpolitických nástrojů a provozního rámce Eurosystému od třetího čtvrtletí roku 2012 do prvního čtvrtletí roku 2016. Zabývá se souvislostmi tržních operací Eurosystému, rámcem protistran a zajištění, účastí v nabídkových řízeních, využíváním stálých facilit, vývojem plnění rezerv, programy přímých nákupů a dopadem provádění měnové politiky ECB na rozvahu Eurosystému a podmínky likvidity v eurozóně.

Platební systémy

Mandát Rady pro tržní infrastrukturu a členství v ní

Rada guvernérů potvrdila 25. ledna 2017 mandát Rady pro tržní infrastrukturu (MIB), zřízené v březnu 2016 na podporu Eurosystému při provozování a rozvoji jeho služeb v oblasti tržní infrastruktury, a schválila prodloužení mandátu členů rady od 1. února 2017 do 31. ledna 2019. Na uvedené období se Rada guvernérů rozhodla (opětovně) jmenovat Marka Bayleho de Jessého, generálního ředitele ECB pro tržní infrastrukturu a platební styk, jako předsedu Rady pro tržní infrastrukturu, Marii Terezu da Costa Cavaco Guerreiro Valériovou (Portugalsko) jako místopředsedkyni, Stefana Augustina (Rakousko), Rona Berndsena (Nizozemsko), Maria Jurgilase (Litva), Jochena Metzgera (Německo), Ivana Odonnata (Francie), Carlose Conesu (Španělsko), Michaela Powera (Irsko) a Paola Marulla Reedtze (Itálie) jako členy z centrálních bank zemí eurozóny, Karstena Biltofta (Dánsko) jako člena centrální banky země mimo eurozónu, Johannese Luefa a Joela Merereho jako poradce na vysoké úrovni pro T2S a Cornelii Holthausenovou (ECB) a Marka Rubense (Belgie) jako nehlasující členy pro záležitosti spojené se službami Eurosystému v oblasti řízení zajištění. Podrobnější informace o Radě pro tržní infrastrukturu jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Desáté výběrové šetření o korespondentském bankovnictví v eurech

Rada guvernérů schválila 25. ledna 2017 zveřejnění výběrového šetření „Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016“. Výběrové šetření potvrzuje, že korespondentské bankovnictví zůstává důležitým kanálem zpracování platebních transakcí v eurech. Vzhledem k jejich významu pro hladké fungování platebních systémů se služby korespondentského bankovnictví nacházejí od založení ECB v rámci činnosti dohledu Eurosystému. Rada guvernérů rozhodla výběrové šetření zveřejnit v zájmu zvýšení transparentnosti činnosti dohledu Eurosystému v oblasti korespondentského bankovnictví a sdílení výsledků s ostatními zúčastněnými stranami. Výběrové šetření bude brzy k dispozici na internetových stránkách ECB.

Uživatelské posouzení nových spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry

Rada guvernérů schválila 2. února 2017 dvě nová přímá spojení (z Euroclear Bank do LuxCSD a z Clearstream Banking AG-system do LuxCSD) a jedno nové zprostředkované spojení (z Clearstream Banking AG-CREATION přes Clearstream Banking S.A. do LuxCSD) pro účely zajištění úvěrových operací Eurosystému. Úplný seznam způsobilých přímých a zprostředkovaných spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru v Itálii

Rada guvernérů přijala 3. února 2017 stanovisko CON/2017/1 na žádost italského ministra hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k platebním účtům na Kypru

Rada guvernérů přijala 15. února 2017 stanovisko CON/2017/2 na žádost kyperského ministerstva financí.

Statistika

Aktualizace rámce Eurosystému, který se týká neplnění povinností pro měnovou a finanční statistiku

Rada guvernérů přijala 26. ledna 2017 rozhodnutí ECB/2017/5, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti. Rámec, který se týká neplnění povinností pro měnovou a finanční statistiku, podporuje proces, jenž má zajistit, aby zpravodajské jednotky plnily svou zpravodajskou povinnost, a umožňuje ECB ukládat v případě potřeby sankce za porušení této povinnosti. Změny rozhodnutí se týkají zahájení shromažďování statistických údajů na základě nařízení ECB/2014/48 o statistice peněžních trhů od 1. dubna 2016 a vylepšení rámce, jenž se týká neplnění povinností v souvislosti se statistikou úrokových sazeb měnových finančních institucí. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB a bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Správa a řízení

Předseda Výboru pro měnovou politiku

Rada guvernérů jmenovala 31. ledna 2017 Franka Smetse, generálního ředitele pro ekonomii, do funkce předsedy Výboru pro měnovou politiku s účinností od 1. února 2017 do 31. prosince 2019, aby se konec jeho funkčního období shodoval se skončením funkčního období předsedů všech ostatních výborů Eurosystému / Evropského systému centrálních bank (ESCB), které Rada guvernérů (opětovně) jmenovala 14. prosince 2016.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2016

Rada guvernérů schválila 15. února 2017 auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2016. Roční účetní závěrka a příslušná tisková zpráva byly 16. února 2017 zveřejněny na internetových stránkách ECB. Zpráva o činnosti za rok 2016 byla zveřejněna jako součást roční účetní závěrky ECB.

Bankovní dohled

Veřejná konzultace o změnách nařízení ECB o vykazování finančních informací v oblasti dohledu

Rada guvernérů nevznesla 13. února 2017 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o změnách nařízení ECB o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (nařízení FINREP). Dokumentace související s touto veřejnou konzultací je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média