Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2017

EMBARGO

Prepoved objave do 15.00 po srednjeevropskem času v petek, 17. februarja 2017

Tržne operacije

Poročilo o uporabi instrumentov denarne politike in operativnega okvira

Svet ECB je 2. februarja 2017 odobril objavo poročila z naslovom »The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012«. Poročilo, ki bo objavljeno na spletnem mestu ECB kot občasni zvezek ECB (ECB Occasional Papers), celovito predstavlja uporabo instrumentov denarne politike Eurosistema in operativnega okvira za izvajanje denarne politike od tretjega četrtletja 2012 do prvega četrtletja 2016. Obravnava kontekst tržnih operacij Eurosistema, okvir za nasprotne stranke in sistem zavarovanja terjatev, sodelovanje v avkcijah, uporabo odprtih ponudb, vzorce izpolnjevanja obveznih rezerv, programe dokončnih nakupov in vpliv izvajanja denarne politike ECB na bilanco stanja Eurosistema in likvidnostne razmere v euroobmočju.

Plačilni sistemi

Mandat in članstvo v Odboru za tržne infrastrukture

Svet ECB je 25. januarja 2017 potrdil mandat Odbora za tržne infrastrukture (Market Infrastructure Board, MIB), ki je bil ustanovljen marca 2016 v podporo Eurosistemu pri izvajanju in razvoju Eurosistemovih storitev na področju tržnih infrastruktur. Svet je poleg tega potrdil podaljšanje mandata članov odbora od 1. februarja 2017 do 31. januarja 2019. Za to obdobje so bili (ponovno) imenovani naslednji člani: Marc Bayle de Jessé, vodja generalnega direktorata ECB Tržna infrastruktura in plačila, kot predsednik odbora; Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugalska) kot namestnica predsednika odbora; Stefan Augustin (Avstrija), Ron Berndsen (Nizozemska), Marius Jurgilas (Litva), Jochen Metzger (Nemčija), Ivan Odonnat (Francija), Carlos Conesa (Španija), Michael Power (Irska) in Paolo Marullo Reedtz (Italija) kot člani iz centralnih bank euroobmočja; Karsten Biltoft (Danska) kot član iz centralne banke zunaj euroobmočja; Johannes Luef in Joel Merere kot visoka svetovalca za T2S; Cornelia Holthausen (ECB) in Marc Rubens (Belgija) kot člana brez glasovalne pravice za vprašanja v zvezi s storitvami upravljanja zavarovanja v Eurosistemu. Podrobnejše informacije o odboru so na voljo na spletnem mestu ECB.

Deseta anketa o korespondenčnem bančništvu v eurih

Svet ECB je 25. januarja 2017 odobril objavo desete ankete o korespondenčnem bančništvu v eurih, izvedene leta 2016 (Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016). Anketa je potrdila, da korespondenčno bančništvo ostaja pomemben kanal za obdelavo plačilnih transakcij v eurih. Zaradi njihovega pomena za nemoteno delovanje plačilnih sistemov so storitve korespondenčnega bančništva zajete v Eurosistemovih dejavnostih pregleda nad delovanjem sistemov že vse od ustanovitve ECB. Svet ECB je sklenil objaviti anketo, da bi izboljšal transparentnost Eurosistemovih dejavnosti pregleda na področju korespondenčnega bančništva in predstavil rezultate ankete drugim deležnikom. Anketa bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Uporabniška ocena novih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev

Svet ECB je 2. februarja 2017 odobril dve novi neposredni povezavi (od Euroclear Bank do LuxCSD in od Clearstream Banking AG-system do LuxCSD) ter eno novo relejsko povezavo (od Clearstream Banking AG-CREATION prek Clearstream Banking S.A. do LuxCSD), ki se bodo uporabljale za zavarovanje terjatev v kreditnih operacijah Eurosistema. Seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ukrepih likvidnostne podpore, previdnostni dokapitalizaciji in drugih nujnih določbah za bančni sektor v Italiji

Svet ECB je 3. februarja 2017 Mnenje CON/2017/1 sprejel na zahtevo italijanskega ministra za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o plačilnih računih na Cipru

Svet ECB je 15. februarja 2017 Mnenje CON/2017/2 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Statistika

Posodobitev Eurosistemovega okvira o neizpolnjevanja zahtev za denarno in finančno statistiko

Svet ECB je 26. januarja 2017 sprejel Sklep ECB/2017/5 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje. Okvir o neizpolnjevanja zahtev za denarno in finančno statistiko podpira proces, s katerim se zagotavlja, da poročevalske enote izpolnjujejo zahteve, in omogoča ECB, da po potrebi naloži sankcije za kršitve teh zahtev. Spremembe sklepa se nanašajo na začetek zbiranja statističnih podatkov po Uredbi ECB/2014/48 o statistiki denarnih trgov na dan 1. aprila 2016 in na razširitev okvira neizpolnjevanja za statistiko obrestnih mer denarnih finančnih institucij. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB in bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Predsednik Odbora za denarno politiko

Svet ECB je 31. januarja 2017 imenoval Franka Smetsa, vodjo generalnega direktorata ECB Ekonomske analize, za predsednika Odbora za denarno politiko (MPC) od 1. februarja 2017 do 31. decembra 2019, tako da bo njegov mandat potekel hkrati z mandati vseh ostalih predsednikov odborov Eurosistema/Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), ki jih je Svet ECB (ponovno) imenoval 14. decembra 2016.

Letni računovodski izkazi ECB 2016

Svet ECB je 15. februarja 2017 odobril revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2016. Izkazi so bili skupaj s sporočilom za javnost 16. februarja 2017 objavljeni na spletnem mestu ECB. Poslovno poročilo za leto 2016 je bilo objavljeno kot del letnih računovodskih izkazov ECB.

Bančni nadzor

Javno posvetovanje o spremembah uredbe ECB o poročanju nadzorniških finančnih informacij

Svet ECB 13. februarja 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o spremembah uredbe ECB o poročanju nadzorniških finančnih informacij (uredba »FINREP«). Dokumenti, ki so povezani z javnim posvetovanjem, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Stiki za medije