Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2013 г.

Икономически, парични и финансови условия

Отговор на ЕЦБ на споразумението относно програмата на Кипър за макроикономически корекции

На 25 март 2013 г. Управителният съвет отбеляза споразумението, постигнато от Еврогрупата и властите на Кипър, което очертава необходимите основни елементи на програмата на ЕС/МВФ за корекции в Кипър. Управителният съвет взе решение да не се противопостави на искането на централната банка на Кипър за предоставяне на спешна ликвидна помощ, в съответствие с приложимите правила. На същата дата на уебсайта на ЕЦБ бе публикувано прессъобщение.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Проучване на кореспондентските отношения между банки в евро

На 27 март 2013 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Осмо проучване на кореспондентските отношения между банки в евро“, изготвен от Комитета за платежни и сетълмент системи – един от комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ. Проучването потвърждава, че кореспондентските отношения между банки продължават да бъдат важен канал за обработване на платежни транзакции в евро. Поради значението им за гладкото функциониране на платежните системи услугите посредством кореспондентски отношения между банки попадат в обхвата на надзорната дейност на Евросистемата още от създаването на ЕЦБ. Управителният съвет взе решение да публикува проучването с цел да повиши прозрачността на надзорната дейност на Евросистемата в областта на кореспондентските отношения между банки и да предостави резултатите от него на другите заинтересовани страни. Проучването, както и прессъобщение по темата са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно рамка за оздравяване за кредитни и други институции в Кипър

На 1 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/10 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно мерките за укрепване на банковата стабилност в Словения

На 22 март 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/21 по искане на министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно отчитане на платежния баланс в Австрия

На 25 март 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/22 по искане на централната банка на Австрия ( Oesterreichische Nationalbank).

Становище на ЕЦБ относно специални ипотечни сделки в Словакия

На 2 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/23 по искане на Министерството на финансите на Словакия.

Становище на ЕЦБ относно споразумения за финансово обезпечение в Малта

На 5 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/24 по искане на Министерството на финансите, икономиката и инвестициите на Малта.

Становище на ЕЦБ относно Фонда за гарантиране на депозитите в Испания

На 10 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/25 по искане на испанския държавния секретар за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Становище на ЕЦБ относно планиране при кризи и ранна намеса за кредитни институции в Австрия

На 11 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/26 по искане на министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно белгийската рамка за държавни гаранции и относно държавните гаранции за Dexia SA и Dexia Crédit Local SA

На 15 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/27 по искане на централната банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique), действаща от името на Министерството на финансите на Белгия.

Статистика

Проучване за финансовото състояние и потреблението на домакинствата

Управителният съвет одобри публикуването на резултатите от първата вълна на проучването на Евросистемата за финансовото състояние и потреблението на домакинствата – съвместен проект на Евросистемата, изпълняван с подкрепата на националните статистически институти на три държави от еврозоната. Проучването, както и доклад, представящ методологията му, са тема на първите два броя от нова серия „Статистически материали“, която ЕЦБ стартира на 9 април 2013 г. За повечето страни, обхванати от проучването, референтната година е 2010 г. Резултатите от проучването ще допринесат за информираността на Евросистемата за икономическата и финансовата структура на икономиката в еврозоната и за по-добро разбиране на трансмисионния механизъм на паричната политика и въздействието на макроикономическите сътресения върху финансовата стабилност. Проучването и докладът, представящ неговата методология, както и прессъобщение по темата са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Докладване на статистически данни относно наличностите от ценни книжа

На 22 март 2013 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа. Насоките определят процедурите, които националните централни банки следва да прилагат при докладване към ЕЦБ на статистика въз основа на данните, събрани съгласно Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24). Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank

На 17 април 2013 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2013/8 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите