Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2013

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Reakcja EBC na porozumienie w sprawie programu dostosowań makroekonomicznych na Cyprze

25 marca 2013 r. Rada Prezesów zapoznała się z porozumieniem zawartym przez Eurogrupę z władzami cypryjskimi, w którym przedstawiono konieczne główne elementy programu dostosowawczego UE-MFW dla Cypru. Rada postanowiła nie odrzucać wniosku banku centralnego Cypru o awaryjne wsparcie płynnościowe (Emergency Liquidity Assistance, ELA), co jest zgodne z obowiązującymi zasadami. W tym samym dniu w serwisie internetowym EBC ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Badanie dotyczące bankowości korespondenckiej w euro

27 marca 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację Eighth survey on correspondent banking in euro (8. badania dotyczącego bankowości korespondenckiej w euro), opracowanego przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku, jeden z komitetów Eurosystemu i ESBC. Wyniki badania potwierdzają, że bankowość korespondencka nadal jest istotnym kanałem przetwarzania transakcji płatniczych w euro. Ze względu na znaczenie tych transakcji dla sprawnego funkcjonowania systemów płatności, usługi bankowości korespondenckiej od początku istnienia EBC były objęte nadzorem Eurosystemu. Rada Prezesów postanowiła opublikować powyższe badanie, aby zwiększyć przejrzystość działań nadzorczych Eurosystemu w zakresie bankowości korespondenckiej oraz udostępnić uzyskane wyniki innym zainteresowanym. Badanie wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i innych instytucji na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/10 w dniu 1 lutego 2013 r. na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/21 w dniu 22 marca 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu płatniczego Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/22 w dniu 25 marca 2013 r. na wniosek banku centralnego Austrii.

Opinia EBC w sprawie specjalnych transakcji hipotecznych na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/23 w dniu 2 kwietnia 2013 r. na wniosek słowackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych na Malcie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/24 w dniu 5 kwietnia 2013 r. na wniosek maltańskiego ministerstwa finansów, gospodarki i inwestycji.

Opinia EBC w sprawie funduszu gwarantowania depozytów w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/25 w dniu 10 kwietnia 2013 r. na wniosek hiszpańskiego sekretarza stanu ds. gospodarki i wsparcia przedsiębiorczości.

Opinia EBC w sprawie planowania kryzysowego i środków wczesnej interwencji w odniesieniu do instytucji kredytowych w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/26 w dniu 11 kwietnia 2013 r. na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie obowiązujących w Belgii przepisów dotyczących gwarancji państwa oraz w sprawie gwarancji państwa dla Dexia SA i Dexia Crédit Local SA

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/27 w dniu 15 kwietnia 2013 r. na wniosek banku centralnego Belgii, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Badanie finansów i spożycia w sektorze gospodarstw domowych

Rada Prezesów zatwierdziła publikację wyników pierwszego etapu Eurosystem Household Finance and Consumption Survey (badania Eurosystemu nt. finansów i spożycia w sektorze gospodarstw domowych), wspólnego projektu Eurosystemu realizowanego z pomocą krajowych urzędów statystycznych trzech krajów strefy euro. Badanie i raport w sprawie zastosowanej metodologii są tematem pierwszych dwóch wydań nowej serii EBC Statistics Paper Series, zainaugurowanej 9 kwietnia 2013 r. Rokiem referencyjnym dla większości badań krajowych jest 2010. Wyniki badania pogłębią wiedzę Eurosystemu na temat struktury gospodarczej i finansowej strefy euro oraz pomogą lepiej zrozumieć mechanizm transmisji polityki pieniężnej i wpływ szoków makroekonomicznych na stabilność finansową. Badanie i raport przedstawiający metodologię wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Przekazywanie statystyk dotyczących inwestycji w papiery wartościowe

22 marca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe. W wytycznych określono procedury, które powinny być stosowane przez krajowe banki centralne w celu przekazania do EBC informacji statystycznych pochodzących z danych zebranych na podstawie nowego rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24). Wytyczne zostaną opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

17 kwietnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/8 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Austrii. Zalecenie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami