European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2013

Hospodárska, menová a finančná situácia

Reakcia ECB na dohodu o programe makroekonomickej adaptácie na Cypre

Dňa 25. marca 2013 Rada guvernérov vzala na vedomie dohodu uzavretú medzi Euroskupinou a cyperskými orgánmi o nevyhnutných kľúčových prvkoch programu EÚ/MMF zameraného na makroekonomickú adaptáciu na Cypre. V súlade so zavedenými pravidlami sa Rada guvernérov rozhodla nenamietať proti žiadosti Central Bank of Cyprus o poskytnutie núdzovej likvidity (Emergency Liquidity Assistance – ELA). Súvisiaca tlačová správa bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Prieskum o korešpondenčnom bankovníctve v eurách

Dňa 27. marca 2013 Rada guvernérov schválila zverejnenie ôsmeho prieskumu o korešpondenčnom bankovníctve v eurách, ktorý vypracoval Výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnania, jeden z výborov Eurosystému/ESCB. Prieskum potvrdzuje, že korešpondenčné bankovníctvo je aj naďalej dôležitým kanálom spracovania platobných transakcií v eurách. Služby korešpondenčného bankovníctva sú vzhľadom na svoj význam pre plynulé fungovanie platobných systémov predmetom dohľadu Eurosystému už od založenia ECB. Rada guvernérov sa rozhodla prieskum zverejniť s cieľom zvýšiť transparentnosť činnosti Eurosystému v oblasti dohľadu nad korešpondenčným bankovníctvom a sprístupniť jeho výsledky ďalším zainteresovaným stranám. Prieskum je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k rámcu pre riešenie krízových situácií úverových a iných inštitúcií na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/10 dňa 1. februára 2013 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k opatreniam na posilnenie stability bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/21 dňa 22. marca 2013 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k vykazovaniu platobnej bilancie v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/22 dňa 25. marca 2013 na žiadosť Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k osobitným hypotekárnym obchodom na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/23 dňa 2. apríla 2013 na žiadosť slovenského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k maltským opatreniam týkajúcim sa finančnej zábezpeky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/24 dňa 5. apríla 2013 na žiadosť maltského ministerstva financií, hospodárstva a investícií.

Stanovisko ECB k Fondu ochrany vkladov v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/25 dňa 10. apríla 2013 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárstvo a podporu podnikania.

Stanovisko ECB ku krízovému plánovaniu a včasnej intervencii vo vzťahu k úverovým inštitúciám v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovistko CON/2013/26 dňa 11. apríla 2013 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k belgickému rámcu pre štátne záruky a k štátnym zárukám pre Dexia SA a Dexia Crédit Local SA

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/27 dňa 15. apríla 2013 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministerstva financií.

Štatistika

Prieskum finančnej situácie a spotreby domácností

Rada guvernérov schválila zverejnenie výsledkov prvého kola prieskumu finančnej situácie a spotreby domácností uskutočneného Eurosystémom s podporou národných štatistických úradov troch krajín eurozóny. Prieskum a prehľad jeho metodiky sú predmetom prvých dvoch vydaní novej série štatistických štúdií, ktorú ECB začala vydávať 9. apríla 2013. Referenčným rokom prieskumu vo väčšine krajín je rok 2010. Výsledky prieskumu Eurosystému umožnia získať bližšie informácie o ekonomickej a finančnej štruktúre hospodárstva eurozóny a lepšie porozumieť mechanizmu transmisie menovej politiky a vplyvu makroekonomických šokov na finančnú stabilitu. Prieskum, prehľad jeho metodiky i súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vykazovanie štatistických údajov o držbe cenných papierov

Dňa 22. marca 2013 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov. Usmernenie definuje postupy, ktoré musia dodržiavať národné centrálne banky pri vykazovaní štatistických informácií odvodených z údajov zberaných na základe nového nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24). Usmernenie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank

Dňa 17. apríla 2013 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2013/8 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank. Odporúčanie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá