Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada aprīlis

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

ECB reakcija uz vienošanos par Kipras makroekonomisko korekciju programmu

Padome 2013. gada 25. martā pieņēma zināšanai starp Eurogrupu un Kipras varas iestādēm panākto vienošanos, kurā norādīti svarīgākie elementi, kas jāiekļauj ES/SVF Kipras korekciju programmā. Padome nolēma neiebilst pret Central Bank of Cyprus lūgumu nodrošināt ārkārtas likviditātes palīdzību saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Tajā pašā dienā ECB interneta vietnē tika publicēts paziņojums presei.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Apsekojums par korespondentattiecību izmantošanu euro maksājumiem

Padome 2013. gada 27. martā apstiprināja publicēšanai "Astoto apsekojumu par korespondentattiecību izmantošanu euro maksājumiem", kuru sagatavojusi Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja, kas ir viena no Eurosistēmas/ECBS komitejām. Apsekojums apstiprina, ka korespondentattiecības joprojām ir svarīgs euro maksājumu darījumu apstrādes kanāls. Ņemot vērā to nozīmi raitai maksājumu sistēmu darbībai, Eurosistēmas pārraudzības pasākumi jau kopš ECB dibināšanas brīža bijuši vērsti arī uz korespondentattiecību pakalpojumiem. Padome nolēma publicēt apsekojumu, lai vairotu Eurosistēmas pārraudzības pasākumu caurredzamību attiecībā uz korespondentattiecībām un darītu pieejamus tā rezultātus pārējām ieinteresētajām pusēm. Apsekojums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītiestāžu un citu iestāžu noregulējuma režīmu Kiprā

Padome 2013. gada 1. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/10 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai Slovēnijā

Padome 2013. gada 22. martā pieņēma Atzinumu CON/2013/21 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu bilances ziņošanu Austrijā

Padome 2013. gada 25. martā pieņēma Atzinumu CON/2013/22 pēc Oesterreichische Nationalbank lūguma.

ECB atzinums par īpašiem hipotēku darījumiem Slovākijā

Padome 2013. gada 2. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/23 pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par finanšu nodrošinājuma režīmu Maltā

Padome 2013. gada 5. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/24 pēc Maltas Finanšu, ekonomikas un ieguldījumu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Noguldījumu garantiju fondu Spānijā

Padome 2013. gada 10. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/25 pēc Spānijas valsts sekretāra ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos lūguma.

ECB atzinums par plānošanu krīžu gadījumiem un agrīnu iejaukšanos attiecībā uz kredītiestādēm Austrijā

Padome 2013. gada 11. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/26 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par regulējumu valsts garantijām un par valsts garantijām Dexia SA un Dexia Crédit Local SA Beļģijā

Padome 2013. gada 15. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/27 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, kura rīkojās Beļģijas Finanšu ministrijas vārdā, lūguma.

Statistika

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojums

Padome apstiprinājusi publicēšanai Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma pirmā posma rezultātus. Šis Eurosistēmas kopīgais projekts tiek veikts ar trīs euro zonas valstu nacionālo statistikas institūtu atbalstu. Apsekojums un ziņojums, kurā izklāstīta apsekojuma metodoloģija, ietverts jaunās statistikas pētījumu sērijas, ko ECB sāka publicēt 2013. gada 9. aprīlī, divos pirmajos numuros. Vairumam valstu apsekojuma atsauces gads ir 2010. gads. Apsekojuma rezultāti papildinās Eurosistēmā pieejamo informāciju par euro zonas tautsaimniecības ekonomisko un finanšu struktūru un veicinās izpratni par monetārās transmisijas mehānismu un makroekonomisko satricinājumu ietekmi uz finanšu stabilitāti. Apsekojums un ziņojums, kurā izklāstīta apsekojuma metodoloģija, kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Statistikas datu sniegšana par vērtspapīru turējumiem

Padome 2013. gada 22. martā pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku. Pamatnostādnē noteikta procedūra, kura jāievēro nacionālajām centrālajām bankām, lai sniegtu ECB statistikas informāciju, pamatojoties uz datiem, kas apkopoti saskaņā ar jauno Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 17. oktobra Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24). Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

Padome 2013. gada 17. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2013/8 Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Kontaktinformācija presei