Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2013

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

EKP vastus kokkuleppele Küprose makromajandusliku kohandamise programmi kohta

25. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu teadmiseks eurorühma ja Küprose valitsuse vahelise kokkuleppe, milles tuuakse välja ELi/IMFi Küprose kohandamisprogrammi vajalikud põhielemendid. Kooskõlas kehtivate eeskirjadega otsustas nõukogu mitte vastu olla Küprose keskpanga taotlusele erakorralise likviidsusabi saamiseks. Sellekohane pressiteade avaldati samal päeval EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Küsitlus eurodes toimiva korrespondentpanganduse kohta

27. märtsil 2013 andis EKP nõukogu loa avaldada küsitlus „Eighth survey on correspondent banking in euro”, mille koostas üks eurosüsteemi/EKPSi komiteedest – makse- ja arveldussüsteemide komitee. Küsitluse tulemused kinnitavad, et korrespondentpangandus on jätkuvalt tähtis kanal eurodes tehtavate maksetehingute töötlemiseks. Arvestades korrespondentpanganduse teenuste olulisust maksesüsteemide tõrgeteta toimimisel, on eurosüsteem teostanud nende järelevaatamist alates EKP asutamisest. Nõukogu otsustas avaldada nimetatud küsitluse, et suurendada korrespondentpanganduse järelevaatamise läbipaistvust ja jagada küsitluse tulemusi teiste osapooltega. Küsitlus koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus krediidi- ja muude asutuste krediidikriisilahenduse raamistiku kohta Küprosel

1. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/10.

EKP arvamus pankade stabiilsuse suurendamise meetmete kohta Sloveenias

22. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/21.

EKP arvamus maksebilansi aruandluse kohta Austrias

25. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu Austria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/22.

EKP arvamus eluasemelaenutehingute kohta Slovakkias

2. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/23.

EKP arvamus finantstagatiste korra kohta Maltal

5. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Malta majandus-, rahandus- ja investeeringute ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/24.

EKP arvamus hoiuste tagamise fondi kohta Hispaanias

10. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/25.

EKP arvamus krediidiasutuste kriisijuhtimise ja varase sekkumise kohta Austrias

11. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/26.

EKP arvamus Belgia riigigarantiide raamistiku ning Dexia SA ja Dexia Crédit Local SA riigigarantiide kohta

15. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/27.

Statistika

Kodumajapidamiste eelarve ja tarbimise uuring

EKP nõukogu andis loa avaldada eurosüsteemi esimese kodumajapidamiste eelarve ja tarbimise uuringu tulemused. Eurosüsteemi ühisprojektina valminud uuringut aitasid koostada kolme euroala riigi statistikaasutused. Uuringumeetodit tutvustavat aruannet ja uuringut käsitletakse uue statistikaalase väljaande Statistics Paper Series kahes esimeses numbris. EKP esitles uut väljaannet 9. aprillil 2013. Enamiku uuringus analüüsitud riikide puhul on vaatlusaastaks 2010. Uuringu tulemused täiendavad eurosüsteemi teadmisi euroala majandus- ja finantsstruktuurist ning aitavad paremini mõista rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist ja makromajanduslike šokkide mõju finantsstabiilsusele. Uuring ja uuringumeetodit tutvustav aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Väärtpaberiosaluste statistika esitamine

22. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta. Suunises määratletakse menetlused, mida riikide keskpangad peavad järgima, kui nad esitavad EKP-le statistilist teavet, mis on saadud vastavalt uuele määrusele (Euroopa Keskpanga 17. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta) kogutud andmetest. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta

17. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2013/8 Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Kontaktandmed