Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2013

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

ECB:s reaktion på överenskommelsen om det makroekonomiska anpassningsprogrammet för Cypern

Den 25 mars 2013 godkände ECB-rådet den överenskommelse som träffats av Eurogruppen och de cypriotiska myndigheterna i vilken de nödvändiga huvudelementen i EU:s och IMF:s anpassningsprogram för Cypern anges. ECB-rådet beslutade att inte motsätta sig Central Bank of Cyprus begäran om nödkrediter (ELA) i enlighet med befintliga regler. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Undersökning om korrespondentbankverksamhet i euro

Den 27 mars 2013 godkände ECB-rådet publiceringen av den åttonde undersökningen om korrespondentbankverksamhet i euro, vilken har utarbetats av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem, en av Eurosystemets/ECBS kommittéer. Undersökningen bekräftar att korrespondentbankverksamheten fortfarande är en viktig kanal för hanteringen av betalningstransaktioner i euro. Med tanke på hur viktigt det är att betalningssystemen fungerar väl, har korrespondentbankstjänster varit föremål för Eurosystemets övervakning sedan ECB upprättades. ECB-rådet har beslutat att publicera denna undersökning för att öka transparensen i Eurosystemets övervakning avseende korrespondentbankstjänster och att dela med sig av resultaten med andra aktörer. Undersökningen och ett tillhörande pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om avveckling av kreditinstitut och andra institut i Cypern

Den 1 februari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/10 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB-yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn i Slovenien

Den 22 mars 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/21 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB-yttrande om betalningsbalansrapportering i Österrike

Den 25 mars 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/22 på begäran av Oesterreichische Nationalbank.

ECB-yttrande om särskilda hypotekstransaktioner i Slovakien

Den 2 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/23 på begäran av finansministeriet i Slovakien.

ECB-yttrande om ställande av finansiell säkerhet i Malta

Den 5 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/24 på begäran av det maltesiska ministeriet för ekonomi, finans och investeringar.

ECB-yttrande om insättningsgarantin i Spanien

Den 10 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/25 på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och företagsstöd.

ECB:s yttrande om krishantering och tidiga åtgärder avseende kreditinstitut i Österrike

Den 11 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/26 på begäran av finansministeriet i Österrike.

ECB:s yttrande om det belgiska regelverket för statliga garantier samt statens garantier för Dexia SA och Dexia Crédit Local SA i Belgien

Den 15 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/27 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet.

Statistik

Enkät om hushållens finansiering och konsumtion

ECB-rådet har godkänt publiceringen av den första vågen av resultat i enkäten om hushållens finansiering och konsumtion, ett gemensamt Eurosystemsprojekt som genomförs med stöd av nationella statistikinstitut i tre länder i euroområdet. Enkäten och en rapport i vilken undersökningsmetoden presenteras är ämnet i de två första utgåvorna i en ny serie statistikpublikationer som lanseras av ECB den 9 april 2013. Referensåret för de flesta landsundersökningar är 2010. Resultaten av enkäten kommer att bidra till Eurosystemets kunskaper om den ekonomiska och finansiella strukturen i ekonomin i euroområdet och till en bättre förståelse av den monetära transmissionsmekanismen och effekterna av makroekonomiska chocker för finansiell stabilitet. Enkäten och rapporten om undersökningsmetoden samt ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Redovisning av statistik om värdepappersinnehav

Den 22 mars 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav. I riktlinjen definieras de förfaranden som de nationella centralbankerna ska använda när de till ECB rapporterar de statistikuppgifter som samlats in i enlighet med den nya förordningen från Europeiska centralbanken (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

Den 17 april 2013 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2013/8 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media