Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. balandžio mėn.

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

ECB reakcija į susitarimą dėl Kipro makroekonominio koregavimo programos

2013 m. kovo 25 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad Eurogrupė ir Kipro valdžios institucijos pasiekė susitarimą, kuriame išdėstyti pagrindiniai Kiprui skirtos ES ir TVF koregavimo programos būtinieji punktai. Atsižvelgdama į galiojančias taisykles Valdančioji taryba nusprendė neprieštarauti Kipro centrinio banko prašymui dėl likvidumo pagalbos teikimo kritiniais atvejais (angl. Emergency Liquidity Assistance, ELA). Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas tą pačią dieną ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Apklausa apie korespondentinę bankininkystę eurais

2013 m. kovo 27 d. Valdančioji taryba leido skelbti leidinį Eighth survey on correspondent banking in euro (liet. Aštuntoji apklausa apie korespondentinę bankininkystę eurais), kurį parengė vienas iš Eurosistemos ir ECBS komitetų – Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas. Apklausos rezultatai patvirtina, kad korespondentinė bankininkystė tebėra svarbus kanalas apdorojant mokėjimo operacijas eurais. Atsižvelgiant į korespondentinės bankininkystės paslaugų svarbą užtikrinant sklandų mokėjimo sistemų veikimą, šios paslaugos patenka į Eurosistemos vykdomos priežiūros sritį nuo ECB įsteigimo. Valdančioji taryba nusprendė paskelbti apklausos rezultatus siekdama padidinti Eurosistemos vykdomos korespondentinės bankininkystės priežiūros skaidrumą ir pasidalyti apklausos rezultatais su kitais suinteresuotaisiais subjektais. Apklausa ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė ECB dėl kredito ir kitų įstaigų problemų sprendimo sistemos Kipre

2013 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/10 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių Slovėnijoje

2013 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/21 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų balanso atskaitomybės Austrijoje

2013 m. kovo 25 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/22 Oesterreichische Nationalbank prašymu.

ECB nuomonė dėl specialių įkeitimo sandorių Slovakijoje

2013 m. balandžio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/23 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl finansinio užtikrinimo susitarimų Maltoje

2013 m. balandžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/24 Maltos finansų, ūkio ir investicijų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Indėlių garantijų fondo Ispanijoje

2013 m. balandžio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/25 Ispanijos ekonomikos reikalų ir verslo skatinimo valstybės sekretoriaus prašymu.

ECB nuomonė dėl krizių planavimo ir ankstyvo įsikišimo Austrijos kredito įstaigoms

2013 m. balandžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/26 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Belgijos valstybės garantijų sistemos ir valstybės garantijų Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA

2013 m. balandžio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/27 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministerijos vardu, prašymu.

Statistika

Namų ūkių apklausa apie finansus ir vartojimą

Valdančioji taryba suteikė leidimą paskelbti Eurosistemos namų ūkių apklausos apie finansus ir vartojimą pirmojo etapo rezultatus. Ši apklausa – bendras Eurosistemos projektas, kurį įgyvendinti padeda trijų euro zonos šalių statistikos institucijos. Apklausa ir pranešimas apie apklausos metodiką yra dviejų pirmų leidinių iš Statistikos straipsnių serijos tema (šią straipsnių seriją ECB pradėjo leisti 2013 m. balandžio 9 d.). Daugelio šalių apklausos atveju, ataskaitiniai metai yra 2010–ieji. Apklausos rezultatai papildys Eurosistemos turimą informaciją apie euro zonos ūkio ekonominę ir finansinę struktūrą ir padės geriau suprasti, kaip veikia pinigų politikos perdavimo mechanizmas ir kokį poveikį finansiniam stabilumui daro makroekonominiai sukrėtimai. Apklausa ir ataskaita apie apklausos metodiką bei susijęs pranešimas spaudai yra paskelbti ECB interneto svetainėje.

Turimų vertybinių popierių statistikos teikimas

2013 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos. Gairėse apibrėžtos procedūros, kurių turi laikytis nacionaliniai centriniai bankai, teikdami ECB statistinę informaciją, gautą iš duomenų, surinktų laikantis naujo 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24). Gairės bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Bendrasis valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių

2013 m. balandžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2013/8 Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai